אחריות הרישום

האחריות להרכבת המערכת והתאמתה לתוכנית הלימודים חלה עליך, הסטודנט. כל שינוי שתבצע במערכת, דהיינו הוספה או הורדה של קורסים ישפיע על שכר הלימוד שלך ויחייב אותך, בהתאמה, כמתחייב מתקנון שכר לימוד לשנה"ל תשפ"ב.

סטודנטים אשר יכנסו לקורסים ללא רישום יחשבו כמי שלא למדו את הקורס ולא יהיו רשאים לגשת לבחינה. לא יתאפשר רישום רטרואקטיבי.