חידוש לימודים

סטודנטים שלא ערכו השנה תכנית לימודים מחוייבים גם בחידוש לימודים.
יש לפנות בבקשה לחידוש לימודים דרך בקשה באינ-בר >תפריט>בקשות ואישורים>הגשת בקשה> חידוש לימודים/הפסקת לימודים> בקשה לחידוש לימודים מיועד לסטודנטים בתואר ראשון.

  • פונה שלא קיים באינ-בר (–שאינו מצליח להכנס לאינ-בר ולהגיש בקשה לחידוש לימודים לתואר ראשון/תעודת הוראה), ימלא בקשה  של מדור סטטוס בנושא בקשה  'רישום - חידוש לימודים' ובתוכן הבקשה להוסיף: שם באנגלית (פרטי ומשפחה); מין; תאריך לידה; כתובת מעודכנת; סוג תואר/תוכנית לימודים המבוקשת; מסלול מבוקש; וכן לצרף צילום תעודה מזהה. 
  • סטודנט שהפסיק לימודיו, או שלימודיו הופסקו, והתקבל שוב ללימודים, דינו כדין סטודנט חדש ויחולו עליו הדרישות האקדמיות כפי שנקבעו לשנה"ל בה חידש את לימודיו.
  • סטודנט שהפסיק את לימודיו ומבקש להבחן ו/או להגיש עבודה באיחור ו/או להירשם לקורסי קיץ מחוייב אף הוא בחידוש לימודים (גם סטודנט שנרשם לקורסי קיץ, לאחר שהפסיק את לימודיו, נחשב כסטודנט המחדש את לימודיו ויחולו עליו הדרישות כמפורט לעיל).
  • המחלקות האקדמיות באוניברסיטה ו/או סגן הרקטור רשאים להפסיק לימודים לסטודנט שממוצע הציונים שלו בתום אחת משנות לימודיו ביחס לאותה שנה הינו פחות מ-60, או פחות מסף גבוה יותר ודרישות אקדמיות אחרות שקבעה המחלקה שבה הסטודנט לומד. סגן הרקטור רשאי גם להפסיק לימודים לסטודנט שלא מילא דרישות אקדמיות אחרות שקבעה האוניברסיטה או המחלקה. כמו כן, חידוש לימודיו מותנה בכך שממוצע ציוניו בקורסים שלמד בתכנית ההתמחות עומדים בדרישות הנ"ל.
  • סטודנט המחדש את לימודיו לאחר הפסקה של עשר שנים ויותר - לא יוכרו לימודיו הקודמים.
  • תוקפו של קורס הינו שנתיים מיום שנלמד. לאחר מכן רשאית המחלקה להחיל התיישנות על הקורס.
  • סטודנט ותיק בבואו לחידוש לימודים יובהר לו שבסיום התהליך/התואר יקבל 2 דוחות לימודים ללא אפשרות לאיחוד וללא ממוצע משוקלל של שני הדוחות.
  • סטודנט שערך תכנית לימודים באוניברסיטת בר-אילן, אך לא מימש את לימודיו (היינו לא נבחן לפחות בקורס אחד במגמת התמחותו) דינו כדין סטודנט חדש. עליו להתקבל מחדש למקצועות התמחות לתואר ראשון באמצעות המדור לקבלת תלמידים.