פטור והכרה בלימודים קודמים

אוניברסיטת בר-אילן תכיר בלימודים ממוסד אחר על פי אמות המידה והדרישות הנהוגות בה וע"פ הנחיות המל"ג כפי שנקבעות מעת לעת.

מדור הסטטוס מוסמך לאשר פטור ולהכיר בלימודים קודמים, על פי הקריטריונים והנהלים שייקבעו על ידי ועדת הסטטוס מעת לעת.

כן הדבר ביחס לקורסים המוכרים ביותר ממחלקה אחת ו/או מועברים ממחלקה אחת למחלקה אחרת באוניברסיטת בר אילן.

כדי להשלים לימודי תואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן יהיה הסטודנט חייב ללמוד באוניברסיטת בר-אילן קורסים בהיקף של 40% לפחות מקורסי המחלקות שהתקבל אליהן ומבקש לקבל בהן את התואר. היקף לימודיו הכולל במחלקות, בלימודי יסוד ובקורסים כלליים, לא יפחת מ-26 נק"ז. בנוסף לזאת, עליו לעמוד בדרישות הכלליות של האוניברסיטה בלימודי הבעה עברית ואנגלית כשפה זרה.

במחלקות ההתמחות
במסלול מורחב לא פחות מ-18 נק"ז מתוך 46 נק"ז
במסלול ראשי לא פחות מ-12 נק"ז מתוך 30 נק"ז
במסלול דו-ראשי מובנה לא פחות מ-10 נק"ז מתוך 25 נק"ז
במסלול דו ראשי לא מובנה לא פחות מ-11 מתוך 27 נק"ז

קורסים שהם סמינריונים או פרויקטים יש ללמוד בכל מקרה במחלקות ההתמחות באוניברסיטת בר-אילן. לא יוכרו סמינריונים או פרויקטים שנעשו במוסדות אחרים להשכלה גבוהה ו/או במחלקות התמחות אחרות באוניברסיטת בר-אילן שלא במסגרת הלימודים במחלקה בה הסטודנט מקבל את התואר.

בלימודי היסוד ביהדות * - לא פחות מ-4 נק"ז
בלימודים כלליים - לא פחות מ-4 נק"ז.

(לסטודנטים לא יהודים הלומדים לימודים כלליים כתחליף ללימודי יהדות - לא פחות מ-6 נק"ז)

סטודנטים הלומדים במכללות במסלול רב-תחומי חייבים אף הם במינימום 40% בכל חטיבת לימוד

  • סטודנטים שיקבלו ממדור הסטטוס פטור בהיקף העולה על הנ"ל יהיו חייבים להמיר את אותן השעות בקורסי בחירה כך שבכל מקרה ילמדו באוניברסיטת בר-אילן לא פחות מ-26 נק"ז בסה"כ ולא פחות מהנדרש בכל חטיבה בנפרד.
  • חובותיהם בלימודי משפט של סטודנטים של הפקולטה למשפטים ייקבעו בכל מקרה ע"י הפקולטה למשפטים.
  • סטודנט שרשום לקורס שבו אושר לו פטור, יפנה אל מדור תל"מ בבקשה למחיקת הקורס. הקורס ימחק רק בתנאי שהסטודנט טרם נבחן בו.
  • כדי ללמוד תואר ראשון נוסף (לבוגרי תואר ראשון ממוסד מוכר על ידי המל"ג, יש ללמוד באוניברסיטת בר אילן לא פחות משבעים וחמישה אחוזים (75%) מחובת כל מסלול ומגמה.
  • פטורים על בסיס  קורסים ממוסד אחר יוזנו ללא ציון והם אינם משתקללים בממוצע הציונים.
  • קורסים שנלמדו באוניברסיטת בר אילן והוכרו כקורסי חובה/ בחירה/יסוד יהדות/כלליים, ציוניהם ישוקללו בממוצע הציונים, ובתנאי  שלא ישוקללו בתכנית לימודים אחרת של הסטודנט.
  • לא ניתן לפצל נקודות זכות של קורס חובה שאושר בו פטור לצורך פטור מקורס בחירה

לימודי יסוד ביהדות
א.הדרישות בלימודי יסוד ביהדות במסגרת התואר הראשון הן על פי פרסומי המרכז ללימודי יסוד ביהדות.
ב. בוגרי/בוגרות ישיבת הסדר/ישיבה גבוהה/מכינה קדם-צבאית/מדרשה לבנות - תיבחן על ידי מדור סטטוס זכאותם לפטור מלא או חלקי - בין מקורסים בלימודי יסוד ביהדות ובין מהבחינה בלימודי יסוד ביהדות - על פי הכללים והנהלים של המרכז ללימודי יסוד ביהדות.
ג. תלמיד המכון הגבוה לתורה (מג"ל) ותלמידת המדרשה לנשים (מד"ל) של אוניברסיטת בר-אילן יהיו זכאים לפטור מלא או חלקי מלימודי יסוד ביהדות ו/או מקורסים כלליים על פי היקף לימודיהם במג"ל/מד"ל ועל פי הכללים והנהלים של המרכז ללימודי יסוד ביהדות.
*תלמידות הפטורות מחלק מהשעות בלימודי יסוד ביהדות ולומדות במדרשה לבנות בהיקף של לא פחות מ-20 ש"ש, תהינה זכאיות לפטור של עד 4 נק"ז מקורסים כלליים.
*תלמידות הפטורות מחלק מהשעות בלימודי יסוד ביהדות ולומדות במדרשה לבנות בהיקף של לא פחות מ-10 ש"ש , תהינה זכאיות לפטור של 2 נק"ז מקורסים כלליים.
ד. סטודנטים לא יהודים פטורים מלימודי יסוד ביהדות אך חייבים להשלים מכסה חלופית זהה בקורסים כלליים.
לימודי תעודה והשתלמויות שונות המתקיימים בבר-אילן 

בוגרי תכניות לימודים במסגרת לימודי תעודה או השתלמות הניתנים באוניברסיטת בר-אילן, אשר הקורסים בהם קיבלו אישור המחלקה ותו"מ פקולטה, וועדת ההוראה אפיינה אותם כקורסים אקדמיים, יוכלו לקבל פטור בהתאם לתקנון ועדת הסטטוס וכן על בסיס אינדיבידואלי.