היבטים משפטיים

כללי
האוניברסיטה תשתדל לקיים את שנת הלימודים האקדמית, המגמות והקורסים על פי המתכונת המתפרסמת בזה ובהתאם ללוח הזמנים כמפורט בידיעוניה השונים.

שמות המרצים המצויינים בקורסים עשויים להשתנות בשל אילוצים. שינוי המרצה לא ישמש עילה לעריכת שינוי בקורס ו/או במערכת הלימודים.

המידע באתר זה הינו לנוחיות הסטודנטים בלבד, ואינו בא במקום חוברות המידע והוראות ההרשמה.

מודגש כי בכל מקרה של סתירה בין המידע המופיע באתר זה לבין המפורסם בחוברות המידע והוראות ההרשמה יובא הדבר להכרעת הרשויות האקדמיות המוסמכות באוניברסיטה והחלטתן תחייב את הסטודנט.

האוניברסיטה שומרת לעצמה, בהתאם לשיקול דעתה, את הזכות לבטל קורסים, לשנות שיבוץ המרצים בקורסים, להכניס שינויים בלוח זמני הקורסים, להאריך את שנת הלימודים, לשנות את מועד הסימסטרים והחופשות, או להכניס כל שינוי אחר בלוחות הזמנים של שנת הלימודים ובזמני קבלת קהל במשרדי האוניברסיטה בהתאם לצרכים האקדמיים ו/או מכל סיבה טכנית או אקדמית אחרת ו/או מסיבות שאינן תלויות בה.

חלות של תקנות לימודים
התלמידים בכל המסלולים, יהיו כפופים בהתאמה לנהלים הכלליים של הפקולטה, ולתקנות הלימודים כפי שהם מופיעים בכל הפירסומים הרשמיים של האוניברסיטה ו/או של הפקולטה.

על התלמיד יחולו התקנות כפי שפורסמו בשנת לימודיו הראשונה במסלול הלימודים. עם זאת רשאים המחלקה או החוג להכניס שינויים במערכת הלימודים, ובלבד שהללו לא יהיו כרוכים בשינוי בסך הכל של שעות הלימוד, כפי שהיו נהוגות בשנת לימודיו הראשונה.

בכל מקרה של סתירה בין הנהלים הכלליים של הפקולטה, ותקנות הלימודים כפי שהם מופיעים בשנתון הפקולטה, לבין הדרישות האקדמיות הכלליות באוניברסיטה, יובא הדבר להכרעת הרשויות האקדמיות המוסמכות באוניברסיטה והחלטתן תחייב את הסטודנט.

עריכת תוכנית למודים ושינויים בה
סטודנט אינו רשאי להירשם לקורסים במחלקה שאליה לא התקבל, למעט ל"קורסים כלליים" הנדרשים לשם מילוי הדרישות לתואר.

סטודנט במעמד שלא-מן-המניין, שקיבל אישור מיחידת הסטטוס להירשם לתכנית מוגבלת, אינו רשאי להירשם וללמוד כל קורס נוסף החורג מן האישור שקיבל מיחידת הסטטוס. חריגה מהוראה זו תיחשב לעבירת משמעת על כל הכרוך בכך.

מובהר בזה כי האחריות המלאה לעריכת תוכנית הלימודים בהתאם לכל ההוראות מוטלת על הסטודנט.
קורסים שההרשמה אליהם תהיה בניגוד להוראות לא יוכרו, אף אם נגבה שכר לימוד בגינם, ושכר הלימוד שנגבה בגינם לא יוחזר.

ההרשמה לקורסים נעשית בהתאם למספר הקורס במחשב, המופיע בצמוד למערכת השעות והקורסים של כל מחלקה.

לוח מודעות
אנו מפנים את תשומת לב כל ציבור הסטודנטים לחובתם לעיין בקביעות בלוחות המודעות של המחלקות באוניברסיטה ושל מינהל הסטודנטים.