יצירת קשר

סטודנטים ומתעניינים שימו לב:

בכל נושא מנהלי שאינו קשור למחלקות האקדמיות יש לפנות באמצעות טופס פניה
https://inbar.biu.ac.il/ApplicationForm/  או ישירות למדור המטפל:

לנוחיותך רשימת נושאים ממוינת והגורם המטפל

שם המדור

יצירת קשר

טלפון

מדור שמ"ע

טופס פניה

03-5317000 , 9392*

מדור בחינות

טופס פניה

03-5317000 , 9392*

המשרד לקבלת תלמידים

טופס פנייה

03-5317000 , 9392*

מדור תכניות לימודים ומעקב (תל"מ)

 טופס פנייה

03-5317000 , 9392*

מדור סטטוס

טופס פניה

03-5317000 , 9392*

מדור רשם

טופס פניה

03-5317000 , 9392*

ארכיב

archives.office@biu.ac.il

03-5318482

לשכת סמנכ"ל לענייני סטודנטים טופס פניה 03-5318466
 

SLA זמני הטיפול בפניות של סטודנטים למדורים שלעיל

שעות פעילות וקבלת קהל במדור שמ"ע ובכל היחידות המנהליות המטפלות בסטודנטים

 

בברכה
מנהל הסטודנטים