אישור זכאות לתואר/לימודי תעודה

אישור זכאות לתואר/לימודי תעודה ניתן לקבל רק לאחר הגשת בקשה לסיום לימודים ויינתן לסטודנטים אשר עמדו בכל הדרישות האקדמיות והכספיות הנדרשות. 
תאריך הזכאות לתואר/לימודי תעודה נקבע על-פי המועד שבו מילאו את הדרישה האחרונה לתואר: תאריך הבחינה האחרונה, תאריך הגשת המטלה האחרונה על-פי דיווח המחלקה למדור בחינות  או התאריך בו ניתן הפטור על-ידי מדור סטטוס/ביה"ס ללימודים
מתקדמים/אחר.

לאחר קבלת אישור הזכאות לתואר לא ניתן יהיה לבצע כל שינוי לרבות: 

1. תאריך זכאות לתואר/לימודי תעודה. 
2. שיפור ציון בכל קורס או במטלה אקדמית אחרת הקשורה לתואר/לימודי תעודה.

3. מסלול הלימודים וסדר רישום המחלקות באישור הזכאות ובתעודה.
4. ממוצע הציונים.
5. שם משפחה/שם פרטי בתעודת סיום התואר.

6. הוצאת קורסים עודפים.

 

סטודנטים הלומדים בתוכניות המשלבות שני תארים זכאים לקבל אישור זכאות לשני התארים באותה שנה. תעודות התואר יוענקו בשנים עוקבות. לא ניתן לקבל שני תארים בשנה אחת, למעט לימודי תעודה + תואר אקדמי.

תנאי מקדים לקבלת אישור זכאות לתעודת הוראה הינו אישור זכאות לתואר ראשון. בהתאם לכך, תאריך הזכאות של תעודת הוראה לא יינתן לפני תאריך הזכאות של תואר ראשון. כמו כן, תנאי זה נכון גם בתוכניות המשלבות שני תארים.

סדר המחלקות שיופיע באישור הזכאות ובתעודת התואר ייקבע על פי עדכון הסטודנט בבקשה לסיום לימודים. התיעדוף יבוא לידי ביטוי בסדר כתיבת המחלקות בתעודת התואר ובשיוך לטקס.

אישור הזכאות אינו מהווה הזמנה לטקס חלוקת תארים. ההזמנה לטקס תישלח לזכאים לכתובת הדוא"ל בסמוך למועד הטקס.

ט.ל.ח