הודעה על הפסקת לימודים

תלמיד שמסיבות כלשהן החליט להפסיק את הלימודים באוניברסיטה, חובה עליו להודיע על הפסקת הלימודים באחת מהדרכים שלהלן:

  • באמצעות מערכת מידע אישי - אינ-ברפניות מנהליות-הגשת בקשה-הפסקת לימודים.
     
  • טופס פניה
     
  • במכתב שיימסר אישית למדור תל"מ בבניין 404 חדר . 1
     

כל הודעה אחרת לא תתקבל. לידיעתכם, החיוב בשכר לימוד יחושב בהתאם לתאריך ההודעה.

פרטים בדבר חיוב שכר לימוד למי שהפסיקו את לימודיהם מצויים בדף שכר לימוד המפורסם באתר האוניברסיטה.