הודעה על הפסקת לימודים

תלמיד שמסיבות כלשהן החליט להפסיק את לימודיו, יודיע על כך במכתב באופן מיידי (רשום או במסירה ביד) למדור תל"מ  ויחזיר את כרטיס הסטודנט שלו, ואת האישורים המעידים על היותו סטודנט. פרטים בדבר חיוב שכר לימוד למי שהפסיקו את לימודיהם מצויים בחוברת "הוראות להרשמה" המפורסמת באתר האוניברסיטה.

חוברת הוראות הרשמה