אישור סופי של מערכת השעות

לאחר סיום הרישום חובה עליך לבדוק האם מערכת השעות המופיעה באינ-בר משקפת במדויק את הרשמתך.

במידה ולא יש לדווח על כך מיידית למדור תל"מ באמצעות טופס פניה.
 
אם לא נקבל הערותיך תוך 10 ימים מתום תקופת הרישום, משמעות הדבר היא שהרישום המוצג במערכת אינ-בר משקף נכון ובמדויק את הרשמתך לכל דבר ועניין.
לתשומת לבך, להרשמה זו השלכות רבות, כולל לנושא גובה שכ"ל המחושב לפי הקורסים אליהם נרשמת.