הנחיות מטעם המחלקות

טרם הרישום לקורסים חובה לקרוא את ההנחיות מטעם המחלקות הרלוונטיות, אשר מופיעות באתר זה בתפריט שמצד ימין. הנחיות מחלקתיות אלה מפרטות דרישות מיוחדות של כל מחלקה וכן מכילות הודעות על שינויים בתוכנית הלימודים, בשעות הקורסים וכדומה.