הוועדה לשיפור שירות

הועדה לשיפור שירות הנה גוף פנימי של מנהל הסטודנטים

חברים בועדה: סמנכ"ל לענייני סטודנטים ושני ראשי מדורים המכהנים בה בתורנות.
תפקידה: טיפול בפניות של סטודנטים הנוגעות לטיב השירות הניתן ביחידות
השונות של מנהל הסטודנטים. בדיקת הפניות וההצעות והפקת לקחים במטרה
לשפר את השירות לסטודנט.

סטודנטים מוזמנים לפנות אל הועדה בכתב בלבד (ולא באמצעות הטלפון) עם הערות
או הצעות באחת הדרכים הבאות:


לכתובת: מנהל הסטודנטים, אוניברסיטת בר-אילן, ר"ג 52900.

בדואר אלקטרוני:  dirstuad.office@mail.biu.ac.il

לפקס מס': 03-7384009