מידע לסטודנטים בנושא בחינות – סמסטר א' תשפ"ג

הבחינות באוניברסיטה מתקיימות באופן פרונטלי או מקוון, בהתאם למתכונת הקורס שנקבעה ע"י המרצה או המחלקה.

מועדי הבחינה
אפשר לצפות במועדי הבחינות ובמתכונתם בקורסים אליהם נרשמתם במערכת אינ-בר (תפריט בחינות וציונים). 

אישור כניסה לבחינה           
יש להגיע לבחינה עם תעודה מזהה שנושאת תמונה.
סטודנטים עם יתרת חוב לשכר לימוד, לא יוכלו להיבחן. אפשר לוודא את סטטוס התשלום שלכם במערכת אינ-בר (תפריט אישורים – אישור כניסה לבחינה).

לוחות זמנים  
הכניסה תתאפשר עד חצי שעה מתחילת הבחינה.
בעלי זכאות לתוספת זמן אישית צריכים לוודא במערכת אינבר שהזכאות מעודכנת.

התנהלות בזמן בחינה
הכנסת טלפונים ניידים, אוזניות אלקטרוניות ושעונים חכמים – אסורה ואף תגרור העמדה בפני וועדת משמעת. כדי להשתמש באטמי אוזניים יש להציג אותם למשגיח/ה בתחילת הבחינה.

היציאה לשירותים מותרת בליווי משגיח החל מ-45 דקות מתחילת הבחינה ועד חצי שעה לפני סיומה. תותר יציאה אחת בלבד במהלך הבחינה.

בחצי השעה האחרונה של הבחינה, לא תתאפשר יציאה לשירותים לכל הנבחנים, כולל לאלה שזכאים לתוספת זמן.

נשים הרות שיציגו אישור רפואי למדור תמיכה והנגשה, זכאיות לצאת לשירותים בכל עת, ולתוספת זמן של 25% לכל שעת בחינה. תוספת זו לא תתאפשר לנשים בעלות זכאות לתוספת זמן מסיבות אחרות (לקות למידה וכו').

יציאה לשירותים בבחינות מקוונות – כאשר סטודנט נבחן בבית, לא תותר יציאה לשירותים בבחינות שאורכן עד שעתיים. נשים הרות ואנשים אחרים הסובלים מבעיות רפואיות מיוחדות שבגללן הם אינם יכולים לעמוד בדרישה זו, וכן מי שזכאי להארכת זמן בבחינה מעבר לשעתיים ורוצה לנצל זכות זו וגם לצאת לשירותים במהלך הבחינה, ייבחנו בקמפוס בתומקס על מחשבי האוניברסיטה, וכך תתאפשר יציאתם לשירותים.

בחינות חופפות 
סטודנט שנקבעו לו שתי בחינות פרונטליות (כלומר, שאינן בחינות מקוונות( באותו יום ובאותה השעה ומעוניין להיבחן בשתיהן, ירשם באמצעות מערכת אינ-בר החל מ-17 יום לפני מועד הבחינה ועד 7 ימים לפני הבחינה, לא כולל יום הבחינה. לאחר ההרשמה מומלץ לשלוח מייל למרצה ולעדכנו.

הבחינות החופפות מתקיימות בבניין 605 – כיתה 61. הבחינות שיקבעו למשמרת שלישית ורביעית, יוקדמו בשעתיים.

בחינות שנקבעו לשעה 16:00, תתחלנה בשעה 14:00 בכיתות הבחינות החופפות.

בחינות שנקבעו לשעה 18:00, תתחלנה  בשעה 16:00.

סטודנטים שיחזרו בהם ויחליטו להשתתף רק בבחינה אחת, יוכלו לצאת מהכיתה רק לאחר  חצי שעה מתחילת מועד הבחינה הרשמי.

בבחינות מקוונות לא ניתן להיבחן בבחינות חופפות המתקיימות באותו יום ובאותה השעה.

ניתן לגשת לבחינה אחת במועד א' ולבחינה שניה במועד ב' ובמידת הצורך להגיש בקשה למועד מיוחד למדור סטטוס / וועדה לתארים מתקדמים. במקרה כזה הסטודנט יהיה זכאי למועד מיוחד בשנת הלימודים בה התקיים הקורס.

מועדי ב'
הזכות לשיפור ציון ניתנת לכל הסטודנטים המעוניינים בכך בהתאם לכללים הבאים:

סטודנטים שלא נבחנו במועד א' או קיבלו ציון 70 ומטה - מופיעים אוטומטית ברשימת הנבחנים ולא צריכים להירשם ידנית.

סטודנטים שקיבלו במועד א' 71 ומעלה, ומעוניינים להירשם למועד ב', יוכלו לעשות זאת באמצעות מערכת אינ-בר תחת עמודה רישום למועד. ההרשמה נפתחת 17 יום לפני תאריך הבחינה ונסגרת 7 ימים לפני הבחינה, לא כולל יום הבחינה. לאחר סגירת ההרשמה אפשר להירשם אצל המשגיחים בכיתה. עלות דמי טיפול - 80 ₪ אשר ייגבו מחשבון שכר הלימוד של הסטודנט. נא הרשמו בזמן והימנעו מתשלום דמי טיפול.

סטודנטים שנרשמו למועד ב' ומעוניינים לבטל, יוכלו לעשות זאת באמצעות מערכת אינ-בר, עד שבוע לפני מועד הבחינה.

מבין שני המועדים, הציון האחרון הוא הקובע.

סטודנט שקיבל לידיו שאלון בחינה והחליט שלא להיבחן מסיבה כלשהיא, חייב להמתין חצי שעה בכיתה וציונו יהיה נכשל. נוהל זה תקף בכל מועד בחינה.

שיפור ציון בסמסטר שונה או בשנת לימודים עוקבת:
יש להגיש בקשה למדור סטטוס או לוועדה לתארים מתקדמים דרך האינ-בר.

        את נהלי הבחינות המלאים ופרטים נוספים בנושא בחינות וציונים, תוכלו למצוא באתר האינטרנט של מדור בחינות.

מאחלת לכם הצלחה בבחינות,
אודליה עזאני
ראש מדור בחינות