הצטיינות דקן ורקטור בתואר ראשון בשנת תש"פ

סטודנטים וסטודנטיות יקרים,

 

הרינו להודיעכם כי בהתאם להחלטה שהתקבלה, הצטיינות דקן ורקטור בתואר ראשון לשנת תש"פ תקבע לפי הקריטריונים המפורסמים כאן.
בספירת נקודות הזכות להצטיינות לא יילקחו בחשבון קורסים שבהם ניתן "עובר בינארי".

הפקת הרשימות תתבצע בחודש ינואר 2020. לא יילקחו בחשבון ציונים שייכנסו לאחר מועד הפקת הרשימות.

 

בברכה,

מנהל הסטודנטים