שיפור ציון במועד ב', סמסטר ב' תש"פ, Exam grade improvement in Moed Bet

להלן כללי הרישום למועד ב' שמתקיים באותה שנת לימודים בבחינות פרונטליות:

סטודנטים שלא נבחנו במועד א' או קיבלו ציון 70 ומטה - מופיעים אוטומטית ברשימת הנבחנים ולא צריכים להירשם ידנית.

סטודנטים שקיבלו במועד א' 71 ומעלה, ומעוניינים להירשם למועד ב', יוכלו לעשות זאת באמצעות מערכת אינ-בר > רישום למועד.

ההרשמה נפתחת 17 יום לפני תאריך הבחינה ונסגרת 6 ימים ממועדה.

לאחר סגירת ההרשמה באינבר, ניתן להירשם באמצעות טופס פניה הנמצא באתר מדור בחינות.

עלות דמי טיפול ברישום מאוחר - 80 ש"ח.

סטודנט שקיבל לידיו שאלון בחינה והחליט שלא להיבחן מסיבה כלשהיא, חייב להמתין חצי שעה בכיתה וציונו יהיה נכשל. נוהל זה תקף בכל מועד בחינה.

מבין שני המועדים, הציון האחרון הוא הקובע.

בבחינות המתקיימות באמצעות מערכת המודל:

  • סטודנטים שקיבלו במועד א' 71 ומעלה ומעוניינים לגשת לשיפור ציון במועד ב' חייבים להירשם לשיפור ציון דרך האינבר. ניתן להירשם עד יום לפני מועד הבחינה באמצעות כפתור רישום למועד.
  • סטודנטים שלא נבחנו במועד א' או קיבלו ציון 70 ומטה – אינם צריכים להירשם לשיפור ציון.
  • סטודנט שיצפה בשאלון ולא יענה על הבחינה, ציונו יהיה נכשל.

את נהלי הבחינות המלאים ופרטים נוספים בנושא בחינות וציונים, תוכלו למצוא באתר האינטרנט      של מדור בחינות.

 

    בברכת הצלחה בלימודים,

    מדור בחינות

Below are the registration instructions for classroom-based Moed Bet exams for the current academic year:

Students who did not take an exam in Moed Aleph at all or who received a grade of 70 or lower – appear automatically on the Moed Bet list and need not register explicitly.

Students who received a grade above 70 in Moed Aleph and would like to register for Moed Bet may do so via the In-Bar portal > Exam period registr.

The registration window opens 17 days before the exam date and closes 6 days before the exam date.

After In-Bar registration closes, you may register via the contact form found on the Exam Office website.

The handling fee for late registration is 80 NIS.

Students who were already given an exam booklet and decided not to take the exam, for any reason, must wait 30 minutes in the classroom, and will receive a failing grade. This policy applies to exams in any exam period.

If an exam was taken in two exam periods (two Moeds), only the latter of the two counts.

Exams taking place via the Moodle system :

Students who received a grade of 71 and above and would like to improve their grade in Model Bet must register for grade improvement via In-Bar. You may register until the day before the exam using the “exam period registration” button.

Students who did not take an exam in Moed Aleph at all or who received a grade of 70 or lower – do need not to register explicitly for grade improvement.

Students who have opened the exam booklet and do not answer the questions will receive a failing grade.

 

The complete guidelines for exams and additional details on the subject of exams and grades may be found on the Exam Office website.

                                               

Best of luck in your studies,

The Exam Office