משפטים תואר ראשון

שנה א' - שיחלו לימודיהם בתש"פ

שנה ב' - שהחלו לימודיהם בתשע"ט

שנה ג' - שהחלו לימודיהם בתשע"ח

שנה ד' - שהחלו לימודיהם בתשע"ז