לימודים כלליים - לסטודנטים לתואר ראשון שהחלו את לימודיהם עד שנה"ל תשע"ו (כולל)

כל הסטודנטים לתואר ראשון חייבים בקורסים כלליים בהיקף של 2 ש"ש, בלי להתחשב במספר השעות הכולל לקבלת התואר.
סטודנט שאינו משלים את מכסות השעות של 64 ש"ש במסגרת דרישות לימודים במחלקות ובלימודי יסוד חייב ללמוד בנוסף לקורס הכללי שהוא חייב, קורסים כלליים נוספים להשלמת הדרישות של 64 ש"ש לקבלת התואר.

לצורך חישוב מס' נ"ז נדרש לתואר בקורסים כלליים, יש לחבר את סה"כ מס' נקודות הזכות הנלקחות במחלקה הנלמדת (מורחב/ ראשי + משני) + סה"כ מס' נקודות הזכות בלימודי יסוד ביהדות (14 נ"ז). לסכום שהתקבל יש להוסיף מס' נ"ז בלימודים כלליים עד לסה"כ של 64 נ"ז לתואר*. 
לדוג' סטודנט הלומד לתואר ראשון במסלול חינוך ראשי וגיאוגרפיה משני ייחשב בצורה זו**:
חינוך ראשי: 30 נ"ז
גיאוגרפיה משני: 16 נ"ז
לימודי יסוד: 14 נ"ז
לימודים כלליים: 4 נ"ז
סה"כ לתואר: 64 נ"ז

* במחלקות מסוימות מס' נ"ז הכולל לתואר שונה.
** הנתונים מובאים לצורך הדגמה בלבד.


האוכלוסיות הבאות פטורות מקורס כללי או יותר (בכפוף להחלטות מדור סטטוס), ובתנאי שיסיימו לימודיהם במסלולים הבאים:

 • בוגרי המדרשה לבנות והמכון הגבוה לתורה
 • סטודנטים הלומדים לקראת תעודת הוראה וצברו יותר מ- 4 נ"ז בתעודת הוראה.
 • סטודנטים שגמרו פעילות ב"מעורבות חברתית" ותוכניות ההידברות.
 • סטודנטים הלומדים ערבית ובתנאי שעברו את כל קורסי המיומנויות.
 • סטודנטים הלומדים במסלול ישיר לתואר שני.
 • סטודנטים המקבלים פטורים באמצעות מדור סטטוס על סמך לימודים במקומות אחרים.
 • סטודנטים הלומדים את החוג הרב תחומי במדעי היהדות כחלופה ללימודי יסוד ביהדות יהיו פטורים מ-2 נ"ז.
 • סטודנטים שצברו 64 נ"ז בלימודיהם בראשי + משני + משני בחוג הרב תחומי ביהדות או במורחב + משני בחוג הרב תחומי ביהדות יהיו פטורים לחלוטין מקורסים כלליים.

האוכלוסיות הבאות פטורות מקורס כללי או יותר ובתנאי שיסיימו לימודיהם במסלולים הבאים:

 • סטודנטים הלומדים במקצוע ראשי + שני מקצועות משניים (למעט משני נוסף בחוג הרב תחומי ביהדות - חלופה ללימודי יסוד ביהדות). 
 • סטודנטים הלומדים תואר ראשון מורחב + מקצוע מורחב או ראשי או משני נוסף (למעט משני נוסף בחוג הרב תחומי ביהדות - חלופה ללימודי יסוד ביהדות). 
 • סטודנטים הלומדים שני ראשיים, או במסגרת תוכנית של דו ראשי מובנה/לא מובנה.
 • סטודנטים יהודים הלומדים ערבית.

(לאוכלוסיות הבאות גם הושמט האשכול הכללי מפריא"ל:) 

 • סטודנטים הלומדים חינוך מיוחד.
 • סטודנטים הלומדים ביולוגיה חישובית.
 • סטודנטים הלומדים מדעי המוח במסלול מורחב.