מידע חיוני לסטודנט

מרכז שירות וגיוס - לשירותך בכל נושא מנהלי!

מוקד שירות ובקרה לדיווח על תקלות ברחבי הקמפוס ולאתר מחלקת הבטחון והבטיחות

יחידת האבידות והמציאות מבצעת איסוף ורישום של כלל האבידות, ופועלת באופן יסודי להשבתן לבעליהן.

הודעה על הפסקת לימודים

סיום לימודים

התנהגות בבחינות

זמני הטיפול בפניות של סטודנטים למדורי מנהל הסטודנטים

קריטריונים לקביעת סטודנטים מצטייני רקטור ומצטייני דקן לתואר ראשון

הודעה על הפסקת לימודים
סטודנט או מועמד המבקש להפסיק לימודיו, עליו לפנות למדור תל"מ במכתב רשום או באמצעות המידע האישי-אינבר כדי להודיע על הפסקת לימודיו. המדור עוסק בסגירת תיקו של הסטודנט וסגירת חשבון שכ"ל.שיעור החיוב נקבע על פי התקנון הרשום  בחוברת הוראות להרשמה

סיום לימודים
סטודנט בשנת הלימודים האחרונה אשר מילא את כל הדרישות האוניברסיטאיות לתואר, הגיש את כל העבודות, עמד בהצלחה בכל הבחינות וכל הציונים שלו מעודכנים במחשב, חייב להגיש למשרד הרשם בקשה לאישור על כי סיים את לימודיו לקראת התואר.
בקשה לסיום לימודים ניתן להגיש דרך המידע האישי  שבאתר בר אילן.

 

התנהגות בבחינות

החזקת חומר לימודי או העתקה

חובה על הנבחן להניח חפציו האישיים, כולל ספרים חוברות ומחברות, ליד המפקח על הבחינה מיד בהיכנסו לכיתת המבחן, ולהתיישב במקום שתקבע לו המשגיחה. חל איסור חמור להחזיק חומר רלוונטי הקשור, ולו גם בעקיפין ,לקורס שבו מתקיימת הבחינה. החזקת חומר לימודי ו/או העתקה הן בגדר עבירת משמעת חמורה. נבחן אשר ברשותו חומר אסור או נחשד בהעתקה, חייב למסור למשגיחה את החומר הקשור לבחינה. על פי הוראת המשגיחה יתאפשר לו להמשיך בבחינה תוך אזהרה כי תוגש נגדו תלונה לוועדת המשמעת. הסטודנט יוזמן לדיון משמעתי ועלול לקבל עונש הרחקה מלימודים.

 החזקת טלפון נייד ומכשירים אלקטרוניים בשעת בחינה  חל איסור מוחלט להחזיק מכשירי טלפון ניידים או כל מכשיר אלקטרוני אחר (גם כשהם כבויים) בשעת הבחינה. יש לכבותם ולהניחם בתיק ליד הלוח בכיתה. אין יוצאים מן הכלל בנושא זה - כולל אנשי בטחון . בהתאם להחלטת הסינט, כל העובר על איסור זה יוענש מידית, ללא הזמנה לוועדת משמעת, בביטול הקורס כולו.