קריטריונים לבחירת מצטייני דקן ורקטור

 1. רשימת המצטיינים מופקת אחת לשנה במהלך חודש ינואר.
 2. המצטיינים נבחרים מתוך תלמידי התואר הראשון על סמך ציוניהם בשנת הלימודים הקודמת.
 3. רשימת המצטיינים כוללת 3% של התלמידים בעלי ממוצע הציונים הגבוה ביותר בכל מחלקה/פקולטה, ובכל מקרה ממוצע הציונים לא יפחת מ- 88.
 4. ברשימת המצטיינים נכללים סטודנטים מן המניין בשנים א-ג ללימודיהם לתואר, פרט לתלמידי המגמה לאופטומטרייה וביה"ס להנדסה שייכללו גם בשנה ד' ללימודיהם (סטודנטים ותיקים יותר לא ייכללו ברשימה המצטיינים).
 5. ברשימת המצטיינים נכללים סטודנטים אשר רשומים בשנת ההצטיינות לקורסים המקנים לפחות 16 נקודות זכות אקדמיות וקיבלו ציונים מספריים בקורסים אלה מתוכם לפחות 6 נקודות זכות יהיו במחלקה שבה נבדקת ההצטיינות. מכסת שעות זו חלה גם על סטודנטים הפטורים מלימודי יסוד ביהדות.
 6. בספירת נקודות הזכות יילקחו בחשבון רק קורסים שנלמדו בשנת ההצטיינות. לא יילקחו בחשבון קורסים שהסטודנט רשום להם עקב בחינות במועדים מיוחדים.
 7. סטודנט המקבל הצטיינות חייב להיות רשום בשנת ההצטיינות למסלול לימודים מלא לתואר ראשון, לדוגמא: מי שהיה רשום רק למקצוע ראשי, רק למשני לא ייכלל ברשימה.
 8. הממוצע לקביעת המצטיינים מחושב על סמך לימודיו של הסטודנט בשנת ההצטיינות בכל  הקורסים שלמד, במחלקות לתואר ראשון בלבד, כולל קורסים עודפים* וקורסי קיץ (למעט אנגלית, הבעה עברית, תעודת הוראה ושנת השלמה לחשבונאים).
 9. סטודנט שלמד יותר ממסלול שלם אחד לתואר לדוגמא: משפטים מורחב + משני כלשהו, יוכל ביוזמתו להגיש בקשה להתחשב בממוצע הציונים של קורסים במסלול שלם אחד המוביל לתואר ולא לקחת בחשבון את הלימודים הנוספים.
 10. סטודנט הלומד שני מקצועות ראשיים בשתי מחלקות שונות,ייחשב כמצטיין באותה מחלקה בה הוא לומד את מכסת השעות הגדולה יותר.
 11. במקרה שלמצטיינים ברשימה ממוצע ציונים זהה, דרגת ההצטיינות שווה, ללא משמעות לסדר בו הם מופיעים.
 12. לא יילקחו בחשבון ציונים שייכנסו לאחר מועד הפקת רשימות המצטיינים, גם אם הסטודנט נבחן או הגיש עבודה זמן רב לפני מועד הפקת הרשימות.
 13. בקביעת ההצטיינות לא יילקחו בחשבון שיקולים שאינם חלק מרשימת הקריטריונים. המחויבות שלנו לשקיפות אינה מאפשרת התחשבות בגורמים אישיים כגון: מצב כלכלי, בריאותי, משפחתי וכו'.

בחירת מצטייני רקטור

 1. העילית מתוך רשימת המצטיינים תוגדר כמצטייני רקטור
 2. בד"כ יוקצה בכל מחלקה מצטיין רקטור אחד, אא"כ מכסת המצטיינים תאפשר מספר גדול יותר.
 3. ממוצע הציונים של מצטיין רקטור לא יהיה נמוך מ-95.
 4. שאר הסטודנטים המצטיינים יוכרזו כמצטייני דקן.

ערעורים

 1. טיוטה של רשימת המצטיינים תפורסם בשלב הראשון עם מספרי תעודות זהות בלבד.
 2. מיום פרסום הרשימה יינתן לסטודנטים פרק זמן לערעורים.
 3. לאחר תקופת הערעורים יפורסמו רשימות שמיות סופיות ע"י הפקולטות.