המחלקה למתמטיקה

  מספר זיהוי ממוצע כללי שנתי מסלול 
1 208982553 99.4 מתמטיקה שימושית
2 318648938 99.2 מתמטיקה שימושית
3 318862653 99.2 מתמטיקה שימושית
4 318932829 99 מתמטיקה
5 208295253 99 מתמטיקה
6 208053272 98.5 מתמטיקה
7 207603721 98.4 מתמטיקה שימושית