רשם

שם המדור מדור רשם
ראש המדור גב' טל-יה פרוינד
כתובת למשלוח דואר משרד הרשם, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן 52900
מיקום בקמפוס בניין 403, חדר 107
טלפון  9392*, 03-5317000 - מוקד שירות ומידע
פקס 03-7384444
דוא"ל rasham.office@biu.ac.il
שעות קבלה א, ג 11:30- 14:00 ב,ה 8:30- 10:30, בימי ד ובערבי חג אין קבלת קהל
תיאור המדור ותפקידיו משרד הרשם מאשר את סיום לימודיו של הסטודנט.
סטודנט בשנת הלימודים האחרונה אשר מילא את כל הדרישות האוניברסיטאיות לתואר, הגיש את כל העבודות, עמד בהצלחה בכל הבחינות וכל הציונים שלו מעודכנים במחשבחייב להגיש למשרד הרשם בקשה לאישור על כי סיים את לימודיו לקראת התואר.
בקשה לסיום לימודים יש להגיש דרך המידע האישי  שבאתר בר אילן. חובה על כל סטודנט לעיין באופן יסודי ומדוקדק בדרישות האוניברסיטה והמחלקות כפי שהן מופיעות בחוברת "מערכת השעות", ולדעת את כל הנדרש ממנו לקבלת התואר.
כדי להיכלל בטקס חלוקת התארים הקרוב, יש להגיש את הבקשות עד לתאריך ד' ניסן תשע"ט, 09.04.2019. זמן הטיפול בבקשות לסיום  תואר 30 ימי עבודה מיום הגעתם למשרד הרשם (בתקופות של עומס משך הטיפול מתארך מעבר ל-30 ימים). אישורי זכאות לתואר לא יישלחו לסטודנטים שיש להם חוב כספי

בוגר אשר חפץ באישור נוסף לתואר יוכל להגיש בקשה ל"אישור חוזר לתואר" על גבי טפסים המצויים במוקד שמ"ע, יצוין כי אישור חוזר כרוך בתשלום
 

פירוט פניות למשרד הרשם:

בקשה לסיום לימודים ניתן להגיש דרך המידע האישי
אישור חוזר לתואר כרוך בתשלום. משך טיפול: עד שבוע.
הוצאת קורסים עודפים מהממוצע הבקשה תוגש אך ורק בסיום הלימודים ביחד עם הבקשה לסיום תואר דרך המידע האישי
דוחו"ת לימודים וממוצע ציונים כרוך בתשלום. משך הטיפול: ימים ספורים.
אישור לגמול השתלמות לקורסים עודפים לאחר קבלת התואר. כרוך בתשלום. משך הטיפול: כ- 30 ימי עבודה. בתקופות של עומס הזמן מתארך בהרבה.
 80% לתואר/תעודת הוראה
 • רק לסטודנטים שעובדים במשרד החינוך דרך אופק חדש.
 • תלמידי תעודת הוראה יכולים להגיש בקשה רק לאחר קבלת זכאות לתואר הראשון.
 • כרוך בתשלום
 • משך הטיפול כ-30 ימי עבודה. בתקופות של עומס הזמן מתארך בהרבה
בקשה לאישור על מדרג בוגרים לפי מחלקות
 • אישור מדרג ניתן לקבל החל מבוגרי תשס"ו ואילך
 • הבקשה תוגש החל מחודש נובמבר רק לאחר חלוקת התארים
 • כרוך בתשלום
 • מגישים את הבקשה על גבי טופס פניה כללי המופיע במאגר הטפסים.

 


הדרישות לקראת סיום הלימודים לתואר ראשון

1. כל סטודנט חייב בדרך כלל בכ-64 ש"ש ויותר לפי דרישות המחלקה בה הוא לומד לפי הנדרש במקצועות הראשי, דו ראשי, מורחב או משולב.
2. בסה"כ הסטודנטים חייבים ב- 2-3 עבודות סמינריוניות לתואר ראשון.
3. הסטודנטים חייבים ב- 2-4 ש"ש קורסים כללים בתוך מכסת השעות הנדרשת.
4. כמו כן חייב כל סטודנט ללמוד 10 ש"ש בלימודי יסוד ביהדות ולעבור מבחן בקיאות במושגי יסוד ביהדות.
5. כל סטודנט חייב לוודא כי הגיע לרמת הפטור בהבעה בעברית לתואר ראשון.
6. על הסטודנטים להגיע לרמת הפטור באנגלית בהתבסס על רמת הלימודים שנקבעה להם.

תלמיד במעמד "סטודנט רשום" חייב בתשלום של 10% משכר לימוד לשמירת זכויות: לסיים לימודים באוניברסיטה, להיבחן ולהשתמש בשירותי הספרייה. אין תשלום זה מקנה זכויות אקדמיות של רצף לימודים וכד'.

סטודנט שלא נרשם ייחשב כאילו ויתר על זכותו לסיום לימודיו ולקבלת התואר.
כל הטפסים נמצאים באתר האינטרנט של מנהל הסטודנטים.

זכאות לתואר

סטודנט שיגיש בקשה לזכאות לתואר ויעמוד בכל הדרישות יקבל אישור על סיום לימודיו וזכאותו לתואר.
תאריך הזכאות לתואר נקבע לפי המועד שבו מולאה הדרישה האחרונה לתואר (תאריך הבחינה האחרונה, או תאריך הגשת המטלה האחרונה ע"פ דיווח המחלקה למדור בחינות).

סטודנטים הלומדים דו-ראשי יכללו בטקס של המחלקה שמופיעה ראשונה ברישומי האוניברסיטה.

קורסים עודפים

אם לסטודנט ישנם ציונים בקורסים עודפים שאינם נדרשים לתואר, הסטודנט רשאי לבקש להוציאם מממוצע הציונים פעם אחת בלבד ובצמידות לבקשה לסיום הלימודים.
הקורסים העודפים יוצאו מהממוצע, אך יופיעו בדוח הלימודים של הסטודנט.

 

דוחות לימודים

משרד הרשם מנפיק דוחות לימודים רשמיים הכוללים גיליונות ציונים מעודכנים, ממוצע ציונים לכל מקצוע התמחות בנפרד וממוצע ציונים כללי. סטודנט זכאי לקבל דוח לימודים מפורט תמורת תשלום.
בקשות לקבלת דוחות ציונים ניתן להזמין באמצעות הקוד האישי דרך המידע האישי ובמדור שמ"ע.

הגשת בקשות לסיום לימודים

הסטודנט ימלא טופס בקשה לסיום תואר דרך המידע האישי שבאתר האינטרנט.

סדר הטיפול בבקשות לסיום תואר - חשוב לדעת:

 • בקשות לסיום תואר מגיעות בשלב הראשון למדור שכ"ל. רק לאחר שהסטודנט הסדיר את חובותיו הכספיים הבקשות מועברות למדור הרשם .
 • הטיפול בבקשות נעשה לפי הסדר בהתאם לתאריך שבו הן התקבלו במשרד הרשם .
 • זמן הטיפוך בבקשות  הוא 30 ימי עבודה מיום הגעתם למשרד הרשם. בתקופות של עומס משך הטיפול מתארך מעבר ל-30 ימי עבודה.
 • איננו מקדמים מחוץ לתור שום בקשה משום סיבה שהיא! זו הדרך היחידה להיות הוגנים כלפי ציבור הסטודנטים!!
 • סטודנט יכול לקבל מאתנו אישור כי הגיש בקשה לזכאות לתואר וכי בקשתו נמצאת בבדיקה.

במקרה שהסטודנט לא שילם במשך לימודיו את מינימום שכר הלימוד לתואר כמתחייב ע"פ התקנון - מדור תל"מ יבדוק את זכאותו לפטור ממינימום שכר לימוד בגין הכרה בלימודים קודמים, או בגין השתתפותו בקורסי קיץ וישלח לסטודנט הודעה על תוצאות הבדיקה. במקרה הצורך, מדור שכ"ל יישלח אל הסטודנט שובר לתשלום של יתרת החוב. 

סטודנט שקיבל שובר לתשלום, ישלם את חובו ויחזיר למדור שכ"ל את השובר חתום ע"י הבנק (בפקס, בדואר, או בשעות הקבלה).

הנכם מתבקשים לא לפנות לבירורים בטרם חלף פרק הזמן הנקוב. 

לא ניתן לקבל שני תארים בשנה אחת, למעט לימודי תעודה +תואר אקדמי.

לאחר קבלת אישור הזכאות לתואר לא ניתן לבצע שינויים כדלהלן:

1. שיפור ציון כלשהו בכל קורס או במטלה אקדמית אחרת הקשורה לתואר.
2. מסלול הלימודים
3. ממוצע הציונים
4. שם משפחה או שם פרטי בתעודת הסיום.
 

אם הסטודנט רשום למסלול דו ראשי, יש לציין בבבקשה לסיום הלימודים באיזה מחלקה הוא מעונין לקבל את תעודת הבוגר. לא תהיה אפשרות לשנות את תאריך הטקס.

ממוצע ציונים, רמת הישגים, ציונים ואינדקס ההישגים
ממוצע ההישגים מחושב על ידי מכפלת מספר שעות שקלול בכל קורס בציון שהתלמיד קיבל באותו הקורס. המכפלות מחוברות יחד והתוצאה מחולקת למספר הכולל את שעות השקלול של כל הקורסים (כולל לימודי יסוד בתואר ראשון) שלמד הסטודנט.

ציון מעבר וציונים לשבח

ציון מעבר

על הסטודנט לקבל ציון של לפחות 60 בכל הקורסים שבחר למילוי הדרישות (להוציא קורסים שתנאי המעבר בהם הוא מעל 60). כולל קורסים בלימודי יסוד, בקורסי אנגלית ללא מתמחים, הבעה עברית וקורסים כלליים.
סטודנט שקיבל ציון בטווח של 65-60 רשאי להיבחן שנית אם רצונו לתקן את הציון. בכל מקרה הציון האחרון הוא הקובע. במקרים מיוחדים יירשם בסוף הסמסטר "טרם נקבע". לסטודנט תינתן ארכה של חודשיים ימים כדי להשלים את הדרישות שיוטלו עליו.

ציון לא ייחשב לרשמי אם:

 • הסטודנט לא נרשם לקורס.
 • הסטודנט לא שילם את דמי המעבדה או הקליניקה, אם הוא חייב בהם.
 • נבחן בקורס שהשתתף בו אבל השתתפותו לא אושרה.

ציונים לשבח

א. הצטיינות בתואר למקבלי תעודות 

להלן העקרונות לפיהם נקבעים המצטיינים:

הציון מתעדכן בהתאם לממוצע של הבוגרים ב-3 השנים האחרונות.

הערכים המספריים הנדרשים להצטיינות יכולים להשתנות משנה לשנה.

לתלמידי תואר ראשון

 1. 2% מהבוגרים המצטיינים ביותר בפקולטה יקבלו ציון לשבח "בהצטיינות יתרה" (distinction).
  18% נוספים מהבוגרים המצטיינים בפקולטה יקבלו ציון לשבח "בהצטיינות" (excellene).
 2. ציון לשבח יינתן לסטודנט שסיים לפחות 40 שעות לימוד מהיקף הלימודים הנדרש לתואר ראשון במסגרת הלימודים באוניברסיטת בר-אילן.
  קורסים שהוכרו ע"י ועדת הסטטוס על סמך לימודים קודמים במוסד אחר לא יכללו בממוצע הציונים.

לתלמידי תואר שני

 1. 2% מהבוגרים המצטיינים ביותר בפקולטה יקבלו ציון לשבח "בהצטיינות יתרה" (distinction).
  18% נוספים מהבוגרים המצטיינים בפקולטה יקבלו ציון לשבח "בהצטיינות" (excellene ).
 2. תלמידים במסלול הלא מחקרי הנמצאים ב-20% העליונים בפקולטה יקבלו ציון לשבח "בהצטיינות" בלבד.
 3. במסלול המחקרי: ציון התזה יוכנס לממוצע הציונים של מסיימי תואר שני והוא ייקבע על פי שקלול של ציון התזה והקורסים בכל פקולטה כדלהלן:
הפקולטה % תיזה %ציוני הקורסים
מדעי היהדות 50%ֵ 50%
מדעי הרוח 50%ֵ 50%ֵ
משפטים 50%ֵ 50%ֵ
מדעי החברה 75% 25%
מדעים מדויקים 75% 25%
מדעי החיים 75% 25%
הנדסה עד מתקבלי תשע"ב 75% 25%
הנדסה מ-מתקבלי תשע"ג 50%ֵ 50%ֵ

בין תחומי

לימוד מגדר 50%ֵ 50%ֵ
ניהול וישוב סכסוכים 50%ֵ 50%ֵ
לימודי פרשנות ותרבות 50%ֵ 50%ֵ
מדע טכנולוגיה וחברה 50%ֵ 50%ֵ
מדעי המוח 75% 25%

להלן שקלול ציוני התיזה וציוני הקורסים בכל פקולטה/מחלקה למתקבלים למסלול המחקרי בשנת הלימודים תשע"ח ואילך:

פקולטה/מחלקה

 

% עבודת המחקר

% ציוני הקורסים

מדעי היהדות

 

50%

50%

מדעי הרוח

 

50%

50%

משפטים

 

50%

50%

מדעי החברה

עבודה סוציאלית

60%

40%

 

מדעי המדינה

50%

50%

 

תקשורת

50%

50%

 

פסיכולוגיה

50%

50%

 

סוציולוגיה

50%

50%

 

ניהול

50%

50%

 

חינוך

50%

50%

 

קרימינולוגיה

50%

50%

 

כלכלה

50%

50%

 

מנהל עסקים

50%

50%

מדעים מדויקים

 

75%

25%

הנדסה

 

50%

50%

מדעי החיים

 

75%

25%

לימודי פרשנות ותרבות

 

50%

50%

מדעי המוח

 

75%

25%

לימודי מגדר

 

50%

50%

מדע, טכנולוגיה וחברה

 

50%

50%

ניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ

 

50%

50%

 

בהתאם לכללים אלה, הערכים המספריים הנדרשים להצטיינות יכולים להשתנות משנה לשנה. 

להלן הערכים המוחלטים הנדרשים לקבלת הצטיינות לכל מקבלי התעודות בקיץ תשע"ח-תשע"ט:

תואר ראשון
פקולטות הצטיינות הצטיינות יתרה
יהדות, רוח, חברה, מדויקים, חיים, בין תחומי , הנדסה, רב תחומי 91 96
משפטים 89 93

 

תואר שני
פקולטות הצטיינות הצטיינות יתרה (עם תזה בלבד)
יהדות, רוח, חברה, בין תחומי 92 96
משפטים 89 94
 מדויקים, מדעי החיים, הנדסה 93 97

על כל מקבלי התעודות בשנים תשע"ו-תשע"ז יחולו הערכים שפורסמו קודם כמפורט להלן:

תואר ראשון
פקולטות הצטיינות הצטיינות יתרה
יהדות, רוח, חברה, מדויקים, חיים, בין תחומי , הנדסה 90 95
משפטים 87 92
 רב תחומי 89 95

 

תואר שני
פקולטות הצטיינות הצטיינות יתרה (עם תזה בלבד)
יהדות, רוח, חברה, בין תחומי 92 97
משפטים 92 94
 מדויקים, מדעי החיים, הנדסה 94 97

 

יישום והגדרות

 1. חישוב ממוצע ציונים:
  בחישוב ממוצע הציונים של הסטודנט בתואר ראשון יילקחו בחשבון כל הקורסים שלקח הסטודנט במהלך לימודיו לתואר במקצוע מורחב, ראשי, דו ראשי, משני, לימודי יסוד ביהדות וקורסים כלליים.
  קורסים שאינם נלקחים בחישוב ממוצע הציונים: 1. אנגלית שפה זרה 2. הבעה עברית 3. קורסים עודפים (סטודנט המבקש להוציא קורסים מחוץ לדוח הלימודים נדרש לעשות זאת עם הגשת הבקשה לסיום הלימודים – קורסים עודפים לא ייכללו בחישוב ממוצע הציונים לתואר). 4. קורסי השלמה.
  בחישוב הממוצע בתואר שני לא יילקחו בחשבון הציונים: 1. לימודי יסוד 2. אנגלית שפה זרה
 2. האחוזונים יחושבו לכל מחלקה בנפרד, לפי ציוני כל הבוגרים של המחלקה בהיקף לימודים ראשי, דו-ראשי או מורחב בשלוש השנים הנ"ל. משמעות הדבר היא שאוכלוסיית הייחוס של הסטודנט תכלול את כל אלה שלמדו מקצוע ראשי/מורחב כמוהו. לצורך העניין, אין זה משנה מה המקצוע המשני הנלמד, למרות שציוני המקצוע המשני נלקחים בחשבון בקביעת הממוצע, כמו שנלקחים בחשבון: לימודי יסוד, קורס כללי וכו'. דהיינו שני סטודנטים שלמדו האחד פיזיקה –ראשי וספרות-משני, והשני פיזיקה-ראשי ומחשבים-משני ייכללו באותה קבוצה שממנה יגזרו 2% ו- 18%.

 

 1. ג. מצטייני רקטור ומצטייני דקן לתואר ראשון
 2. רשימת המצטיינים מופקת אחת לשנה במהלך חודש ינואר.
 3. המצטיינים נבחרים מתוך תלמידי התואר הראשון על סמך ציוניהם בשנת הלימודים הקודמת.
 4. רשימת המצטיינים כוללת 3% של התלמידים בעלי ממוצע הציונים הגבוה ביותר בכל מחלקה/פקולטה, ובכל מקרה ממוצע הציונים לא יפחת מ- 88.
 5. ברשימת המצטיינים נכללים סטודנטים מן המניין בשנים א-ג ללימודיהם לתואר, פרט לתלמידי המגמה לאופטומטרייה וביה"ס להנדסה שייכללו גם בשנה ד' ללימודיהם (סטודנטים ותיקים יותר לא ייכללו ברשימה המצטיינים).
 6. ברשימת המצטיינים נכללים סטודנטים אשר רשומים בשנת ההצטיינות לקורסים המקנים לפחות 16 נקודות זכות אקדמיות וקיבלו ציונים מספריים בקורסים אלה מתוכם לפחות 6 נקודות זכות יהיו במחלקה שבה נבדקת ההצטיינות. מכסת שעות זו חלה גם על סטודנטים הפטורים מלימודי יסוד ביהדות.
 7. בספירת נקודות הזכות יילקחו בחשבון רק קורסים שנלמדו בשנת ההצטיינות. לא יילקחו בחשבון קורסים שהסטודנט רשום להם עקב בחינות במועדים מיוחדים.
 8. סטודנט המקבל הצטיינות חייב להיות רשום בשנת ההצטיינות למסלול לימודים מלא לתואר ראשון, לדוגמא: מי שהיה רשום רק למקצוע ראשי, רק למשני, רק ללימודים כלליים לא ייכלל ברשימה.
 9. הממוצע לקביעת המצטיינים מחושב על סמך לימודיו של הסטודנט בשנת ההצטיינות בכל  הקורסים שלמד, בכל המחלקות לתואר ראשון בלבד, כולל קורסים עודפים* וקורסי קיץ (למעט אנגלית, הבעה עברית, תעודת הוראה ושנת השלמה לחשבונאים).
 10. סטודנט שלמד יותר ממסלול שלם אחד לתואר לדוגמא: משפטים מורחב + כלכלה בהיקף כלשהו, יוכל ביוזמתו להגיש בקשה להתחשב בממוצע הציונים של קורסים במסלול שלם אחד המוביל לתואר ולא לקחת בחשבון את הלימודים הנוספים.
 11. סטודנט הלומד שני מקצועות ראשיים בשתי מחלקות שונות,ייחשב כמצטיין באותה מחלקה בה הוא לומד את מכסת השעות הגדולה יותר.
 12. במקרה שלמצטיינים ברשימה ממוצע ציונים זהה, דרגת ההצטיינות שווה, ללא משמעות לסדר בו הם מופיעים.
 13. לא יילקחו בחשבון ציונים שייכנסו לאחר מועד הפקת רשימות המצטיינים, גם אם הסטודנט נבחן או הגיש עבודה זמן רב לפני מועד הפקת הרשימות.
 14. בקביעת ההצטיינות לא יילקחו בחשבון שיקולים שאינם חלק מרשימת הקריטריונים. המחויבות שלנו לשקיפות אינה מאפשרת התחשבות בגורמים אישיים כגון: מצב כלכלי, בריאותי, משפחתי וכו'.
 15. מי שהפסיק את לימודיו או הקפיאם לא ייכלל בין מצטייני הדקן והרקטור.

בחירת מצטייני רקטור

 1. העילית מתוך רשימת המצטיינים תוגדר כמצטייני רקטור
 2. בד"כ יוקצה בכל מחלקה מצטיין רקטור אחד, אא"כ מכסת המצטיינים תאפשר מספר גדול יותר.
 3. ממוצע הציונים של מצטיין רקטור לא יהיה נמוך מ-95.
 4. שאר הסטודנטים המצטיינים יוכרזו כמצטייני דקן.

ערעורים

 1. טיוטה של רשימת המצטיינים תפורסם בשלב הראשון עם מספרי תעודות זהות בלבד.
 2. מיום פרסום הרשימה יינתן לסטודנטים פרק זמן לערעורים.
 3. לאחר תקופת הערעורים יפורסמו רשימות שמיות סופיות ע"י הפקולטות.