תכניות לימודים ומעקב (תל"מ)

שם המדור מדור תכניות לימודים ומעקב (תל"מ)
ראש המדור גב' אביטל אמר ראש מדור
צוות המדור מרכזת המדור - צעדי חגית מזכירות - בודה עירית, גרינבלום איילת, ברלינר אסתי, מאירוביץ' תמי, בן שימול שירן, פינקלברג מיכל, נבנצאל ורד, רטנר איילת
כתובת למשלוח דואר מדור תכניות לימודים ומעקב, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן 5290002
מיקום בקמפוס בניין 404 חדר 001
יצירת קשר**

 טופס פנייה 

שעות קבלה זום – מדור  תל"מ, בימים א, ג, ה, בשעות 10:00 - 12:00
תיאור המדור ותפקידיו
 1. רישום לקורסים ושינויים
  מדור תל"מ עוסק ברישום תכניות הלימודים של הסטודנטים באמצעות מערכת  אינבר והרשמה באמצעות אדמיניסטרטור-יועץ רישום במחלקה.
 2. כרטיס סטודנט
  סטודנט שערך מערכת (רשום לקורסים), יפתח לו כרטיס סטודנט דיגיטלי באפליקציית בר אילן במוביטי . 
 3. הפסקת לימודים
  סטודנט או מועמד המבקש להפסיק לימודיו, עליו לפנות למדור תל"מ במכתב רשום או באמצעות המידע האישי כדי להודיע על הפסקת לימודיו. המדור עוסק בסגירת תיקו של הסטודנט וסגירת חשבון שכ"ל. שיעור החיוב נקבע על פי התקנון הרשום בחוברת הוראות להרשמה.
 4. אישורים על שנות לימוד:
  סטודנט המבקש לקבל אישור על משך לימודיו לתואר עליו לפנות למדור תל"מ דרך המידע האישי  האישור מותנה בתשלום.
 5. עדכון פרטים אישיים
  סטודנט שעמד בתנאים שהוטלו עליו ע"י מדור הסטטוס עליו לפנות למדור תל"מ כדי לשנות מעמדו. סטודנט המבקש לשנות פרטים אישיים כגון: שםכתובת, מספר תעודת זהות, טלפון וכו', יפנה למדור בצירוף צילום של תעודת זהות.
 6. פטור ממינימום שכ"ל
  בדיקת זכאות הסטודנט לפטור מאחוזי שכ"ל ע"ס פטורים אקדמיים ו/או קורסי קיץ.
** בנושאים כלליים ניתן לפנות למרכז שירות וגיוס
 

א. רישום לקורסים ושינויים

תכנית הלימודים של הסטודנטים תיערך על פי ההוראות המפורטות בחוברת הוראות להרשמה, המתפרסמת לקראת ימי ההרשמה לעריכת תכנית הלימודים ומופיעה באתר האוניברסיטה.
סטודנט אינו רשאי להירשם לקורסים במחלקה שאליה לא התקבל, למעט ל"קורסים כלליים" הנדרשים לשם מילוי הדרישות לתואר.
סטודנט במעמד שלא מן המניין, שקיבל אישור ממדור הסטטוס להירשם לתכנית מוגבלת, אינו רשאי להירשם וללמוד כל קורס נוסף החורג מן האישור שקיבל ממדור הסטטוס. חריגה מהוראה זו תיחשב לעבירת משמעת על כל הכרוך בכך.
מובהר בזה כי האחריות המלאה לעריכת תכנית הלימודים בהתאם לכל ההוראות מוטלת על הסטודנט. קורסים שההרשמה אליהם תהיה בניגוד להוראות לא יוכרו, אף אם נגבה שכר לימוד בגינם, ושכר הלימוד שנגבה לא יוחזר.
ההרשמה לקורסים נעשית בהתאם למספר הקורס במחשב, המופיע בצמוד למערכת השעות והקורסים של כל מחלקה.
לצורך עריכת תכנית הלימודים ניתן יהיה להיעזר בשירותי הייעוץ של המחלקה. אולם מובהר בזה כי הנחיות היועץ הן בגדר הנחיות בלבד, ואינן באות במקום כל הוראה, נוהל, תקנון או הוראות רשויות האוניברסיטה, שהם המחייבים את הסטודנט. בכל מקרה של אי התאמה בין הנחיות היועץ לבין ההוראות הנ"ל, יקבעו ההוראות, הנוהל, התקנון, והחלטות הרשויות המוסמכות.
קיימת אפשרות לביצוע שינויים במערכת הלימודים, בשבוע השני של הסמסטר הראשון, במועדים ובשעות שיפורסמו ע"י מדור תל"מ.


ב. כרטיס סטודנט 

כרטיס הסטודנט הוא דיגיטלי לכל הסטודנטים באפליקציית בר אילן מוביטי. סטודנט שערך תכנית לימודים (רישום לקורסים), יהיה זכאי לכרטיס סטודנט.

כרטיס סטודנט של אוניברסיטת בר-אילן הינו גם כרטיס קורא בספריות האוניברסיטה וניתן להציגו כאישור מול גורמים שונים.

כדי שכרטיס הסטודנט יהיה בתוקף, עליכם להעלות תמונה דיגיטלית במערכת מידע אישי – אינ-בר, בלשונית העלאת קבצים. יש להיכנס למערכת המידע האישי באמצעות מספר תעודת הזהות שלך והסיסמה כמו במערכת Moodel ומערכת לאיתור מאגרי מידע. ליצירת סיסמה ראשונית יש להיכנס לקישור איפוס סיסמה למערכות מנוהלות, IDM, הקישור מופיע באתר האוניברסיטה תחת הקטגוריה קישורים מהירים.

סטודנט שלא יעדכן את תמונתו, יקבל הודעה כי הכרטיס איננו בתוקף.

כרטיס סטודנט לא דיגיטלי

סטודנטים חדשים שאין ברשותם מכשיר טלפון חכם, יפנו למדור תל"מ בבקשה להנפקת כרטיס סטודנט לא דיגיטלי. סטודנטים ותיקים, שאין ברשותם טלפון חכם, יפנו למדור תל"מ לתיקוף כרטיס הסטודנט שברשותם.


ג. הפסקת לימודים
סטודנט או מועמד המבקש להפסיק לימודיו מתבקש לפנות למדור תל"מ במכתב רשום ע"מ להודיע על הפסקת לימודיו לכתובת: מדור תכניות לימודים ומעקב אוניברסיטת בר-אילן רמת-גן מיקוד 5290002, או לפנות באמצעות המידע האישי. המדור עוסק בסגירת תיקו של הסטודנט וסיום עניין חשבון שכ"ל. גובה החיוב נקבע ע"פ התקנון הרשום בחוברת  הוראות להרשמה.

ד. אישורים על שנות לימוד
סטודנט המבקש לקבל אישור על שנות לימודיו באוניברסיטה יכול להזמינו בתשלום דרך המידע האישי .  האישור מותנה בתשלום של 31 ש"ח המתבצע באתר הנ"ל או במרכז שירות וגיוס (אזור 502 כיתה 19) בכרטיס אשראי או במזומן במדור תקבולים (בניין 402 חדר 9 בקומת הכניסה בימים א'-ד' בין השעות 8:30 - 12:30).

ה. עדכון פרטים אישיים
1. שינוי מעמד - סטודנט שעמד בתנאים שהוטלו עליו ע"י מדור הסטטוס מתבקש לפנות למדור תל"מ ע"מ לשנות מעמדו למן המניין.
2. עדכון שם משפחה - יש לצרף צילום ת.ז. וספח תעודת זהות פתוח לטופס הבקשה הנמצא בתחתית עמוד זה.
3. עדכון כתובת וטלפון -  יש לצרף צילום ת.ז. וספח תעודת זהות פתוח לטופס הבקשה הנמצא בתחתית עמוד זה.
4. שינוי שנות לימוד - יש לפנות למדור בכתב.
5. שינוי מספר ת.ז. יש לצרף צילום ת.ז. לטופס הבקשה הנ"ל.
6. שינוי מדרכון לת.ז / דרכון אחר - יש להגיש צילום של הדרכון הישן, צילום של תעודת הזהות / הדרכון החדש ותעודת עולה (בשינוי לת"ז).

ו. פטור ממינימום שכ"ל

 1. לתואר ראשון:
  הפטור ממינימום שכ"ל לתלמידים שקיבלו פטור מלימודים ע"ס קורסים במוסדות אחרים להשכלה גבוהה או מוסדות אחרים, או למדו קורסי קיץ בבר-אילן (למעט אנגלית) ייבדק עם הגשת בקשה לסיום לימודים באמצעות מערכת אינ-בר.
  הפטור הנ"ל יינתן רק בסיום הלימודים ולא במהלכם ובתנאי שהסטודנט שילם במשך שנות לימודיו את כל הנדרש עפ"י תקנות שכר-לימוד, ושכר הלימוד המצטבר לא הגיע לכדי מכסת מינימום שכ"ל לתואר.
 2. לתואר שני:
  הפטור ממינימום שכ"ל לתלמידים שלמדו במוסדות אחרים וקיבלו פטור משעות לימוד באישור הועדה לתואר שני ייבדק עם הגשת בקשה לסיום לימודים באמצעות מערכת אינ-בר, ובלבד שהפטור ניתן בגין לימודים באותו תואר נלמד.


סטודנטים שקיבלו פטורים אקדמיים שלא מקנים פטור כספי מהמינימום הנדרש לתואר יוכלו ללמוד תמורתם קורסים אחרים מעבר לתכנית הלימודים שמחוייבים בה.
פירוט מלא בנושא פטור ממינימום שכ"ל ניתן למצוא כאן

 

בקשות לקבלת אישורים שונים ממדור תל"מ ניתן לבצע באמצעות מערכת אינ-בר ולבצע תשלומים בכרטיסי אשראי (עבור אישורים ופעולות הדורשות תשלום).