מדור סטטוס

שם המדור מדור הסטטוס
ראש המדור גב' דורית תנעמי
מיקום בקמפוס בניין 404, חדר 11 (קומת כניסה)
יצירת קשר טופס פניה **
שעות קבלה זום - סטטוס בימים א, ג, ה, בשעות 10:00 - 12:00
תיאור המדור ותפקידו

מדור הסטטוס מטפל בבעיות הקשורות לנושאים אקדמיים, במהלך לימודי התואר הראשון ותעודת הוראה:

  • קביעת מעמד ותנאי המעבר למעמד מן המניין
  • ארכת לימודים להשלמת חובת אנגלית כשפה זרה
  • הכרה בלימודים קודמים והענקת פטור מקורסים
  • חידוש לימודים – לסטודנטים שהפסיקו או שהופסקו לימודיהם
  • בחינות מיוחדות
  • הגשת עבודות באיחור
  • חלות של תקנות לימודיות
  • דרישות אקדמיות חריגות
שמיעה חופשית (רק לסטודנטים שלמדו בעבר באוניברסיטה)
  ** בנושאים כלליים ניתן לפנות למרכז שירות וגיוס 

 

נוהל הגשת בקשות באינבר 


בקשות למועד מיוחד
קורסים עם נבחני השנה יוגשו באמצעות בקשה באינ-בר במהלך השנה ולא יאוחר מחודש לפני מועד הבחינה.

הגשת עבודות בתואר ראשון -  בקרוב יופיע כבקשה באינ-בר. עד אז יש להגיש באמצעות הטופס הזה

חידוש לימודים
סטודנטים שלא ערכו השנה תכנית לימודים מחוייבים גם בחידוש לימודים. יש לפנות בבקשה לחידוש לימודים דרך בקשה באינ-בר >תפריט>בקשות ואישורים>הגשת בקשה> חידוש לימודים/הפסקת לימודים> בקשה לחידוש לימודים מיועד לסטודנטים בתואר ראשון.

פונה שלא קיים באינ-בר (–שאינו מצליח להכנס לאינ-בר ולהגיש בקשה לחידוש לימודים לתואר ראשון/תעודת הוראה), ימלא טופס בקשה (CRM) של מדור סטטוס בנושא בקשה  'רישום - חידוש לימודים' ובתוכן הבקשה להוסיף: שם באנגלית (פרטי ומשפחה); מין; תאריך לידה; כתובת מעודכנת; סוג תואר/תוכנית לימודים המבוקשת; מסלול מבוקש; וכן לצרף צילום תעודה מזהה. 

הכרה בלימודים קודמים והענקת פטור מקורסים

בקשות להכרה בלימודים קודמים יש להגיש למדור הסטטוס עם הקבלה הרשמית למוסדנו בצירוף דוח ציונים רשמי וסילבוס רשמי לקורסי החובה דרך בקשה  לפטורים במערכת אינ-בר. בקשות שלא יוגשו דרך בקשה באינ-בר לא יטופלו.

נהלי מדור סטטוס

חידוש לימודים

(1)

סטודנט שהפסיק לימודיו, או שלימודיו הופסקו, והתקבל שוב ללימודים, דינו כדין סטודנט חדש ויחולו עליו הדרישות האקדמיות כפי שנקבעו לשנה"ל בה חידש את לימודיו.

סטודנט שהפסיק את לימודיו ומבקש להבחן ו/או להגיש עבודה באיחור ו/או להירשם לקורסי קיץ מחוייב אף הוא בחידוש לימודים (גם סטודנט שנרשם לקורסי קיץ, לאחר שהפסיק את לימודיו, נחשב כסטודנט המחדש את לימודיו ויחולו עליו הדרישות כמפורט לעיל).

 

(2)

המחלקות האקדמיות באוניברסיטה ו/או סגן הרקטור רשאים להפסיק לימודים לסטודנט שממוצע הציונים שלו בתום אחת משנות לימודיו ביחס לאותה שנה הינו פחות מ-60, או פחות מסף גבוה יותר ודרישות אקדמיות אחרות שקבעה המחלקה שבה הסטודנט לומד. סגן הרקטור רשאי גם להפסיק לימודים לסטודנט שלא מילא דרישות אקדמיות אחרות שקבעה האוניברסיטה או המחלקה. כמו כן, חידוש לימודיו מותנה בכך שממוצע ציוניו בקורסים שלמד בתכנית ההתמחות עומדים בדרישות הנ"ל.

 

(3)

סטודנט המחדש את לימודיו לאחר הפסקה של עשר שנים ויותר - לא יוכרו לימודיו הקודמים.

 

(4)

תוקפו של קורס הינו שנתיים מיום שנלמד. לאחר מכן רשאית המחלקה להחיל התיישנות על הקורס.

(5)

סטודנט ותיק שדו"ח לימודיו לא עבר הסבה ממערכת ה- M.F  למערכת האילנט בבואו לחידוש לימודים יובהר לו שבסיום התהליך/התואר יקבל 2 דוחות לימודים ללא אפשרות לאיחוד וללא ממוצע משוקלל של שני הדוחות.

 

(6)

סטודנט שערך תכנית לימודים באוניברסיטת בר-אילן, אך לא מימש את לימודיו (היינו לא נבחן לפחות בקורס אחד במגמת התמחותו) דינו כדין סטודנט חדש. עליו להתקבל מחדש למקצועות התמחות לתואר ראשון באמצעות המדור לקבלת תלמידים.

השלמת חובת אנגלית כשפה זרה

1. סטודנט חייב להגיע לרמת פטור באנגלית כשפה זרה עד לסוף שנת לימודיו השנייה (קלנדרית).
2. חובה על סטודנטים ברמות טרום בסיסי או בסיסי להירשם לקורסי אנגלית כשפה זרה כבר בשנה הראשונה. מומלץ ללמוד קורס באנגלית כבר בקיץ שלפני תחילת שנת הלימודים (הקורסים בעלות נפרדת).
3. סטודנט שלא נבחן במבחן הפסיכומטרי חייב להיבחן בבחינת אמי"ר/ם (דרך המרכז הארצי לבחינות והערכה), לפני תחילת שנת לימודיו הראשונה באוניברסיטה כדי שתקבע רמתו באנגלית כשפה זרה.
4. סטודנט שלא השלים את הדרישות כמפורט בסעיף 1‚ לא יורשה להמשיך בלימודיו הסדירים‚ אלא יורשה ללמוד קורסי אנגלית כשפה זרה בלבד‚ עד לסיום חובה זו.
5. סטודנטים שלומדים את הקורס/ים באנגלית כשפה זרה במוסד אחר‚ (שמוכר על-ידי היחידה לאנגלית כשפה זרה במוסדנו) יעבירו את האישור למדור סטטוס דרך טופס פנייה  או לפקס 037384013.
6. סטודנטים ששיפרו רמה באנגלית או הגיעו לרמת פטור במוסד אחר יעבירו את האישור ליחידת לאנגלית כשפה זרה דרך מיילefl.unit@biu.ac.il 

7. החל משנה"ל תשפ"ב חלה הרפורמה באנגלית על סטודנטים המתחילים את לימודיהם בתואר הראשון. לתשומת לב, סטודנטים מתחילים הינם גם סטודנטים המחדשים לימודיהם בשנה"ל תשפ"ב. סטודנטים אלה חייבים בהשלמת קורסי תוכן בשפה האנגלית (English Mediated Instruction – להבדיל מקורסים להוראת השפה האנגלית) במסגרת לימודיהם, כמפורט להלן :

- סטודנט שעל פי הציון שלו באנגלית (בין 120-133 בפסיכומטרי/אמיר/אמירם) הינו ברמת אנגלית מתקדמים ב'- יהיה חייב בקורס תוכן אחד בשפה האנגלית  בהיקף 1 נק"ז (2 שעות סמסטריאליות):

- סטודנט שעל פי הציון שלו באנגלית (134 ויותר בפסיכומטרי/אמיר/אמירם) פטור לגמרי מקורסי אנגלית כשפה זרה, יהיה חייב  בשני קורסי תוכן בשפה האנגלית בהיקף 1 נק"ז (2 שעות סמסטריאליות) בכל אחד מהקורסים ולא בקורס אחד של 2 נק"ז (2 שעות שנתיות). 

- סטודנט שעל פי הציון שלו באנגלית (עד 119 בפסיכומטרי/אמיר/אמירם) חייב  בשני קורסי אנגלית כשפה זרה, דהיינו אנגלית מתקדמים א' ואנגלית מתקדמים ב', או יותר (טרום בסיסי, בסיסי), בזה סיים את חובותיו באנגלית ולכן אינו נדרש בקורסי תוכן באנגלית.

- לתשומת לב, את קורסי התוכן בשפה האנגלית יש להשלים במהלך לימודי התואר הראשון. כמו כן, סטודנט שמחויב בקורס תוכן (או שניים) בשפה האנגלית, חייב ללמוד את קורסי התוכן באנגלית במחלקת ההתמחות בלבד.

- סטודנטים הלומדים תואר ראשון נוסף אינם חייבים בקורסי תוכן נוספים על אלה שבהם הם מחויבים בתואר הראשון העיקרי שבו הם לומדים.

בחינות מיוחדות

הבחינות ומועדיהן

(א) כל סטודנט זכאי להבחן בשני מועדים בקורס שבו מתקיימת בחינה, בשנה שבה נלמד הקורס, במועדים שנקבעו על ידי האוניברסיטה.
(ב) על כל סטודנט לגשת במועד א' לבחינות ב- 75% לפחות מהקורסים שלמד באותה השנה, מתוך תכנית לימודים מלאה ולכל הקורסים מתוך תכנית חלקית.
(ג) סטודנט שקיבל ציון שאינו עובר במחלקה, או ציון שאינו מניח את דעתו במועד א', רשאי לגשת אוטומטית (מבלי להזדקק לאישור מדור הסטטוס) לבחינה חוזרת במועד ב' של הקורס באותה שנה. עליו להירשם באמצעות האינטרנט וכפוף להנחיות מדור הבחינות. בכל מקרה של בחינה חוזרת הציון האחרון הוא הקובע.
(ד) סטודנט שנכשל במועד א' ובמועד ב', או שנעדר בשני המועדים ללא הצדקה* או שנכשל או שקיבל ציון שאינו מניח את דעתו באחד מהם ונעדר מן השני ללא הצדקה, לא יהיה זכאי לבחינה נוספת. הוא יוכל להירשם לאותו קורס שנית ולהיבחן בו ככל סטודנט אחר. בכל מקרה לא יוכל סטודנט ללמוד באותו קורס יותר מפעמיים ולהיבחן בו יותר מארבע פעמים, (בסך הכול שתי בחינות לכל פעם שלמד את הקורס).
(ה) הסטודנטים שלהלן יהיו רשאים לבקש אישור להיבחן במועדים מיוחדים:

(1) סטודנט שנעדר ממועד א' ו/או ממועד ב' מסיבות מוצדקות כמפורט להלן:

(א) חפיפה חלקית או מלאה במועדיהן של שתי בחינות
(ב) שירות מילואים - ראה תקנון

(ג) מחלה ממושכת, אשפוז בבי"ח, שמירת היריון, לידה וכד
(ד) כל סיבה אחרת שוועדת הסטטוס תחליט שהיא מוצדקת (כגון: נישואין וכדומה)

(ה) זכאים למועד מיוחד: "א ב ל – תלמיד אשר קרוב משפחה שלו מדרגה ראשונה (הורה, אח/אחות, בעל/אישה, בן/בת ( נפטר חו"ח, ומועד הפטירה התרחש ביום הבחינה או במהלך השבועיים שקדמו ליום הבחינה או במהלך ימי השבעה".

(2) סטודנט אשר השלים את לימודיו לקראת התואר הראשון, פרט לקורס אחד או שניים המהווה/ים דרישה אחרונה לקבלת התואר ועומד בתנאים הבאים:

1. למד את הקורס/ים שבו/ שבהם הוא מבקש להבחן במועד מיוחד, בשנה האקדמית       החולפת.

2. נעדר מהבחינה/ות מסיבות מוצדקות.

3. לא התקיים מועד נוסף באותו הקורס, או בקורס מקביל במהלך הסמסטר העוקב

מועדי הבחינות המיוחדות

בחינות מיוחדות, אם יאושרו, יתקיימו במועדים האלה:

(1)

עם הבחינות הרגילות בקורסים של השנה העוקבת

(2)

בקורסים שאינם ניתנים בשנה השוטפת ייקבע מועד מיוחד. 

(3)

בקורסים המהווים תנאי מעבר משנה לשנה, תיבדק האפשרות לקיים מועד מיוחד מוקדם (מועד ג') אחרי מועדים א' ו-ב', לקראת שנת הלימודים הקרובה

(4)

סטודנט ששירת במילואים - נא ראה פרסומי לשכת דיקן הסטודנטים המתעדכנים מעת לעת

(5)

היעדרות בשל אירוע מזכה (טיפולי פוריות, שמירת היריון וכד')-  נא ראה  פירוט  בפרסומי לשכת דיקן הסטודנטים

(6)

אבקורסים סמסטריאליים הניתנים במתכונת זהה בשני הסמסטרים, מועד ב' של סמסטר א' ניתן יחד עם מועד א' של סמסטר ב'.

בתאריכי הבחינות של המועדים המיוחדים בכל הקורסים הניתנים במחלקה לכלכלה, כולל קורסי מעבר משנה לשנה, יהיו באותם התאריכים שבהן מתקיימות הבחינות הרגילות.

(ב)  סטודנט אשר אושרה לו בחינה במועד עוקב/מיוחד לפנים משורת הדין, אף שסיבות היעדרותו מהבחינות אינן נכללות בסיבות שנקבעו כמוצדקות*, יהיה חייב בתשלום דמי בחינה (נכון לשנה"ל תשפ"ב התעריך הינו 85 ש"ח)** בשיעור ובתנאים שיקבעו מוסדות האוניברסיטה. אישורים מסוג זה יוגבלו למקסימום של 5 קורסים, ויינתנו אך ורק בשנה"ל העוקבת ללימודים באותם הקורסים, לפי שיקול דעת של מדור הסטטוס.

**חיוב זה איננו בטל ואיננו נזקף לטובת בקשה אחרת בשום מקרה, גם אם המבקש איננו נבחן בסופו של דבר במועד שאושר לו. חיוב בדמי בחינה וחיובים נגררים (10% שכ"ל וכל המתחייב) בהתאם לתקנון שכר לימוד האוניברסיטאי. 

(ג) הבהרה: סטודנט אשר אושרה לו בחינה במועד עוקב / מיוחד לפנים משורת הדין, אף שסיבות היעדרותו מהבחינות אינן נכללות בסיבות שנקבעו כמוצדקות, לא יהיה זכאי אוטומטית למועד בחינה מיוחד אף אם נעדר מהמועד העוקב/ המיוחד שאושר לו כאמור מסיבה שנקבעה כמוצדקת.

 

הגשת עבודות באיחור

טפסים להגשת בקשות לעבודות באיחור 

שיפור ציון

(א) סטודנט שקיבל ציון שאינו מניח את דעתו במועד א' רשאי לגשת לבחינה חוזרת במועד ב' של הקורס, בשנה"ל שבה הוא לומד את הקורס. עליו להירשם באמצעות האינטרנט וכפוף להנחיות מדור הבחינות.

(ב) סטודנט שלא נבחן שנית, במועד ב' של הקורס, בשנה"ל שבה למד את הקורס, יוכל לפנות למדור הסטטוס בבקשה לבחינה חוזרת לשיפור ציון בשנה"ל העוקבת בלבד, (ראה סעיף א' לעיל, מועד הגשת בקשות למדור סטטוס) מועד נוסף יאושר בתנאים שלהלן:

1. הקורס ניתן שנית בסמסטר העוקב בשנה"ל הבאה (לא ייקבע מועד מיוחד לשם שיפור ציון).
2. הקורס אינו מהווה תנאי מוקדם לקורס מתקדם שבו למד או לומד הסטודנט;
3. הקורס אינו נכלל ברשימת הקורסים המוגבלים לשיפור ציון בשנה"ל שבה נלמד הקורס בלבד, בהתאם להחלטת המחלקות.

(ג) סטודנט שיאושר לו לגשת למועד בשנה"ל הבאה לשם לשיפור ציון, יותר לו להיבחן רק בשנה"ל העוקבת ללימודיו באותו קורס בפעם הראשונה.

(ד) סטודנט רשאי לשפר ציון בחינה פעם אחת בלבד בכל קורס.

(ה) חל איסור להירשם מחדש לקורס לצורך שיפור ציון.

עם זאת, תינתן הרשאה מוגבלת לרישום חוזר לשני (2) קורסים אקדמיים בלבד במהלך התואר הראשון, בתנאי שיעמדו בקריטריונים שנקבעו לשיפור ציון כמפורט לעיל (סעיף 2 א-ג) ובתנאים הבאים:

(1) בשנה העוקבת (בלבד) לשנה"ל בה נלמד הקורס.

(2) בתנאי שעדיין לא הוגשה בקשה לזכאות לתואר.

(3) הרישום החוזר לקורס ימנע את קבלת אישור הזכאות עד לאחר קבלת ציון בקורס החוזר.

(4) הרישום החוזר לקורס יגרור את כל המשתמע מכך: תשלום, מילוי כל החובות והמטלות בקורס, זכאות לשני מועד הבחינה  (א' ו-ב') כמקובל, וכד'.

(5) הציון הקובע הוא הציון של הבחינה האחרונה.

(6) סטודנט שנרשם לקורס לשם שיפור ציון אך לא ניגש לבחינה – יישמר ציונו האחרון מהקורס המקורי.

(ו) לא תאושר הגשה חוזרת של עבודה/סדנה/תרגיל/מעבדה לשם שיפור הציון לאחר שהמרצה כבר נתן ציון.

(ז) בחינות חוזרות לשיפור ציון יתקיימו במועדים הרגילים יחד עם נבחני אותה שנה, על החומר שנלמד באותה שנה, או במועד מיוחד אשר אושר בין כה וכה ע"י מדור הסטטוס. בקשה לשיפור ציון לא תהיה עילה לאישור מועד מיוחד.

(ח) לא תאושר בחינה מיוחדת לשם שיפור ציון לאחר קבלת אישור על זכאות לתואר.

בכל מקרה של בחינה חוזרת הציון האחרון הוא הקובע! כל ציון קודם מתבטל מיד ברגע שבו ה סטודנט מופיע לבחינה נוספת בקורס זה.

אישור להיבחן במועד מיוחד אינו מהווה אישור לזכותו של הנבחן לקבלת הציון באותו הקורס, או לזכות אחרת כלשהי (כגון, אם יתברר שלא נרשם לקורס או שנעדר ממנו ללא הצדקה).

 

חלות של תקנות לימודים

על הסטודנט יחולו התקנות כפי שפורסמו בשנת לימודיו הראשונה במחלקה. עם זאת רשאית המחלקה להכניס שינויים במערכת הלימודים, ובלבד שהללו לא יהיו כרוכים בשינוי בסך הכול של שעות הלימוד, כפי שהיו נהוגות בשנת לימודיו הראשונה. מדור הסטטוס בשיתוף עם המחלקות הנוגעות בדבר ידון בדרישות להשלמת התואר של סטודנט שלא סיים את לימודיו בתוך שש שנים רצופות.

פטור והכרה בלימודים קודמים

(1)

אוניברסיטת בר-אילן תכיר בלימודים ממוסד אחר על פי אמות המידה והדרישות הנהוגות בה וע"פ הנחיות המל"ג כפי שנקבעות מעת לעת.

(2)

מדור הסטטוס מוסמך לאשר פטור ולהכיר בלימודים קודמים, על פי הקריטריונים והנהלים שייקבעו על ידי ועדת הסטטוס מעת לעת.
כן הדבר ביחס לקורסים המוכרים ביותר ממחלקה אחת ו/או מועברים ממחלקה אחת למחלקה אחרת באוניברסיטת בר אילן.

(3)

א. כדי להשלים לימודי תואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן יהיה הסטודנט חייב ללמוד באוניברסיטת בר-אילן קורסים בהיקף של 40% לפחות מקורסי המחלקות שהתקבל אליהן ומבקש לקבל בהן את התואר. היקף לימודיו הכולל במחלקות, בלימודי יסוד ובקורסים כלליים, לא יפחת מ-26 נק"ז. בנוסף לזאת, עליו לעמוד בדרישות הכלליות של האוניברסיטה בלימודי הבעה עברית ואנגלית כשפה זרה.

(1) במחלקות ההתמחות*

במסלול מורחב לא פחות מ-18 נק"ז מתוך 46 נק"ז

במסלול ראשי לא פחות מ-12 נק"ז מתוך 30 נק"ז

במסלול דו-ראשי מובנה לא פחות מ-10 נק"ז מתוך 25 נק"ז

במסלול דו ראשי לא מובנה לא פחות מ-11 מתוך 27 נק"ז

קורסים שהם סמינריונים או פרויקטים יש ללמוד בכל מקרה במחלקות ההתמחות באוניברסיטת בר-אילן. לא יוכרו סמינריונים או פרויקטים שנעשו במוסדות אחרים להשכלה גבוהה ו/או במחלקות התמחות אחרות באוניברסיטת בר-אילן שלא במסגרת הלימודים במחלקה בה הסטודנט מקבל את התואר.

*החל משנה"ל תשע"ז לא יתקיימו יותר מסלולי לימוד במקצוע משני. סטודנטים חדשים שיתקבלו ללימודי תואר ראשון החל משנה"ל תשע"ז ו/או סטודנטים שיחדשו לימודיהם לשנה"ל תשע"ז ואילך, יבחרו מגמות התמחות מתוך מסלולי הלימוד המתפרסמים על ידי המדור לקבלת תלמידים

(2)בלימודי היסוד ביהדות * - לא פחות מ-4 נק"ז

בלימודים כלליים - לא פחות מ-4 נק"ז.

(לסטודנטים לא יהודים הלומדים לימודים כלליים כתחליף ללימודי יהדות - לא פחות מ-6 נק"ז)

(3) סטודנטים הלומדים במכללות במסלול רב-תחומי חייבים אף הם במינימום 40% בכל חטיבת לימוד

סטודנטים שיקבלו ממדור הסטטוס פטור בהיקף העולה על הנ"ל יהיו חייבים להמיר את אותן השעות בקורסי בחירה כך שבכל מקרה ילמדו באוניברסיטת בר-אילן לא פחות מ-26 נק"ז בסה"כ ולא פחות מהנדרש בכל חטיבה בנפרד.

חובותיהם בלימודי משפט של סטודנטים של הפקולטה למשפטים ייקבעו בכל מקרה ע"י הפקולטה למשפטים.

 

סטודנט שרשום לקורס שבו אושר לו פטור, יפנה אל מדור תל"מ בבקשה למחיקת הקורס. הקורס ימחק רק בתנאי שהסטודנט טרם נבחן בו.

 

כדי ללמוד תואר ראשון נוסף (לבוגרי תואר ראשון ממוסד מוכר על ידי המל"ג, יש ללמוד באוניברסיטת בר אילן לא פחות משבעים וחמישה אחוזים (75%) מחובת כל מסלול ומגמה.

 

פטורים על בסיס  קורסים ממוסד אחר יוזנו ללא ציון והם אינם משתקללים בממוצע הציונים.

קורסים שנלמדו באוניברסיטת בר אילן והוכרו כקורסי חובה/ בחירה/יסוד יהדות/כלליים, ציוניהם ישוקללו בממוצע הציונים, ובתנאי  שלא ישוקללו בתכנית לימודים אחרת של הסטודנט.

 

לא ניתן לפצל נקודות זכות של קורס חובה שאושר בו פטור לצורך פטור מקורס בחירה

לימודי יסוד ביהדות

א. הדרישות בלימודי יסוד ביהדות במסגרת התואר הראשון הן על פי פרסומי המרכז ללימודי יסוד ביהדות.

ב. בוגרי/בוגרות ישיבת הסדר/ישיבה גבוהה/מכינה קדם-צבאית/מדרשה לבנות - תיבחן על ידי מדור סטטוס זכאותם לפטור מלא או חלקי - בין מקורסים בלימודי יסוד ביהדות ובין מהבחינה בלימודי יסוד ביהדות - על פי הכללים והנהלים של המרכז ללימודי יסוד ביהדות.

ג. תלמיד המכון הגבוה לתורה (מג"ל) ותלמידת המדרשה לנשים (מד"ל) של אוניברסיטת בר-אילן יהיו זכאים לפטור מלא או חלקי מלימודי יסוד ביהדות ו/או מקורסים כלליים על פי היקף לימודיהם במג"ל/מד"ל ועל פי הכללים והנהלים של המרכז ללימודי יסוד ביהדות.

*תלמידות הפטורות מחלק מהשעות בלימודי יסוד ביהדות ולומדות במדרשה לבנות בהיקף של לא פחות מ-20 ש"ש, תהינה זכאיות לפטור של עד 4 נק"ז מקורסים כלליים.

*תלמידות הפטורות מחלק מהשעות בלימודי יסוד ביהדות ולומדות במדרשה לבנות בהיקף של לא פחות מ-10 ש"ש , תהינה זכאיות לפטור של 2 נק"ז מקורסים כלליים.

ד. סטודנטים לא יהודים פטורים מלימודי יסוד ביהדות אך חייבים להשלים מכסה חלופית זהה בקורסים כלליים.

לימודי תעודה והשתלמויות שונות המתקיימים בבר-אילן 

בוגרי תכניות לימודים במסגרת לימודי תעודה או השתלמות הניתנים באוניברסיטת בר-אילן, אשר הקורסים בהם קיבלו אישור המחלקה ותו"מ פקולטה, וועדת ההוראה אפיינה אותם כקורסים אקדמיים, יוכלו לקבל פטור בהתאם לתקנון ועדת הסטטוס וכן על בסיס אינדיבידואלי.