בחינות

שם המדור מדור בחינות
ראש המדור גב' אודליה עזאני
כתובת למשלוח דואר מדור בחינות, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן 52900
מיקום בקמפוס אזור 502 מבנה מספר 1
טלפון לסטודנטים 03-5317000, 9392* - באמצעות מרכז שירות וגיוס
פקס 03-7384014
יצירת קשר  טופס פנייה
שעות קבלה

בשל מגבלות התו הסגול לא מתקיימת קבלת קהל פרונטלית. ניתן לפנות באמצעות טופס פניה או טלפונית למדור שירות וגיוס.

זום – בחינות, בימים א, ג, ה, בשעות 10:00 - 12:00

תיאור המדור ותפקידיו

המדור עוסק בתכנון וארגון מערך הבחינות החל משלב בניית לוח המבחנים ועד פרסום הציונים, תוך שמירה על טוהר הבחינות וכללי התנהגות נאותה בעת הבחינה.

 

נוהל הבחינות המלא (הנוהל מתייחס בעיקר לבחינות פרונטליות).

זכויות סטודנטים להתאמות בבחינות ובבחנים

מתווה הבחינות וההתאמות סמסטר א' תשפ"א  Policy framework for online exams and accommodations

להלן כל המידע בנושא בחינות מקוונות:

בחינות במודל בחינות בתומקס
חוברת מידע מודל חוברת מידע תומקס
הוראות לבחינות תמצית הנחיות והיערכות נכונה 
שאלות נפוצות שאלות נפוצות               Tomax FQA
הנחיות כניסה לבחינות בזום במערכת המודל רשימת הקורסים
   


פרסום מועדי הבחינות

לוח הבחינות נבנה ע"י המחלקות בשיתוף מדור בחינות.

בכל שנה, תאריכי בחינות מתפרסמים כשבוע לפני רישום הקורסים בקיץ ותקופות השינויים ונתונים לשינוי דרך המחלקות כמפורט להלן:

 • תאריכי הבחינות של סמסטר א' ותאריכי הבחינות של הקורסים השנתיים יפורסמו שבוע לפני תחילת הרישום האינטרנטי לקורסים במהלך הקיץ. תאריכי הבחינות של קורסים שמתקיימים בסמסטר ב' יפורסמו שבוע לפני מועד השינויים והרישום הנוסף לקורסים שמתקיימים בסמסטר ב'. פרסומים אלה נתונים לשינוי בתקופת השינויים כמפורט להלן.
 • ניתן לערוך שינויים בתאריכי הבחינות בהסכמת 80% ממשתתפי הקורס למשך שלושה שבועות בלבד מתום תקופת השינויים ברישום לקורסים. לוח זה הינו סופי.
 • לאחר סגירת הלוח הסופי, במקרים חריגים בלבד ולפי בקשת המחלקות, יתאפשרו שינויים אך ורק בהסכמה של 100% ממשתתפי הקורס. שינויים יתבצעו עד שלושה שבועות לפני תום סמסטר. לא יטופלו בקשות שיתקבלו מעבר לתקופת השינויים.
 • יובהר כי במקרים רבים שינוי תאריך בחינה במועד א' יחייב שינוי גם בתאריך של מועד ב' והחתימה של הסטודנטים מהווה הסכמה לשינוי שני התאריכים.
 • ניתן להגיש בקשות לשינויים אך ורק באמצעות המחלקה, שתדאג להעביר אותן למדור בחינות. לא תתקבלנה בקשות ויוזמות אישיות שיגיעו למדור ע"י הסטודנטים עצמם.
 • בתום תקופת השינויים, מדור בחינות יפרסם את תאריכי הבחינות הסופיים במערכת אינ-בר.
 • חובה על הסטודנט לעקוב אחר הפרסומים ולהתעדכן בשינויים. התאריכים המחייבים הם אלה המתפרסמים באינ-בר בלבד.
 • יובהר כי האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתאריכי הבחינות, ללא צורך בהסכמת הסטודנטים, עד שלושה שבועות לפני תום הסמסטר ותחילת תקופת הבחינות.
 • הודעה על מיקום בחינה תשלח לסטודנט במייל ותופיע במערכת אינ-בר. בכל מקרה של אי קבלת מיקום בחינה במייל – חובתו של הסטודנט להתעדכן יומיים מראש במיקום הבחינה.

זכאות להיכנס לבחינות

סטודנט יכול להיבחן אך ורק בקורס ובקבוצות אליהן הוא רשום במערכת אינ-בר. חובה על הסטודנט לוודא לפני תקופת הבחינות שהינו רשום כנדרש לכל הקורסים ולקבוצות הקורסים ובכל מקרה של בעיה ברישום עליו לפנות למחלקה בה הוא לומד.

הכניסה לבחינה תתבצע עם הצגת תעודה מזהה עם תמונה בלבד. סטודנט רשאי להיבחן רק אם שילם את כל חובותיו.  ניתן לראות מצב חשבון מעודכן באינ-בר .

בחינות חופפות

סטודנט שנקבעו לו שתי בחינות, באותו יום ובאותה שעה ומעוניין להיבחן בשתיהן, ירשם באמצעות מערכת אינ-בר החל מ- 17 ימים לפני מועד הבחינה ועד 6 ימים לפני הבחינה. 

בשל הסגר הבחינות החופפות תתקיימנה באופן מקוון עד להודעה חדשה.

בבחינות חופפות שיתקיימו במודל – עליכם לעדכן את המרצה על מנת שיפתח עבורכם חלון זמן במודל.

עליכם להיערך בהתאם להנחיות שקיבלתם לבחינה במודל (שתי מצלמות וכו').

בבחינות חופפות שיתקיימו בתומקס – מדור בחינות יצור אתכם קשר לצורך תיאום סדר הבחינות.

ערעורים

 • סטודנט רשאי לערער על ציון בחינה עד עד 14 יום מתאריך קבלת הציון באמצעות  מערכת אינ-בר
 • בבחינה אמריקאית, הסטודנט רשאי לבקש בדיקה של השאלות והתשובות. ערעורים בבחינות אמריקאיות יעשו גם כן מול המרצה באינ-בר
 • ציון שתוקן, בין אם הועלה או הורד, יהווה ציון סופי חדש לסטודנט

טוהר הבחינות

המשגיחים הם האחראים מטעם האוניברסיטה להפעלת הבחינה וניהולה התקין. על הסטודנטים והמרצים להישמע להוראותיהם.

 • חל איסור חמור להחזיק חומר אשר לא אושר לשימוש בעת הבחינה. החזקת חומר אסור וכן כל התקשרות בין סטודנטים בשעת בחינה, כמו דיבור או העברת חומרים, מהווים עבירת משמעת חמורה. נבחן העובר על התקנות יוכל להמשיך בבחינה תוך אזהרה כי הוא יועמד לדין משמעתי.
   
 • חל איסור מוחלט להחזיק מכשירי טלפון ניידים, שעון חכם או כל אמצעים אלקטרונים אחרים גם כשהם כבויים, בשעת הבחינה, גם לאנשי ביטחון. בהתאם להחלטת הסינט, כל העובר על איסור זה יוענש מידית, ללא הזמנה לוועדת משמעתבביטול הקורס כולו.
   
 • נשים הרות זכאיות (נא להצטייד באישור רפואי מתאים ולהציגו למשגיחה בתחילת הבחינה): 1. לצאת לשירותים בכל עת 2. לתוספת זמן של 25% לכל שעת בחינה. תוספת זו לא תינתן לנשים שזכאיות כבר לתוספת זמן מסיבות אחרות (לקויות למידה וכו'.
   
 • סטודנט שהחליט שלא להיבחן לאחר קבלת השאלון מסיבה כלשהי, יחויב להישאר מחובר לזום/תומקס חצי שעה מתחילת הבחינה וציונו יהיה נכשל
   
 • הוראות אלה נוגעות גם לסטודנט אשר החליט לשפר ציון במועד ב'.

לתקנון וועדת המשמעת

ציונים

ציונים מתפרסמים במערכת אינ-בר בלבד. מידע נוסף מופיע בתקנון הבחינות. שימו לב – בירורים חריגים בלבד בנושא ציונים יש להפנות רק באמצעות טופס פנייהלא ניתן לברר ציונים בטלפון או בקבלת קהל.

 שיפור ציון במועד ב' בשנה"ל בה הקורס נלמד

הזכות לשיפור ציון ניתנת לכל הסטודנטים המעוניינים בכך בהתאם לכללים הבאים:

 • סטודנט שנכשל או קיבל ציון  עד 70 כולל, או לא נבחן במועד א', מופיע אוטומטית ברשימת הנבחנים ואינו צריך להירשם. ברישום אוטומטי אין חובה לגשת לבחינה ואם הסטודנט לא ניגש, ציון מועד א' ישמר. כמו כן, לא מוטלת חובה כספית במקרה זה.
   
 • אם הציון הבחינה הוא 71 ומעלה, על הסטודנט להירשם לבחינה החל מ-17 ימים לפני הבחינה ועד שבוע לפני, לא כולל יום הבחינה.
   
 • הרישום לשיפור ציון מתבצע דרך מערכת אינ-בר, בכפתור לוח הבחינות שבמסך הראשי, תחת עמודה רישום למועד. הכפתור יופיע רק בהינתן הכללים שצוינו מעלה.
   
 • לאחר סגירת ההרשמה באינבר, נא למלא טופס זה ולשלוח אותו למדור בחינות באמצעות טופס פניה . עלות דמי טיפול ברישום מאוחר – 80 ש"ח.
 • יש לשים לב - לאחר רישום לשיפור ציון, ניתן לבטל הרשמה עד שבוע לפני מועד ב'. לאחר מועד זה, לא ניתן לבטל רישום. אי הגעה לבחינה תחייב דמי טיפול של 40 ₪ בשכר הלימוד.

 • על פי נהלי האוניברסיטה - הציון האחרון הוא הקובע. קבלת שאלון לידי הסטודנט משמעותה בחינה שהתקיימה. אם סטודנט החליט שלא להיבחן מכל סיבה שהיא, ציונו יהיה נכשל.
   
 • לא ניתן להירשם למועד ב' לבחינה לאחר שהחלה.


שיפור ציון בסמסטר או בשנה"ל עוקבת בהם הקורס נלמד

יש להפנות בקשה למדור סטטוס באמצעות האינ-בר.  להלן קישור לתקנות מדור סטטוס ונוהל מורחב לשיפור ציון.


אישור למועד מיוחד

בקשות לבחינות במועד מיוחד ניתן להגיש דרך מערכת אינ-בר. בקשות לתואר ראשון מטופלות במדור סטטוס ובקשות לתואר שני בוועדה לתארים מתקדמים. לקבלת מידע נוסף בנושא זה, ניתן לפנות במייל או בטלפון למדור שמ"ע: טופס פנייה או 9392*/
באחריות הסטודנט לבדוק את מספר המועדים שאושרו עבורו.

אישורים

מדור בחינות מנפיק את האישורים הבאים:

 • אישור השתתפות בבחינה - לאחר קבלת ציון, ניתן להפיק עצמאית ללא תשלום באינ-בר.
 • אישור לוח בחינות - ניתן להוציא ממערכת אינ-בר.

בחינות מרובות משתתפים

מועדי בחינת מיון באנגלית והבעה עברית מפורסמים באתר מנהל הסטודנטים.  בבחינות אלה אין צורך להציג כרטיס נבחן. פרטים נוספים מופיעים באתר של כל מחלקה.