בחינות

המדור מדור בחינות
ראש המדור גב' אודליה עזאני
כתובת למשלוח דואר מדור בחינות, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן 52900
מיקום בקמפוס אזור 502 מבנה מספר 1
טלפון לסטודנטים 03-5317000, 9392* - באמצעות מרכז שירות וגיוס
פקס 03-7384014
יצירת קשר  טופס פנייה
שעות קבלה

בשל מגבלות התו הסגול לא מתקיימת קבלת קהל פרונטלית. ניתן לפנות באמצעות טופס פניה או טלפונית למדור שירות וגיוס.

זום – בחינות, בימים א, ג, ה, בשעות 10:00 - 12:00

תיאור המדור ותפקידיו

המדור עוסק בתכנון וארגון מערך הבחינות החל משלב בניית לוח המבחנים ועד פרסום הציונים, תוך שמירה על טוהר הבחינות וכללי התנהגות נאותה בעת הבחינה.

 

 

פרסום מועדי הבחינות

לוח הבחינות נבנה ע"י המחלקות בשיתוף מדור בחינות.

בכל שנה, תאריכי בחינות מתפרסמים כשבוע לפני רישום הקורסים בקיץ ותקופות השינויים ונתונים לשינוי דרך המחלקות כמפורט להלן:

 • תאריכי הבחינות של סמסטר א' ותאריכי הבחינות של הקורסים השנתיים יפורסמו שבוע לפני תחילת הרישום האינטרנטי לקורסים במהלך הקיץ. תאריכי הבחינות של קורסים שמתקיימים בסמסטר ב' יפורסמו שבוע לפני מועד השינויים והרישום הנוסף לקורסים שמתקיימים בסמסטר ב'. פרסומים אלה נתונים לשינוי בתקופת השינויים כמפורט להלן.
 • ניתן לערוך שינויים בתאריכי הבחינות בהסכמת 80% ממשתתפי הקורס למשך שלושה שבועות בלבד מתום תקופת השינויים ברישום לקורסים. לוח זה הינו סופי.
 • לאחר סגירת הלוח הסופי, במקרים חריגים בלבד ולפי בקשת המחלקות, יתאפשרו שינויים אך ורק בהסכמה של 100% ממשתתפי הקורס. שינויים יתבצעו עד שלושה שבועות לפני תום סמסטר. לא יטופלו בקשות שיתקבלו מעבר לתקופת השינויים.
 • יובהר כי במקרים רבים שינוי תאריך בחינה במועד א' יחייב שינוי גם בתאריך של מועד ב' והחתימה של הסטודנטים מהווה הסכמה לשינוי שני התאריכים.
 • ניתן להגיש בקשות לשינויים אך ורק באמצעות המחלקה, שתדאג להעביר אותן למדור בחינות. לא תתקבלנה בקשות ויוזמות אישיות שיגיעו למדור ע"י הסטודנטים עצמם.
 • בתום תקופת השינויים, מדור בחינות יפרסם את תאריכי הבחינות הסופיים במערכת אינ-בר.
 • חובה על הסטודנט לעקוב אחר הפרסומים ולהתעדכן בשינויים. התאריכים המחייבים הם אלה המתפרסמים באינ-בר בלבד.
 • יובהר כי האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתאריכי הבחינות, ללא צורך בהסכמת הסטודנטים, עד שלושה שבועות לפני תום הסמסטר ותחילת תקופת הבחינות.
 • הודעה על מיקום בחינה תשלח לסטודנט במייל ותופיע במערכת אינ-בר. בכל מקרה של אי קבלת מיקום בחינה במייל – חובתו של הסטודנט להתעדכן יומיים מראש במיקום הבחינה.

בחינות מרובות משתתפים

מועדי בחינת מיון באנגלית והבעה עברית מפורסמים באתר מנהל הסטודנטים.  בבחינות אלה אין צורך להציג כרטיס נבחן. פרטים נוספים מופיעים באתר של כל מחלקה.

זכאות להיכנס לבחינות

סטודנט יכול להיבחן אך ורק בקורס ובקבוצות אליהן הוא רשום במערכת אינ-בר. חובה על הסטודנט לוודא לפני תקופת הבחינות שהינו רשום כנדרש לכל הקורסים ולקבוצות הקורסים ובכל מקרה של בעיה ברישום עליו לפנות למחלקה בה הוא לומד.

הכניסה לבחינה תתבצע עם הצגת תעודה מזהה עם תמונה בלבד. ניתן להיכנס לבחינה עד חצי שעה מתחילת שעת הבחינה.
סטודנט רשאי להיבחן רק אם שילם את כל חובותיו.  ניתן לראות מצב חשבון מעודכן באינ-בר.

בחינות חופפות

סטודנט שנקבעו לו שתי בחינות, באותו יום ובאותה שעה ומעוניין להיבחן בשתיהן, ירשם באמצעות מערכת אינ-בר החל מ- 17 ימים לפני מועד הבחינה ועד 6 ימים לפני הבחינה. לאחר ההרשמה, מומלץ לשלוח מייל למרצה ולעדכנו.

הבחינות החופפות מתקיימות בבניין 605 – כיתה 61. הבחינות שיקבעו למשמרת שלישית ורביעית, יוקדמו בשעתיים.

בחינות שנקבעו לשעה 16:00, תתחלנה בשעה 14:00 בכיתות הבחינות החופפות.

בחינות שנקבעו לשעה 18:00, תתחלנה  בשעה 16:00.

סטודנטים שיחזרו בהם ויחליטו להשתתף רק בבחינה אחת, יוכלו לצאת מהכיתה רק לאחר  חצי שעה מתחילת מועד הבחינה הרשמי.

שיפור ציון במועד ב' בשנה"ל בה הקורס נלמד

הזכות לשיפור ציון ניתנת לכל הסטודנטים המעוניינים בכך בהתאם לכללים הבאים:

 • סטודנט שנכשל או קיבל ציון  עד 70 כולל, או לא נבחן במועד א', מופיע אוטומטית ברשימת הנבחנים ואינו צריך להירשם. ברישום אוטומטי אין חובה לגשת לבחינה ואם הסטודנט לא ניגש, ציון מועד א' ישמר. כמו כן, לא מוטלת חובה כספית במקרה זה.
   
 • אם הציון הבחינה הוא 71 ומעלה, על הסטודנט להירשם לבחינה החל מ-17 ימים לפני הבחינה ועד שבוע לפני, לא כולל יום הבחינה.
   
 • הרישום לשיפור ציון מתבצע דרך מערכת אינ-בר, בכפתור לוח הבחינות שבמסך הראשי, תחת עמודה רישום למועד. הכפתור יופיע רק בהינתן הכללים שצוינו מעלה.
   
 • לאחר סגירת ההרשמה באינבר, ניתן להירשם באמצעות טופס פניה הנמצא אצל המשגיח/ה בכיתה.
  עלות דמי טיפול ברישום מאוחר - 80 ₪ אשר יגבו מחשבון שכר הלימוד של הסטודנט. נא הירשמו בזמן והימנעו מתשלום זה.

 • יש לשים לב - לאחר רישום לשיפור ציון, ניתן לבטל הרשמה עד שבוע לפני מועד ב'. לאחר מועד זה, לא ניתן לבטל רישום. אי הגעה לבחינה תחייב דמי טיפול של 40 ₪ בשכר הלימוד.
 • על פי נהלי האוניברסיטה - הציון האחרון הוא הקובע.
 • סטודנט שהחליט שלא להיבחן מסיבה כלשהיא לאחר קבלת השאלון, חייב להישאר בכיתה חצי שעה מתחילת הבחינה וציונו יהיה נכשל

טופס שיפור ציון בהרשמה מאוחרת

אישור למועד מיוחד

בקשות לבחינות במועד מיוחד ניתן להגיש באמצעות מערכת אינ-בר. בקשות לתואר ראשון מטופלות במדור סטטוס ובקשות לתואר שני בוועדה לתארים מתקדמים.
באחריות הסטודנט לבדוק את מספר המועדים שאושרו עבורו.

להלן קישור לתקנות מדור סטטוס ונוהל מורחב לשיפור ציון.

סריקת מחברות בחינה

קובץ הסריקה של מחברת הבחינה עומד לרשות הסטודנט במשך 3 חודשים מיום הבחינה במערכת אינ-בר. שימו לב, מחברות טיוטא אינן נסרקות ואינן נשמרות.

מבחן אמריקאי אינו נסרק.

ערעורים

 • סטודנט רשאי לערער על ציון בחינה  עד 14 יום מתאריך קבלת הציון באמצעות  מערכת אינ-בר
 • בבחינה אמריקאית, הסטודנט רשאי לבקש בדיקה של השאלות והתשובות. ערעורים בבחינות אמריקאיות יעשו גם כן מול המרצה באינ-בר
 • ציון שתוקן, בין אם הועלה או הורד, יהווה ציון סופי חדש לסטודנט.

אישורים

מדור בחינות מנפיק את האישורים הבאים:

 • אישור השתתפות בבחינה – ניתן לקבל ישירות מהמשגיח/ה בכיתה בתום הבחינה.

לאחר קבלת ציון, ניתן להפיק עצמאית ללא תשלום באינ-בר.

טוהר הבחינות

המשגיחים הם האחראים מטעם האוניברסיטה להפעלת הבחינה וניהולה התקין. על הסטודנטים והמרצים להישמע להוראותיהם.

 • חל איסור חמור להחזיק חומר אשר לא אושר לשימוש בעת הבחינה. החזקת חומר אסור וכן כל התקשרות בין סטודנטים בשעת בחינה, כמו דיבור או העברת חומרים, מהווים עבירת משמעת חמורה. נבחן העובר על התקנות יוכל להמשיך בבחינה תוך אזהרה כי הוא יועמד לדין משמעתי.
 • חל איסור מוחלט להחזיק מכשירי טלפון ניידים, שעון חכם או כל אמצעים אלקטרונים אחרים גם כשהם כבויים, בשעת הבחינה, גם לאנשי ביטחון. בהתאם להחלטת הסינט, כל העובר על איסור זה יוענש מידית, ללא הזמנה לוועדת משמעת, בביטול הקורס כולו.

נוהל הבחינות המלא 

https://stuad.biu.ac.il/files_stuad/students-admin/news/takbchinot.pdf

זכויות סטודנטים להתאמות בבחינות ובבחנים

https://stuad.biu.ac.il/files_stuad/students-admin/news/hatamotbhinot.pdf

מידע בנושא בחינות בתומקס Information regarding Tomax Exams

 • מידע בנושא בחינות בתומקס מהבית  Information regarding Tomax Exams from home

סרטון הסבר לסטודנט- תומקס בבית  student instructional video – Tomax from home

מסמך הכולל הסבר והנחיות לשימוש במערכת וקוד לבחינת הדמה
Instructions for the use of Tomax system and code for the 
trial run Exam

הקלטה של הדרכה מה- 20 ביוני 2021 
recording of instructional seminar from June 20, 2021 (Hebrew)

שאלות ותשובות  Questions and Answers

שימו לב, הכניסה לקישורים תתאפשר דרך יישומי 365, יש להיכנס עם שם המשתמש המתאים שאותו תוכלו למצוא באינ-בר כמפורט בתמונה כאן

 

 • מידע בנושא בחינות בתומקס בקמפוס  Information regarding Tomax Exams on Campus 

סרטון הסבר קצר - מבחני תומקס בקמפוס short instructional video – campus-based Tomax exams

הנחיות להיערכות לשימוש במערכת וקוד לבחינת הדמה 
Instructions for the use of Tomax system and code for the 
trial run Exam

הקלטה של הדרכה מה20 ביוני 2021
recording of instructional seminar from June 20, 2021 (Hebrew)

שאלות ותשובות  Questions and Answers

שימו לב, הכניסה לקישורים תתאפשר דרך יישומי 365, יש להיכנס עם שם המשתמש המתאים שאותו תוכלו למצוא באינ-בר כמפורט בתמונה כאן