בחינות

שם המדור מדור בחינות
ראש המדור גב' אודליה עזאני
כתובת למשלוח דואר מדור בחינות, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן 52900
מיקום בקמפוס אזור 502 מבנה מספר 1
טלפון לסטודנטים 03-5317000, 9392* - באמצעות מרכז שירות וגיוס
פקס 03-7384014
יצירת קשר  טופס פנייה
שעות קבלה

בשל מגבלות התו הסגול לא מתקיימת קבלת קהל פרונטלית. ניתן לפנות באמצעות טופס פניה או טלפונית למדור שירות וגיוס.

זום – בחינות, בימים א, ג, ה, בשעות 10:00 - 12:00

תיאור המדור ותפקידיו

המדור עוסק בתכנון וארגון מערך הבחינות החל משלב בניית לוח המבחנים ועד פרסום הציונים, תוך שמירה על טוהר הבחינות וכללי התנהגות נאותה בעת הבחינה.

 

מצ"ב נוהל הבחינות המלא. חובה על כל סטודנט לעיין בו.

פרסום מועדי הבחינות

לוח הבחינות נבנה ע"י המחלקות בשיתוף מדור בחינות.

בכל שנה, תאריכי בחינות מתפרסמים כשבוע לפני רישום הקורסים בקיץ ותקופות השינויים ונתונים לשינוי דרך המחלקות כמפורט להלן:

 • תאריכי הבחינות של סמסטר א' ותאריכי הבחינות של הקורסים השנתיים יפורסמו שבוע לפני תחילת הרישום האינטרנטי לקורסים במהלך הקיץ. תאריכי הבחינות של קורסים שמתקיימים בסמסטר ב' יפורסמו שבוע לפני מועד השינויים והרישום הנוסף לקורסים שמתקיימים בסמסטר ב'. פרסומים אלה נתונים לשינוי בתקופת השינויים כמפורט להלן.
 • ניתן לערוך שינויים בתאריכי הבחינות בהסכמת 80% ממשתתפי הקורס למשך שלושה שבועות בלבד מתום תקופת השינויים ברישום לקורסים. לוח זה הינו סופי.
 • לאחר סגירת הלוח הסופי, במקרים חריגים בלבד ולפי בקשת המחלקות, יתאפשרו שינויים אך ורק בהסכמה של 100% ממשתתפי הקורס. שינויים יתבצעו עד שלושה שבועות לפני תום סמסטר. לא יטופלו בקשות שיתקבלו מעבר לתקופת השינויים.
 • יובהר כי במקרים רבים שינוי תאריך בחינה במועד א' יחייב שינוי גם בתאריך של מועד ב' והחתימה של הסטודנטים מהווה הסכמה לשינוי שני התאריכים.
 • ניתן להגיש בקשות לשינויים אך ורק באמצעות המחלקה, שתדאג להעביר אותן למדור בחינות. לא תתקבלנה בקשות ויוזמות אישיות שיגיעו למדור ע"י הסטודנטים עצמם.
 • בתום תקופת השינויים, מדור בחינות יפרסם את תאריכי הבחינות הסופיים במערכת אינ-בר.
 • חובה על הסטודנט לעקוב אחר הפרסומים ולהתעדכן בשינויים. התאריכים המחייבים הם אלה המתפרסמים באינ-בר בלבד.
 • יובהר כי האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתאריכי הבחינות, ללא צורך בהסכמת הסטודנטים, עד שלושה שבועות לפני תום הסמסטר ותחילת תקופת הבחינות.
 • הודעה על מיקום בחינה תשלח לסטודנט במייל ותופיע במערכת אינ-בר. בכל מקרה של אי קבלת מיקום בחינה במייל – חובתו של הסטודנט להתעדכן יומיים מראש במיקום הבחינה.

 

זכאות להיכנס לבחינות

סטודנט יכול להיבחן אך ורק בקורס ובקבוצות אליהן הוא רשום במערכת אינ-בר. חובה על הסטודנט לוודא לפני תקופת הבחינות שהינו רשום כנדרש לכל הקורסים ולקבוצות הקורסים ובכל מקרה של בעיה ברישום עליו לפנות למחלקה בה הוא לומד.

 • הכניסה לבחינה תתבצע עם הצגת תעודה מזהה עם תמונה בלבד. סטודנט ששכח או איבד תעודה מזהה, יכול לקבל אישור כניסה לבחינה במדור שמ"ע (אזור 502 מבנה 19) או במדור בחינות (אזור 502 מבנה 1).
 • סטודנט רשאי להיבחן רק אם שילם את כל חובותיו.  ניתן לראות מצב חשבון מעודכן באינ-בר . סטודנט שישלם בזמן לא יצטרך להציג למשגיח/ה כרטיס נבחן. סטודנט שישלם סמוך למועד הבחינה יפעל כדלהלן:
 • המשלמים בכרטיס אשראי - יציגו למשגיחים בכניסה למבחן (אפשר גם מתוך הטלפון הנייד) "אישור כניסה לבחינה" מתוך האינ-בר (בתפריט "אישורים/טפסים ללא תשלום").
 • המשלמים באמצעות שובר – יציגו למשגיחים שובר תשלום חתום ע"י הבנק.
 • המשלמים באמצעות אתרי בנק פועלים / מזרחי – יציגו למשגיחים את האסמכתא לתשלום.
 • בכל בעיית שכר לימוד בעת הבחינות, יש לפנות למדור שכר לימוד.

בחינות חופפות

סטודנט שנקבעו לו שתי בחינות, באותו יום ובאותה שעה ומעוניין להיבחן בשתיהן, ירשם באמצעות מערכת אינ-בר החל מ- 17 ימים לפני מועד הבחינה ועד 6 ימים לפני הבחינה.  רישום בזמן יאפשר למדור בחינות להודיע למרצה על בחינות חופפות, אך מומלץ שגם הסטודנט יפנה במייל למרצה לאחר הרישום. הבחינות תתקיימנה בבניין 605 חדר 61. שימו לב:

 • בחינות שנקבעו לשעה 16:00 לכלל הסטודנטים, תתחלנה בשעה 14:00 לנבחנים בכיתת חופפות.

  בחינות שנקבעו לשעה 18:00 לכלל הסטודנטים, תתחלנה בשעה 16:00 לנבחנים בכיתת חופפות.

 • סטודנט שסיים את הבחינות מוקדם או החליט להיבחן בבחינה אחת בלבד, יוכל לצאת רק כעבור חצי שעה מהמועד הרשמי של תחילת הבחינה.

 

סריקת מחברות וערעורים

מצ"ב הנחיות בנושא סריקת מחברות ניתן לצפות במחברות באמצעות אינ-בר תחת סריקת מחברות בעמוד הראשי.

מחברות בחינה נסרקות עד 3 ימים מקבלת ציון ולכן יש לעשות בירורים רק לאחר זמן זה, במייל בלבד. בחינות אמריקאיות אינן נסרקות.

 • סטודנט רשאי לערער על ציון בחינה עד עד 14 יום מתאריך קבלת הציון באמצעות  מערכת אינ-בר
 • בבחינה אמריקאית, הסטודנט רשאי לבקש בדיקה של השאלות והתשובות. ערעורים בבחינות אמריקאיות יעשו גם כן מול המרצה באינ-בר
 • ציון שתוקן, בין אם הועלה או הורד, יהווה ציון סופי חדש לסטודנט. 

 

טוהר הבחינות

המשגיחים בכיתה הם האחראים מטעם האוניברסיטה להפעלת הבחינה וניהולה התקין. בסמכות המשגיח לבדוק חומר ברשות הסטודנט, להעבירו מקום ללא צורך בנימוקים ולתפעל את הבחינות על פי הנחיות המדור. על הסטודנטים והמרצים להישמע להוראותיהם.

 • חל איסור חמור להחזיק חומר אשר לא אושר לשימוש בעת הבחינה. החזקת חומר אסור וכן כל התקשרות בין סטודנטים בשעת בחינה, כמו דיבור או העברת חומרים, מהווים עבירת משמעת חמורה. נבחן העובר על התקנות יוכל להמשיך בבחינה תוך אזהרה כי הוא יועמד לדין משמעתי.
 • חל איסור מוחלט להחזיק מכשירי טלפון ניידים, שעון חכם או כל אמצעים אלקטרונים אחרים גם כשהם כבויים, בשעת הבחינה, גם לאנשי ביטחון. יש להניח תיקים וחפצים אישיים בקדמת הכיתה לפני תחילת הבחינה. בהתאם להחלטת הסינט, כל העובר על איסור זה יוענש מידית, ללא הזמנה לוועדת משמעת, בביטול הקורס כולו.
 • יציאה לשירותים-  היציאה לשירותים מותרת בליווי משגיח החל מ-45 דקות מתחילת הבחינה ועד חצי שעה לפני מועד סיומה הרשמי.
  בחצי השעה האחרונה של הבחינה לא תותר יציאה לשירותים לכל הנבחנים, כולל לאלה שזכאים לתוספת זמן.
 • נשים הרות זכאיות (נא להצטייד באישור רפואי מתאים ולהציגו למשגיחה בתחילת הבחינה): 1. לצאת לשירותים בכל עת.  2.לתוספת זמן של 25% לכל שעת בחינה. תוספת זו לא תינתן לנשים שזכאיות כבר לתוספת זמן מסיבות אחרות (לקויות למידה וכו')
 • משך זמן הבחינה מצוין על גבי השאלון. עם הודעת המשגיח על תום הבחינה, על הסטודנט להפסיק את הכתיבה מיד, להגיש את מחברת הבחינה על פי הוראות המשגיח ולעזוב את הכיתה.
 • סטודנט שהחליט שלא להיבחן לאחר קבלת השאלון מסיבה כלשהי, יחויב להישאר בכיתה חצי שעה מתחילת הבחינה וציונו יהיה נכשל. חובה עליו להגיש למשגיח את השאלון והמחברת עם כל פרטיו האישיים. הוראות אלה נוגעות גם לסטודנט אשר החליט לשפר ציון במועד ב'.
 • אם מכל סיבה שהיא בחינה אינה מתחילה בזמן, על הסטודנטים לשהות בכיתה במשך שעה. אם בתום שעה עדיין לא ניתן לקיים את הבחינה, על הסטודנטים להירשם אצל משגיח הבחינה והעניין יועבר לטיפול גורם אקדמי.
 • סטודנט רשאי להיכנס לכיתת בחינה עם אטמי אוזניים מבודדי רעשים. מדובר באטמים שאינם מחוברים ביניהם עם חוטים, ומיועדים לבידוד רעשים בלבד. הסטודנט חייב ליידע את המשגיחים שבכוונתו להשתמש באטמי אוזניים, ולהציגם בפני המשגיחים לפני תחילת הבחינה. המשגיחים רשאים לאסור על שימוש בהם, במידה והם חושדים שלא מדובר באטם בלבד אלא באזנייה. אין אישור להכניס לכיתת בחינה אזניות המכסות את כל האוזן, או אזניות המחוברות ביניהן. במידה וסטודנט מפר הוראות אלה, רשאים המשגיחים להגיש נגדו תלונה משמעתית.

לתקנון וועדת המשמעת

ציונים

ציונים מתפרסמים במערכת אינ-בר בלבד. מידע נוסף מופיע בתקנון הבחינות. מדור בחינות מחויב להזין ציונים מרגע הגעתם, בזמן הקצר ביותר.  שימו לב – בירורים חריגים בלבד בנושא ציונים יש להפנות רק באמצעות טופס פנייה. לא ניתן לברר ציונים בטלפון או בקבלת קהל.

 

שיפור ציון במועד ב' בשנה"ל בה הקורס נלמד

הזכות לשיפור ציון ניתנת לכל הסטודנטים המעוניינים בכך בהתאם לכללים הבאים:

 • סטודנט שנכשל או קיבל ציון  עד 70 כולל, או לא נבחן במועד א', מופיע אוטומטית ברשימת הנבחנים ואינו צריך להירשם. ברישום אוטומטי אין חובה לגשת לבחינה ואם הסטודנט לא ניגש, ציון מועד א' ישמר. כמו כן, לא מוטלת חובה כספית במקרה זה.
 • אם הציון הבחינה הוא 71 ומעלה, על הסטודנט להירשם לבחינה החל מ-17 ימים לפני הבחינה ועד שבוע לפני, לא כולל יום הבחינה.
 • הרישום לשיפור ציון מתבצע דרך מערכת אינ-בר, בכפתור לוח הבחינות שבמסך הראשי, תחת עמודה רישום למועד. הכפתור יופיע רק בהינתן הכללים שצוינו מעלה.
 • לאחר סגירת ההרשמה באינבר, ניתן להירשם באמצעות טופס פניה. עלות דמי טיפול ברישום מאוחר – 80 ש"ח.

 • יש לשים לב - לאחר רישום לשיפור ציון, ניתן לבטל הרשמה עד שבוע לפני מועד ב'. לאחר מועד זה, לא ניתן לבטל רישום. אי הגעה לבחינה תחייב דמי טיפול של 40 ₪ בשכר הלימוד.
 • על פי נהלי האוניברסיטה - הציון האחרון הוא הקובע. קבלת שאלון לידי הסטודנט משמעותה בחינה שהתקיימה. אם סטודנט החליט שלא להיבחן מכל סיבה שהיא, ציונו יהיה נכשל.
 • לא ניתן להירשם למועד ב' לבחינה לאחר שהחלה.

 

שיפור ציון בסמסטר או בשנה"ל עוקבת בהם הקורס נלמד

יש להפנות בקשה למדור סטטוס באמצעות האינ-בר.  להלן קישור לתקנות מדור סטטוס ונוהל מורחב לשיפור ציון.


אישור למועד מיוחד

בקשות לבחינות במועד מיוחד ניתן להגיש דרך מערכת אינ-בר. בקשות לתואר ראשון מטופלות במדור סטטוס ובקשות לתואר שני בוועדה לתארים מתקדמים. לקבלת מידע נוסף בנושא זה, ניתן לפנות במייל או בטלפון למדור שמ"ע: טופס פנייה או 9392*/
באחריות הסטודנט לבדוק את מספר המועדים שאושרו עבורו.

 

אישורים

מדור בחינות מנפיק את האישורים הבאים:

 • אישור השתתפות בבחינה - ניתן לקבל ישירות מהמשגיחים בתום הבחינה. לאחר קבלת ציון, ניתן להפיק עצמאית ללא תשלום באינ-בר.
 • אישור לוח בחינות - ניתן להוציא ממערכת אינ-בר.

 

בחינות מרובות משתתפים

מועדי בחינת מיון באנגלית והבעה עברית מפורסמים באתר מנהל הסטודנטים.  בבחינות אלה אין צורך להציג כרטיס נבחן. פרטים נוספים מופיעים באתר של כל מחלקה.