אישור סופי של מערכת השעות

לאחר סיום הרישום חובה עליך לבדוק האם מערכת השעות המופיעה באינ-בר משקפת במדויק את הרשמתך.

במידה ולא יש לדווח על כך מיידית למדור תל"מ באחת מהדרכים הבאות:
בדוא"ל לכתובת: tlm.office@mail.biu.ac.il או לפקס שמספרו 03-7384012.
 
אם לא נקבל הערותיך תוך 10 ימים מתום תקופת הרישום, משמעות הדבר היא שהרישום המוצג במערכת אינ-בר משקף נכון ובמדויק את הרשמתך לכל דבר ועניין.
לתשומת לבך, להרשמה זו השלכות רבות, כולל לנושא גובה שכ"ל המחושב לפי הקורסים אליהם נרשמת.