אישור סופי של מערכת השעות

לאחר כשבוע מתום תקופת רישומך בפריא"ל, חובה עליך להיכנס למערכת המידע האישי שלך הנמצאת במערכת "מידע מנהלי" באתר האוניברסיטה בכתובת: https://dory.os.biu.ac.il/AIS, ולבדוק האם מערכת השעות שלך המופיעה שם זהה לזו המופיעה באתר פריא"ל בכתובת: http://priel.biu.ac.il.
אם ישנו  הבדל כלשהו בין הרישומים המופיעים בשני האתרים, אנא דווח על כך מיידית למדור תל"מ
באחת מהדרכים הבאות:
לפקס שמספרו 03-7384012
בדוא"ל לכתובת: tlm.office@mail.biu.ac.il
בדואר לכתובת: מדור תל"מ, אוניברסיטת בר אילן, ר"ג 5290002
אם לא נקבל הערותיך תוך 10 ימים מתום תקופת הרישום בפריא"ל, משמעות הדבר היא שהרישום המוצג במערכת המידע האישי לסטודנט משקף נכון ובמדויק את הרשמתך לכל דבר ועניין. לתשומת לבך, להרשמה זו השלכות רבות, כולל לנושא גובה שכ"ל המחושב לפי הקורסים אליהם נרשמת.