ספר מערכת השעות

באתר "ספר מערכת השעות" תופענה דרישותיה של כל מחלקה (ה"מבוא") וכן פרוט הקורסים הנלמדים בה ומועדם ("קורסים"). לכניסה לאתר לחץ כאן.