תנאי קבלה ללימודים לקראת תואר ראשון

לאוניברסיטת בר-אילן מתקבלים (לאחר מיון-ר' סדר קבלת תלמידים) בעלי תעודת בגרות מוכרת, או בעלי השכלה שוות ערך או בעלי תעודות מקבילות מארצות אחרות. מגישי תעודות מארצות חוץ מתבקשים לדאוג לתרגמן ע"י מתורגמן מוסמך וכן לצרף אישור רשמי משגרירות אותה מדינה על ערך התעודה מבחינת הזכות להתקבל למוסד אקדמי.

לאור אופייה המיוחד של האוניברסיטה והדגש על לימודי יסוד ביהדות ומורשת עם ישראל, תינתן קדימות למועמדים בעלי רקע רחב בלימודי יהדות. ידיעה בסיסית בתלמוד נדרשת מכל המועמדים.

קבלת סטודנטים והענקת סיוע כספי נעשים ללא כל אפליה וללא התייחסות לגזע, צבע, אמונה, ומוצא אתני או לאומי.

חיילים בשרות קבע או בשרות סדיר חייבים להמציא אישורים על הסכמת שלטונות צה"ל ללימודיהם חתומים ע"י הוועדה ללמודים אקדמיים.

מועמדים בגיל הגיוס זכאים להתקבל לאוניברסיטת בר-אילן במסגרת העתודה האקדמית (בהתאם להנחיות מטכ"ל/אגף כוח אדם(. מועמדים בגיל הגיוס או לפני הגיוס, שלא נתקבלו לעתודה אקדמית, חייבים להציג תעודת שחרור, תעודת דחייה או אישור לשכת הגיוס במחוז מגוריהם על הסכמתה ללימודיהם.

פרטים למועמדים מהארץ ראה בסעיף "הועדה לקבלת תלמידים".

פרטים למועמדים מחו"ל ראה בסעיף "דיקאנט הסטודנטים".