פטור מלימודי אנגלית

סטודנטים העונים לקריטריונים שלהלן פטורים מחובת לימוד אנגלית כשפה זרה לתואר ראשון:

א.

עברו את חלק האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית בציון שנקבע לפטור (ציון 134 ומעלה).

ב.

סיימו בהצלחה קורס מתקדמים המעניק פטור באנגלית כשפה זרה לתואר ראשון באחד מהמוסדות האלה: אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת בן-גוריון, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל-אביב, הטכניון, אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה הפתוחה (ברמה A  ),  מכללת תל חי (ברמה (A ומכללת עמק יזרעאל.

ג.

בעלי תואר ראשון ממכללות שקיבלו אישור המל"ג להעניק תואר ב"א.

ד.

בעלי תעודת בגרות מארץ דוברת אנגלית. יש להציג אישורים מתאימים ליחידה לאנגלית. הפטור אינו אוטומטי.

ה.

בעלי תואר ראשון באנגלית כמקצוע ראשי או משני באוניברסיטאות בארץ.

ו.

בעלי תואר ראשון באוניברסיטאות: בר-אילן, ת"א, חיפה, העברית, בן-גוריון, הפתוחה והטכניון.

ז.

בעלי ציון של 500 ומעלה בחלק ה- critical reading  של בחינת .S.A.T   יש להציג אישור מתאים ליחידה.

סטודנטים אשר הגיעו לפטור מאנגלית במוסד אחר להשכלה גבוהה, מתבקשים להגיש אישור על כך למשרד היחידה לאנגלית כשפה זרה (בניין קורט 1004, קומת הכניסה) בצירוף ציון פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית, סילבוס מפורט, מספר שעות הקורס לפטור וציון סיום הקורס.  כל מקרה ייבדק לגופו.

הפטור מאנגלית לתואר ראשון תקף ל-10 שנים מיום קבלתו.

קורסים באנגלית כשפה זרה לתלמידי תואר שני

היחידה לאנגלית כשפה זרה מקיימת בחינות מיון לתואר שני פעמיים בשנה - בחודשים יוני/יולי ואוגוסט/ספטמבר כדי לקבוע את רמת הסטודנט .פרטים על אודות ההרשמה לבחינה יתפרסמו ביחידה לאנגלית ובכל מחלקות האקדמיות וכן באתר היחידה. סטודנט רשאי לגשת לבחינת המיון פעם אחת בלבד בשלוש שנים.

לפי תוצאות בחינת המיון, מסווגים הסטודנטים לתואר שני כדלקמן: 

רמת M1

קורס שנתי של 4 ש"ש - בסיסי

רמת M

קורס שנתי של 4 ש"ש.- בסיסי מתקדם.

רמת M4

קורס סמסטריאלי של 4 ש"ש.

רמת M2

קורס סמסטריאלי של 2 ש"ש.

בחינת המיון עשויה להקנות פטור למי שהגיעו להישגים גבוהים.

מומלץ לסטודנטים להבחן בבחינת המיון סמוך להרשמתם ללימודי התואר השני ובמידה שידרשו ללמוד בקורס, מומלץ לסיים את הקורס הדרוש להם בשנת הלימודים הראשונה.

פטור מאנגלית לתואר שני

סטודנטים לתואר שני יהיו זכאים לפטור מחובת אנגלית לתואר שני אם:

א.

עברו בחינת מיון לתואר שני בציון פטור באוניברסיטת בר-אילן.

ב.

בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ דוברת אנגלית ולא משלוחה בארץ.

ג.

בעלי תואר ראשון במחלקה לאנגלית באחד המוסדות האלה: אונ' בר-אילן, אונ' ת"א, אונ' חיפה, אונ' העברית, אונ' בן-גוריון.

ד.

סטודנטים במחלקות אשר אינן דורשות אנגלית כשפה זרה, או סטודנטים שניתן להם פטור ע"י ראש המחלקה שלהם. פטור זה הוא באחריות המחלקה האקדמית והוועדה לתואר שני.

ה.

סטודנטים במסלול ללא תזה שקיבלו פטור מאנגלית לתואר ראשון באמצעות המבחן הפסיכומטרי, מבחן אמיר, אמיר"ם או המבחן לשיפור רמה שנערך באוניברסיטת בר- אילן ב- 10 השנים שקדמו ללימודי התואר השני.

ו.

סטודנטים במסלול ללא תזה שקיבלו ציון 85 ומעלה בקורס אנגלית לפטור בתואר הראשון באוניברסיטאות: בר-אילן, ת"א, חיפה, העברית, בן-גוריון, הפתוחה, הטכניון, ובמכללת תל-חי ומכללת עמק יזרעל ב- 10 השנים שקדמו לתואר שני.

ז.

סטודנט שנבחן בבחינת GMAT יקבל פטור אם קיבל ציון 5-6. תוצאות חלק הכתיבה מסווגות לרמות לימוד עפ"י המידרג הבא: ציון 4- רמת M2, ציון 3- רמת M4, ציון 0-2 -רמה M .

ח.

סטודנט שנבחן בבחינת GRE יקבל פטור אם קיבל ציון 3.5-6.  תוצאות המבחן מסווגות לרמות לימוד עפ"י המידרג הבא: 2.5-3- רמה M2, ציון 2- רמה M4, ציון 0-1.5- רמה M.

ט.

מי שקיבלו ציון 8-9 band  במבחן Ielts בפורמט האקדמי. תוצאות אחרות במבחן זה מומלץ להעביר ליחידתנו לשיקול.

סטודנטים העונים לקריטריונים בסעיפים ב', ג',ה', ו',ז', ח', ט' צריכים להגיש בקשה בכתב בצירוף מסמכים  מתאימים ליחידה לאנגלית כשפה זרה, אוניברסיטת בר אילן 52900.

במבחן המיון לתואר שני אין הארכת זמן (גם אם היתה לך זכות כזו בתואר ראשון). אישורים להארכת זמן לתואר שני אינם תקפים למבחן המיון באנגלית לתואר שני. סטודנטים בעלי ליקויי למידה מתבקשים להציג את האבחונים שלהם ליחידה למעורבות חברתית ( בנין 407 קומה א') לא יאוחר מחודש לפני תום הרישום לבחינה בשעות הקבלה בלבד בימים א'-ה' בין השעות 10-12. 

פטור מאנגלית לתואר שלישי

הסטודנטים יהיו זכאים לפטור מחובת אנגלית לתואר שלישי אם הם:

א.

בעלי תואר אקדמי מארץ דוברת אנגלית.

ב.

קיבלו פטור במבחן מיון באנגלית לתואר שני באוניברסיטת בר-אילן.

ג.

סיימו בהצלחה קורס אנגלית לתואר שני ברמות M4 או M2 באוניברסיטת בר-אילן.

ד.

נבחנו בבחינה באנגלית במחלקה שבה הם לומדים ועברו אותה בציון פטור (פטור זה מוענק והוא באחריות המחלקה האקדמית והוועדה לתואר שלישי).

סטודנטים אשר אין להם פטור יכולים:

א.

להיבחן באנגלית במחלקה שבה הם לומדים.

ב.

ללמוד קורס סמסטריאלי של 2 ש"ש לכתיבה אקדמית ביחידה לאנגלית כשפה זרה.