מידע חיוני לסטודנט

מדור שמ"ע - לשירותך בכל נושא מנהלי!

מוקד שירות ובקרה לדיווח על תקלות ברחבי הקמפוס

רישום לבחינות במועד מיוחד
הרשמה לבחינות באמצעות האינטרנט: שיפור ציון, בחינות חופפות
הודעה על הפסקת לימודים
סיום לימודים
התנהגות בבחינות

קריטריונים לקביעת סטודנטים מצטייני רקטור ומצטייני דקן לתואר ראשון

רישום לבחינות במועד מיוחד דרך ה"מידע האישי" בלבד 

הרישום למועד מיוחד יתבצע באמצעות אתר האינטרנט בלבד!  (אתר בר אילן←מידע אישי לסטודנט←רישום למועד מיוחד)

  • חלק מהפניות יקבלו אישור אוטומטי על ידי האתר והסטודנט יקבל בו במקום מספר אסמכתא.
  • במקרים שהבקשה לא תאושר במקום, היא תועבר אוטומטית לטיפול מדור סטטוס, והודעה על אישור /דחיית הבקשה תשלח לדוא"ל. במקרה זה זמן הטיפול יכול להיות עד 21 יום ואין טעם לפנות לברורים קודם.

אין להגיש בקשות ע"ג טפסי פנייה ו/או מכתבים.

 אנא הגישו את בקשתכם דרך האתר .


הרשמה לבחינות באמצעות האינטרנט: שיפור ציון, בחינות חופפות

הרינו להביא לידיעתך כי דרך המידע האישי לסטודנט שבאתר האינטרנט ניתן להירשם לבחינות חופפות ולשיפור ציון .

הרשמה לשיפור ציון
כפי שהיה בעבר, ההרשמה אינה ניתנת לביטול, ומי שלא יגיע לבחינה יחויב ב-40 ₪ דמי הרשמה.

הודעה על הפסקת לימודים
סטודנט או מועמד המבקש להפסיק לימודיו, עליו לפנות למדור תל"מ במכתב רשום או באמצעות אתר הזמנת אישורים כדי להודיע על הפסקת לימודיו. המדור עוסק בסגירת תיקו של הסטודנט וסגירת חשבון שכ"ל.שיעור החיוב נקבע על פי התקנון הרשום  בחוברת הוראות להרשמה

סיום לימודים
סטודנט בשנת הלימודים האחרונה אשר מילא את כל הדרישות האוניברסיטאיות לתואר, הגיש את כל העבודות, עמד בהצלחה בכל הבחינות וכל הציונים שלו מעודכנים במחשב, חייב להגיש למשרד הרשם בקשה לאישור על כי סיים את לימודיו לקראת התואר.
בקשה לסיום לימודים ניתן להגיש דרך המידע האישי  שבאתר בר אילן.

 

התנהגות בבחינות

החזקת חומר לימודי או העתקה

חובה על הנבחן להניח חפציו האישיים, כולל ספרים חוברות ומחברות, ליד המפקח על הבחינה מיד בהיכנסו לכיתת המבחן, ולהתיישב במקום שתקבע לו המשגיחה. חל איסור חמור להחזיק חומר רלוונטי הקשור, ולו גם בעקיפין ,לקורס שבו מתקיימת הבחינה. החזקת חומר לימודי ו/או העתקה הן בגדר עבירת משמעת חמורה. נבחן אשר ברשותו חומר אסור או נחשד בהעתקה, חייב למסור למשגיחה את החומר הקשור לבחינה. על פי הוראת המשגיחה יתאפשר לו להמשיך בבחינה תוך אזהרה כי תוגש נגדו תלונה לוועדת המשמעת. הסטודנט יוזמן לדיון משמעתי ועלול לקבל עונש הרחקה מלימודים.

 החזקת טלפון נייד ומכשירים אלקטרוניים בשעת בחינה  חל איסור מוחלט להחזיק מכשירי טלפון ניידים או כל מכשיר אלקטרוני אחר (גם כשהם כבויים) בשעת הבחינה. יש לכבותם ולהניחם בתיק ליד הלוח בכיתה. אין יוצאים מן הכלל בנושא זה - כולל אנשי בטחון . בהתאם להחלטת הסינט, כל העובר על איסור זה יוענש מידית, ללא הזמנה לוועדת משמעת, בביטול הקורס כולו.