בחינות

 

שם ראש המדור מר יוסף אריה
כתובת למשלוח דואר מדור בחינות, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן 52900
מיקום בקמפוס אזור 502 בניין מספר 1
טלפון 03-5318573, 03-5317663 ,03-5318576
פקס 03-7384014
דוא"ל

מדור בחינות

exam.office@mail.biu.ac.il

שעות קבלה

א- 14:00-11:30, ב- 10:30-08:30

ג- 14:00-11-30 , ה- 10:30-08:30

בימי ד ובערבי חג אין קבלת קהל

תיאור המדור ותפקידיו המדור עוסק בתכנון וארגון מערכת הבחינות באוניברסיטה ובמכללות.
הדפסת מבחנים וסריקתם, מעקב אחר קבלת ציונים והכנתם לפרסום במחלקות.
אחראי לבחינות במכללות האוניברסיטה.

נושא

פירוט והרחבה של הנושא

נהלי הבחינות ועריכתן

המדור עוסק בתכנון וארגון מערכת הבחינות באוניברסיטה, הדפסת מבחנים וסריקתם קליטת ומעקב אחר קבלת ציונים , הזנתם למחשב והפצתם למחלקות.אחראי על טוהר הבחינות ושמירה נאותה על כללי התנהגות בעת הבחינה.

קביעת לוח הבחינות

לוח מועדי הבחינות לכל סמסטר נבנה ע"י המחלקות ובשיתוף מדור בחינות ומתפרסם במערכת פריא"ל כבר בתקופת הרישום לקורסים, שנה מראש.
פרסום זה הוא ראשוני וניתן לשינוי בתקופת השינויים, ראה להלן

 

לוח מועדי הבחינות מתפרסם בלוחות המודעות המחלקתיים במדור בחינות ובאתר האינטרנט.

 שינויים בתאריכי הבחינות בשנה שבה נלמד הקורס

לאחר פרסום לוח הבחינות ניתן לבצע שינויים בתאריכי הבחינות בהסכמת 75% ממשתתפי הקורס, וזאת רק בתום תקופת השינויים ברישום לקורסים במדור תל"מ, ובמשך שלושה שבועות בלבד.
בקשות לשינויים אפשר להגיש באמצעות המחלקה והן תועברנה למדור בחינות על ידי המחלקה בלבד. בקשות ויוזמות אישיות שיגיעו למדור ע"י הסטודנטים עצמם לא יתקבלו במדור.

לאחר סגירת הלוח הסופי, במקרים חריגים ולפי בקשת המחלקות, יתבצעו שינויים אך ורק עם הסכמת 100% של משתתפי הקורס. בכל מקרה, שינויים יתבצעו עד שבועיים לפני תום סמסטר.

 

בקשות שיתקבלו מעבר לתקופת השינויים לא יטופלו!!!

 

בתום תקופת השינויים מדור בחינות יפרסם את תאריכי הבחינות הסופיים באתר האינטרנט ובלוחות המודעות המחלקתיים.

 

מדור הבחינות שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים בתאריכי הבחינות (ללא צורך בהסכמת התלמידים), לא יאוחר משבועיים לפני תום הסמסטר ותחילת תקופת הבחינות.

 

מדור הבחינות אינו מודיע לתלמיד אישית על שינויים במועדי הבחינות. חובה על התלמיד לעקוב אחר הפרסומים ולהתעדכן בשינויים שחלים במועדי הבחינות. התאריכים המחייבים הם אלה המתפרסמים במדור בחינות בלבד.

 

שבועיים לפני הבחינות מדור הבחינות יפרסם לוח בחינות מעודכן וסופי. הלוח יוצג באינטרנט תחת מידע אישי..
מדור הבחינות , ישתדל, להנפיק לוח בחינות אישי לכל סטודנט בבחינות סמסטר א' ו-ב' (באמצעות מדור שכ"ל) ולהעבירו לסטודנט כשבועיים לפני חופשת הסמסטר - תקופת הבחינות.

פרסום חדרי בחינה

 

בתקופת הבחינות חדרי הבחינות יפורסמו, יומיים לפני הבחינה באתר האינטרנט : מידע ושירותים לסטודנט - מידע אישי לסטודנט - מידע לסטודנטים - מידע כללי - מועד בחינה ומיקומה.בנוסף הודעה תשלח לסטודנט בדוא"ל 3 ימים לפני מועד הבחינה.

באם שליחת החדרים האוטומטית כפי שמצוין לעיל לא תעבוד, החדרים יעמדו לרשותכם בלוחות המודעות המצוינים להלן:

מדור שמ"ע

רחבת בניין כלכלה

שער כניסה - בניין נייגל - דהן

שער הרכב

שער גהה

 

מדור שמ"ע

רחבת בניין כלכלה

שער כניסה - בניין נייגל - דהן

שער הרכב

שער גהה

 

זכאות להיכנס לבחינות

על כל סטודנט להיבחן אך ורק בקורס ובקבוצה שבהם הוא רשום. על הסטודנט לוודא כי הוא רשום לקורס שבו הוא לומד. אם עבר קבוצה במהלך שנת הלימודים, עליו לבצע את השינויים הדרושים לקראת הבחינות כדי שיופיע ברשימה. סטודנט שאינו רשום ושמו אינו מופיע ברישומי המחשב באחד מהקורסים אינו מורשה לגשת לבחינה.תלמיד ששמו אינו מופיע ברישומי המחשב באחד הקורסים, לא יורשה לגשת לבחינה ועליו להסדיר זאת במדור תכניות לימודים מבעוד מועד.. חובה על הנבחן הניגש לבחינה להצטייד בתעודת זהות , או בתעודה מזהה אחרת , ובכרטיס נבחן לסמסטר שעליו מוטבעת האות של הסמסטר הנלמד (כגון, א, ב). סטודנט ששכח או איבד את כרטיס הנבחן, יכול לקבל אישור שאינו חייב בשכר לימוד ובאמצעותו ייכנס לכיתה. אישור זה ניתן לקבל בשעות הקבלה של מדור שכ"ל שבבניין ס"ל- 404, במדור שמ"ע בניין 502/19, או במדור תל"ם שבבניין המנהלה - 402.
סטודנט יכול לקבל אישור חד פעמי לבחינה במדור הבחינות.

בחינות חופפות

בחינות חופפות - סטודנט שנקבעו לו שתי בחינות או יותר באותו היום ובאותה השעה, ומעוניין לגשת לשתיהן, יירשם באתר האינטרנט עד 3 ימים לפני מועד הבחינות. אם אין בכוונת הסטודנט להופיע לאחת הבחינות, עליו להתקשר יומיים קודם למדור הבחינות טל' 5317663 ולבטל את השתתפותו. בחינות המשמרת השלישית, שנקבעו ל-1530 , תתחלנה בשעה 1330 . חדר הבחינה - בניין 605 חדר 61.

   

כללי התנהגות במהלך הבחינה

החזקת חומר לימודי או העתקה

חובה על הנבחן להניח חפציו האישיים, כולל ספרים חוברות ומחברות, ליד המפקח על הבחינה מיד בהיכנסו לכיתת המבחן, ולהתיישב במקום שתקבע לו המשגיחה. חל איסור חמור להחזיק חומר רלוונטי הקשור, ולו גם בעקיפין ,לקורס שבו מתקיימת הבחינה. החזקת חומר לימודי ו/או העתקה הן בגדר עבירת משמעת חמורה. נבחן אשר ברשותו חומר אסור או נחשד בהעתקה, חייב למסור למשגיחה את החומר הקשור לבחינה. על פי הוראת המשגיחה יתאפשר לו להמשיך בבחינה תוך אזהרה כי תוגש נגדו תלונה לוועדת המשמעת. הסטודנט יוזמן לדיון משמעתי ועלול לקבל עונש הרחקה מלימודים.

 החזקת טלפון נייד ומכשירים אלקטרוניים בשעת בחינה  חל איסור מוחלט להחזיק מכשירי טלפון ניידים או כל מכשיר אלקטרוני אחר (גם כשהם כבויים) בשעת הבחינה. יש לכבותם ולהניחם בתיק ליד הלוח בכיתה. אין יוצאים מן הכלל בנושא זה - כולל אנשי בטחון . בהתאם להחלטת הסינט, כל העובר על איסור זה יוענש מידית, ללא הזמנה לוועדת משמעת, בביטול הקורס כולו.
בחינה שלא מתחילה בזמן

ככלל, בחינה אמורה להתקיים בשעה שנקבעה, ועל כן במקרים מיוחדים, עקב תקלה כלשהי כאשר הבחינה לא מתחילה בזמן, חובה על הסטודנטים לשהות בכיתה במשך שעה. אם בתום שעה עדיין לא ניתן לקיים את הבחינה , תרשום המשגיחה את שמות הסטודנטים הנוכחים והעניין יועבר לטיפולו של דקאן הפקולטה וראש המחלקה.

 סטודנט שהחליט לא לגשת לבחינה לאחר שקיבל שאלון

נבחן שקיבל שאלון בחינה והחליט (מסיבה כלשהי) שלא להיבחן, דהיינו שלא לענות על השאלון, הציון שייקבע לו הוא ציון נכשל.
נבחן זה חייב להמתין באולם הבחינה מחצית השעה מרגע תחילת הבחינה. הוא חייב למסור למשגיחה את מחברת הבחינה שבה רשומים כל פרטיו האישיים. יציאה מחדר הבחינה במחצית השעה הראשונה אסורה בהחלט ומהווה עבירת משמעת חמורה.
הוראות אלה נוגעות גם לסטודנט אשר החליט לשפר את ציונו במועד ב'.

 יציאה לשירותים במהלך הבחינה היציאה לשירותים מותרת בליווי משגיח החל מ-45 דקות מתחילת הבחינה ועד חצי שעה לפני מועד סיומה הרשמי. בחצי השעה האחרונה של הבחינה לא תותר יציאה לשירותים לכל הנבחנים, כולל לאלה שזכאים לתוספת.
 נשים הרות

נשים הרות זכאיות (נא להצטייד באישור רפואי מתאים ולהציגו למשגיחה בתחילת הבחינה):

1. לתוספת זמן של 25% לכל שעת בחינה. תוספת זו לא תנתן לנשים  שזכאיות כבר לתוספת זמן מסיבות אחרות (לקויות למידה וכו').

2. לצאת לשירותים בכל עת.

 דיבור בשעת בחינה

דיבור בשעת בחינה מהווה עבירת משמעת, ועל כן התקשרות כלשהי בין נבחן לחברו, אם ע"י שיחה ואם ע"י העברת חומר כלשהו אסורה בהחלט. נבחן העובר על תקנה זו יוכל להמשיך בבחינה תוך אזהרה כי הוא יועמד לדין משמעתי.
מקום ישיבת הסטודנט בכיתת הבחינה יהיה בהתאם להוראת המשגיחה.

 משך זמן הבחינה

משך זמן הבחינה מצוין בראש כל שאלון. עם הודעת המפקחת על סיום הבחינה, על הנבחן להפסיק את הכתיבה מיד, למסור את מחברת הבחינה לידי המפקח,ולצאת מן האולם. הוראה זו תקפה גם לגבי נבחן שסיים את הבחינה לפני הזמן הנקוב בשאלון.

ציונים - חלקיים, סופיים, מטלות ומשקליהן ומחברות סרוקות

ציונים סופיים מועברים לסטודנטים בדוא"ל ומפורסמים באתר האינטרנט , תחת מידע אישי - ציון בקורס.
ציון סופי בקורס נקבע רק לאחר שנמסרו כל מרכיבי הציון מהמרצה. הרכב המטלות ומשקליהן נקבע ע"י מרצה הקורס.

 

שיפור ציון במועד ב - בשנה"ל בה הקורס נלמד

 

הזכות לשיפור ציון ניתנת לכל הסטודנטים המעוניינים בכך ואשר נבחנו במועד א', בתנאים שלהלן:

1. הרישום מתבצע באתר האינטרנט עד שבוע לפני מועד הבחינה. (לא כולל יום הבחינה ). הרישום ייפתח 17 יום לפני הבחינה וייסגר 7 ימים לפני מועד המבחן .

2. שיפור ציון מתאפשר במועד ב' של אותו סמסטר/שנה ורק בשנה"ל שבה נלמד הקורס.

3. סטודנט שנכשל או קיבל ציון סופי של עד 70 כולל, או לא הופיע למועד א' מופיע אוטומטית ברשימת הנבחנים ואינו צריך להירשם.

4. בקורסים שנתיים / סמסטריאליים שבהם אין עדיין ציון סופי, הרישום מתבצע על פי ציון הבחינה.

5. לידיעתך, תקנות האוניברסיטה קובעות כי הציון האחרון הוא הקובע.

6. סטודנט שנרשם וקיבל שאלון לידיו לא יוכל לחזור בו מבקשתו, וציונו יהיה נכשל אם החליט שלא להיבחן.

7. תלמיד שלא הופיע למבחנים שלהם נרשם לשיפור ציון 3 פעמים בשנה מסוימת, תהא האוניברסיטה זכאית על פי שיקול דעתה לדחות את בקשתו לשיפור ציון במבחנים של השנה שלאחר מכן.

8. ההרשמה למועד ב' מחייבת את האוניברסיטה להיערכות מיוחדת. לפיכך ההרשמה אינה ניתנת לביטול, גם לפני שהבחינה התקיימה.

9. בכל מקרה של אי הופעה לבחינה יוטלו על הסטודנט דמי ביטול בסך 40 ש"ח לבחינה. על דמי הביטול יחולו כל הכללים והנהלים החלים באוניברסיטה על חובות שכר לימוד.

10. קיים גם טופס הרשמה באתר האינטרנט וניתן לשולחו לפקס 7384014 אך ורק בתקופת הרישום. טפסים אשר יישלחו לאחר סגירת חלון הרישום לא יטופלו.  

11.  בקשה להירשם לשיפור ציון במועד ב' לאחר תקופת הרישום ( פחות מ- 7 ימים) תחייב קנס של 80 ₪, לכן מומלץ להירשם במועד. לא ניתן להירשם לבחינה במועד ב' לאחר שהחלה, גם בתשלום.

 שיפור ציון בשנה"ל העוקבת לשנה שבה נלמד הקורס

2. בקשה לשיפור ציון בשנה"ל העוקבת לשנה שבה נלמד הקורס
יש להפנות בקשה למדור הסטטוס. ראה תקנות מדור הסטטוס ונוהל מורחב לשיפור ציון .  

מקורות מידע

בנוסף לתחנות המידע ברחבי הקמפוס, עומדים לרשות הסטודנטים מידעיים,באינטרנט בכתובת http://www.biu.ac.il/ ובטלפון.
ניתן לצפות בתאריכי בחינות, גם , בכל קורס באתר האינטרנט של מערכת שעות.

מועדים מיוחדים

אישור למועד מיוחד הנו באחריות מדור סטטוס והועדה לתואר שני

בקשות לבחינות במועד מיוחד לתואר ראשון יש להגיש למדור סטטוס דרך המידע האישי.

בקשות למועדים מיוחדים  לתואר שני - יש להגיש בקשה למדור לתואר שני דרך המידע האישי.

מועדים מיוחדים שאינם מתקיימים בשנה השוטפת יאושרו ע"י ועדת הסטטוס, ויתקיימו בתיאום עם מדור בחינות.
סטודנט אשר קיבל אישור למועד מיוחד המאפשר לו להיבחן עם נבחני השנה,(ענ"ת), ייבחן לרוב בכיתה. סטודנטים שאינם מופיעים ברשימה,וכן סטודנטים בעלי אישורים שהונפקו באיחור , ייבחנו אך ורק במדור הבחינות.

מועדי הרשמה לבחינות רבות משתתפים: מושגי יסוד, מיון אנגלית לתואר שני והבעה עברית

מועדי ההרשמה לבחינות רבות משתתפים: מושגי יסוד, הבעה עברית ובחינת מיון באנגלית יפורסמו במחלקות. בבחינות אלו אין צורך להציג כרטיס נבחן.
ההרשמה לבחינות תתקיים במחלקות ותיפתח כחודש ימים לפני הבחינה. ההרשמה תסגר לאחר שתתמלא מכסת הנבחנים שנקבעה לאותו מועד - כל הקודם זוכה!. פרטים נוספים במחלקות.
בחינה במושגי יסוד ביהדות:
שימו לב סטודנטים שהתקבלו ולומדים החל משנה"ל תשע"ו- אינם מחויבים בבחינה במושגי יסוד ביהדות
הרישום לבחינה במושגי יסוד נעשית באתר האינטרנט ובמחלקה ללימודי יסוד בניין 507.סטודנט שנרשם לבחינה במושגי יסוד ולא הופיע, לא יוכל לגשת לבחינה במועד שלאחריו..
הרישום להבעה עברית: יתקיים ביחידה להבעה עברית, בניין 410 חדר 104
מיון באנגלית, לתואר שני באנגלית: יתקיים בבניין 1004. סדרי ההרשמה לבחינה הינם באחריות היחידה לאנגלית כשפה זרה .בכל נושא ועניין הקשור לבחינה זו נא לפנות לטל' 5318237.להלן תאריכי הבחינות.

הרישום לבחינה מתבצע באתר בר אילן דרך המידע האישי, כחודש לפני תאריך הבחינה, תחת הכותרת "רישום לבחינות".

אישורים - סוגי אישורים

אישורי מדור הבחינות:
א. אישור על השתתפות בבחינה - נמסר לסטודנט ע"י המשגיחה בכתה בתום הבחינה.
ב. אישור לוח הבחינות לגורמי חוץ (מילואים, עבודה וכו'), באשנב המדור.
ג. אישור כניסה לבחינה - תחליף חד-פעמי לכרטיס נבחן, ביום הבחינה, לסטודנטים אשר אינם חייבים בתשלום שכ"ל.

ערעור על ציוני בחינות,נוהל הרקטור.הערעור נעשה במחלקה - מול המרצה .

1. סטודנט רשאי לערער על ציון הבחינה שנקבע לו, וזאת בתוך 3 שבועות מיום פרסום הציון.

2. סטודנט רשאי לערער על ציון של כל בחינה ובלבד שעיין במחברת הבחינה או בעבודה קודם להגשת הערעור.

3. סטודנט המבקש לערער על ציון שנקבע לו בבחינה זכאי לראות את מחברתו. מחברות הבחינה נסרקות (רק בחינות פתוחות שאינן אמריקאיות).

סריקת מחברות הבחינה מתבצעת לאחר בדיקת המחברות ומסירת הציונים. ניתן לצפות במחברת הבחינה דרך המידע האישי שבאתר בר אילן.

הצפייה ללא תשלום לכל הסטודנטים ששילמו דמי רווחה. לסטודנטים שלא משלמים דמי רווחה הצפייה בתשלום חד פעמי של 5 ₪ למבחן . מצ"ב מידע נוסף בנוגע לסריקת המחברות. למידע נוסף על נוהלי הסריקה.

4. אם לאחר העיון במחברת הבחינה, החליט הסטודנט לערער על הציון שנקבע לו, יגיש ערעורו בכתב בדוא"ל למרצה הקורס, למעט סטודנטים למשפטים שיגישו ערעור למזכירות הפקולטה.

5. החליט המרצה לבדוק את הבחינה מחדש, ובעקבות זאת שינה את ציונו של הסטודנט, יהווה הציון החדש את ציונו הסופי של הסטודנט בבחינה האמורה, גם אם הוא נמוך מן הציון המקורי שנקבע.

6. נימוקי המרצה לבדוק את הבחינה מחדש ומחברת הבחינה יועברו לראש המחלקה ולדקאן הפקולטה לאישור. אם אושר הציון, הוא יועבר על ידי מזכירות המחלקה למדור הבחינות על גבי טופס תיקון ציון, וטופס הערעור ותוצאותיו יישמרו בתיקו האישי של הסטודנט.

7. תוצאות הערעור יימסרו לסטודנט בתוך שבועיים מיום הגשת הערעור (אחריות - מחלקה/פקולטה).

8. בנסיבות מיוחדות, כאשר מרצה הקורס אינו מוכן לבדוק את הבחינה, רשאי ראש המחלקה להעביר את ערעור הסטודנט לבדיקת מרצה אחר בתיאום עם מרצה הקורס.

9. במקרה של מבחן אמריקאי רשאי התלמיד לדרוש בדיקה של השאלון והתשובות .
הערעור גם במקרה זה מול מרצה הקורס והמחלקה בלבד.טפסים:

פניה למדור בחינות
טופס בקשה להבחן במועד ב