מדור סטטוס

שם המדור מדור הסטטוס
שם ראש המדור גב' רבקה גרוס
כתובת למשלוח דואר מדור הסטטוס, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן 52900
מיקום בקמפוס בניין 404, חדר 11 (קומת כניסה)
טלפון 9392*, 03-5317000 - מוקד שירות ומידע
פקס

03-7384013

דואר אלקטרוני

biu.9392@mail.biu.ac.il

שעות קבלה

א, ג 11:30- 14:00 ב,ה 8:30- 10:30, .

בימי ד ובערבי חג אין קבלת קהל

תיאור המדור ותפקידו
מדור הסטטוס מטפל בבעיות הקשורות לנושאים אקדמיים, במהלך לימודי התואר הראשון ותעודת הוראה:
  • קביעת מעמד ותנאי המעבר למעמד מן המניין

  • ארכת לימודים להשלמת חובת אנגלית כשפה זרה
  • הכרה בלימודים קודמים והענקת פטור מקורסים

  • חידוש לימודים – לתלמידים שהפסיקו או שהופסקו
    לימודיהם

  • בחינות מיוחדות

  • חלות של תקנות לימודיות

  • דרישות אקדמיות חריגות

  • שמיעה חופשית (רק לתלמידים שלמדו בעבר באוניברסיטה)

 

לתשומת לב! פניות למדור הסטטוס נעשות אך ורק על גבי טפסים מובנים שניתן לקבל במדור שמ"ע ובאתר האינטרנט

 

א.מועדי הגשת בקשות למדור הסטטוס בנושאים השונים

לאתר הטפסים (בקשות שלא יוגשו במועד הנקוב לא יטופלו)

מועד ההגשה סוג הבקשה
במשך כל שנת הלימודים פטור והכרה בלימודים קודמים
במשך כל שנת הלימודים נושאים שוטפים
חודשים אפריל עד יולי חידוש לימודים
חודשים יולי עד ספטמבר ארכת לימודים להשלמת הדרישות
באנגלית שפה זרה
במשך כל שנת הלימודים אשור פטור לגורם חיצוני
לבוגרי תואר ראשון בלבד

בקשות למועד מיוחד בקורסים עם נבחני השנה יוגשו באמצעות המידע האישי שבאתר האינטרנט במהלך השנה ולא יאוחר מחודש לפני מועד הבחינה, פרט לתלמידי הפקולטה להנדסה שיגישו בקשותיהם במזכירות תלמידי תואר ראשון בפקולטה.  תלמידי המכללות יגישו בקשות על גבי טופס "בקשה למועד מיוחד"| הנמצא באתר הטפסים במועדים הבאים:

צבע הטופס מועד הגשה סוג הקורס
ירוק חודש נובמבר קורס סמסטר א' וכן קורס שנתי בו מתקיימת
בחינת ביניים גם בסמ' א'
ורוד חודש ינואר קורס שנתי
'בז חודש מרץ 'קורס סמסטר ב
אפרסק חודש יולי קורס קיץ
כחול כל השנה קורס "מעכב תואר" - קורס המהווה
דרישה אחרונה לקבלת התואר הראשון
סגול כל השנה לתלמידים ששירתו במילואים
לפחות 14 ימים רצופים

את הבקשות יש להגיש אך ורק במועדים הנ"ל, על גבי הטופס המיועד לכך ובצירוף מסמכים מתאימים.

* סטודנטים שלא ערכו השנה תכנית לימודים מחויבים גם בחידוש לימודים (יש להעביר טופס חידוש לימודים +שובר תשלום).

ב. נהלי מדור סטטוס

נהלים אלה תקפים לשנה"ל תשע"ו. לקראת תשע"ז יחולו שינויים ע"פ החלטות המל"ג. נא לעקוב אחר הפרסומים.

המשך לימודים בתנאים מגבילים

סטודנט שקיבל אישור ממדור הסטטוס להירשם לתכנית מוגבלת, אינו רשאי להירשם וללמוד כל קורס נוסף החורג מן האישור שקיבל ממדור הסטטוס. חריגה מהוראה זו תיחשב לעבירת משמעת על כל הכרוך בכך.
סטודנט אינו רשאי להירשם לקורסים במחלקה שאליה לא התקבל, למעט ל"קורסים כלליים" הנדרשים לשם מילוי הדרישות לתואר.
מובהר בזה כי האחריות המלאה לעריכת תכנית הלימודים בהתאם לכל ההוראות מוטלת על הסטודנט. קורסים שההרשמה אליהם תהיה בניגוד להוראות לא יוכרו, אף אם נגבה שכר לימוד בגינם, ושכר הלימוד שנגבה בגינם לא יוחזר.

לימודים כלליים

סטודנט שלא התקבל למקצועות התמחות, אך אושר לו ע"י המשרד לקבלת תלמידים ללמוד קורסים שונים במסגרת "לימודים כלליים" רשאי ללמוד במעמד זה ("לימודים כלליים") שנת לימודים אקדמית אחת בלבד. המשך לימודיו באוניברסיטה מותנה, בין היתר, בקבלתו למקצועות התמחות לתואר ראשון.


השלמת חובת אנגלית כשפה זרה

1. סטודנט חייב להגיע לרמת פטור באנגלית כשפה זרה עד לסוף שנת לימודיו השנייה (קלנדרית).
2. חובה על סטודנטים ברמות מתחילים או טרום מתקדמים להירשם לקורסי אנגלית כשפה זרה כבר בשנה הראשונה. מומלץ ללמוד קורס באנגלית כבר בקיץ שלפני תחילת שנת הלימודים (בעלות נפרדת).
3. סטודנט שלא נבחן במבחן הפסיכומטרי חייב להיבחן בבחינת אמי"ר (דרך המרכז הארצי לבחינות והערכה ) כדי שתקבע לו רמה באנגלית כשפה זרה לא יאוחר משנת לימודיו הראשונה. גם בחינת אמי"ר חוזרת לשיפור רמה תתאפשר לא יאוחר משנת לימודיו הראשונה.
4. סטודנט שלא השלים את הדרישות כמפורט בסעיף 1‚ לא יורשה להמשיך בלימודיו הסדירים‚ אלא יורשה ללמוד קורסי אנגלית כשפה זרה בלבד‚ עד לסיום חובה זו.
5. סטודנטים שלומדים את הקורס/ים באנגלית כשפה זרה במוסד אחר‚ (שמוכר על-ידי היחידה לאנגלית כשפה זרה) יעבירו את האישור למדור סטטוס דרך מייל: status2@mail.biu.ac.il או לפקס 037384013.
6. סטודנטים ששיפרו רמה באנגלית או הגיעו לרמת פטור במוסד אחר יעבירו את האישור ליחידת לאנגלית כשפה זרה דרך מייל: efl.unit@mail.biu.ac.il או לפקס 037384103.
  
 

חידוש לימודים

(1)

סטודנט שהפסיק לימודיו, או שלימודיו הופסקו, והתקבל שוב ללימודים, דינו כדין סטודנט חדש ויחולו עליו הדרישות האקדמיות כפי שנקבעו לשנה"ל בה חידש את לימודיו (יש להפנות אל מדור סטטוס בקשה לחידוש לימודים + שובר תשלום).

סטודנט שהפסיק את לימודיו ומבקש להבחן ו/או להגיש עבודה באיחור ו/או להירשם לקורסי קיץ מחוייב אף הוא בחידוש לימודים (גם סטודנט שנרשם לקורסי קיץ, לאחר שהפסיק את לימודיו, נחשב כסטודנט המחדש את לימודיו ויחולו עליו הדרישות כמפורט לעיל).

(2)

סטודנט המחדש את לימודיו לאחר הפסקה של עשר שנים ויותר - לא יוכרו לימודיו הקודמים.

(3)

תוקפו של קורס הינו שנתיים מיום שנלמד. לאחר מכן רשאית המחלקה להחיל התיישנות על הקורס.

(4) תלמיד שערך תכנית לימודים באוניברסיטת בר-אילן, אך לא מימש את לימודיו (היינו לא נבחן לפחות בקורס אחד במגמת התמחותו) דינו כדין תלמיד חדש. עליו להתקבל מחדש למקצועות התמחות לתואר ראשון באמצעות המדור לקבלת תלמידים.

הכרה בלימודים קודמים והענקת פטור מקורסים

כללי

1

אוניברסיטת בר-אילן תכיר בלימודים ממוסד אחר על פי אמות המידה והדרישות הנהוגות בה.

2

מדור הסטטוס מוסמך לאשר פטור ולהכיר בלימודים קודמים, על פי הקריטריונים והנהלים שייקבעו על ידי ועדת הסטטוס מעת לעת.

3

(א)

כדי לזכות בתואר הראשון מאוניברסיטת בר-אילן יהיה הסטודנט חייב ללמוד באוניברסיטת בר-אילן קורסים בהיקף של שליש לפחות מקורסי המחלקות שהתקבל אליהן ומבקש לקבל בהן את התואר. היקף לימודיו הכולל במחלקות, בלימודי יסוד ובקורסים כלליים, לא יפחת מ-22 נ"ז. בנוסף לזאת, עליו לעמוד בדרישות הכלליות של האוניברסיטה בלימודי הבעה עברית ואנגלית כשפה זרה.

במחלקות ההתמחות

במקצוע מורחב לא פחות מ-16 נק"ז מתוך 46 נ"ז

במקצוע ראשי לא פחותמ-10 נק"ז מתוך 30 נ"ז

במקצוע משני לא פחות מ-6 נק"ז מתוך 16 נ"ז

קורסים שהם סמינריונים או פרויקטים יש ללמוד בכל מקרה במחלקות ההתמחות באוניברסיטת בר-אילן. לא יוכרו סמינריונים או פרויקטים שנעשו במוסדות אחרים להשכלה גבוהה ו/או במחלקות התמחות אחרות באוניברסיטת בר-אילן שלא במסגרת הלימודים במחלקה בה הסטודנט מקבל את התואר.

ב. בלימודי היסוד ביהדות * - לא פחות מ-6 נק"ז

לסטודנטים לא יהודים הלומדים לימודים כלליים כתחליף ללימודי יהדות - לא פחות מ-6 נק"ז

לסטודנטים הלומדים במכללות במסלול רב-תחומי

א. בחטיבה הראשונה

- לא פחות מ-8 נק"ז

ב. בחטיבה השנייה

- לא פחות מ-4 נק"ז

ג. בחטיבה המשלימה

- לא פחות מ-6 נק"ז

ד. לימודי יסוד ביהדות

- לא פחות מ-6 נק"ז

ה. לסטודנטים לא יהודים הלומדים קורסים כלליים כתחליף ללימודי יסוד ביהדות

- לא פחות מ-6 נק"ז

סטודנטים שיקבלו ממדור הסטטוס פטור בהיקף העולה על הנ"ל יהיו חייבים להמיר את אותן השעות בקורסי בחירה כך שבכל מקרה ילמדו באוניברסיטת בר-אילן לא פחות מ-22 נ"ז בסה"כ ולא פחות מהנדרש בכל חטיבה בנפרד.

חובותיהם בלימודי משפט של תלמידי הפקולטה למשפטים ייקבעו בכל מקרה ע"י הפקולטה למשפטים.

   

*סטודנט שרשום לקורס שבו אושר לו פטור, יפנה אל מדור תל"מ בבקשה למחיקת הקורס.

 

(ב) לימודים באוניברסיטת בר-אילן - תלמיד שלמד בעבר באוניברסיטת בר-אילן הפסיק את לימודיו וחידשם, יפנה אל מדור הסטטוס כדי לדון בהכרה בלימודיו הקודמים (ראה גם חוק התיישנות לעיל).

4

לימודי יסוד ביהדות

 

(א)

הדרישות בלימודי יסוד ביהדות במסגרת התואר הראשון הן על פי פרסומי המרכז ללימודי יסוד ביהדות.

 

(ב)

בוגרי/בוגרות ישיבת הסדר/ישיבה גבוהה/מכינה קדם-צבאית/מדרשה לבנות - תיבחן על ידי מדור סטטוס זכאותם לפטור מלא או חלקי - בין מקורסים בלימודי יסוד ביהדות ובין מהבחינה בלימודי יסוד ביהדות - על פי הכללים והנהלים של המרכז ללימודי יסוד ביהדות.

 

(ג)

תלמיד המכון הגבוה לתורה (מג"ל) ותלמידת המדרשה לנשים (מד"ל) של אוניברסיטת בר-אילן יהיו זכאים לפטור מלא או חלקי מלימודי יסוד ביהדות ו/או מקורסים כלליים על פי היקף לימודיהם במג"ל/מד"ל ועל פי הכללים והנהלים של המרכז ללימודי יסוד ביהדות.

*תלמידות הפטורות מחלק מהשעות בלימודי יסוד ביהדות ולומדות במדרשה לבנות בהיקף של לא פחות מ-20 ש"ש, תהינה זכאיות לפטור של עד 4 נק"ז מקורסים כלליים.

*תלמידות הפטורות מחלק מהשעות בלימודי יסוד ביהדות ולומדות במדרשה לבנות בהיקף של לא פחות מ-10 ש"ש , תהינה זכאיות לפטור של 2 נק"ז מקורסים כלליים.

 

(ד)

סטודנטים לא יהודים פטורים מלימודי יסוד ביהדות אך חייבים להשלים מכסה חלופית זהה בקורסים כלליים.

5

לימודי תעודה והשתלמויות שונות המתקיימים בבר-אילן

 

בוגרי תכניות לימודים במסגרת לימודי תעודה או השתלמות הניתנים באוניברסיטת בר-אילן, אשר הקורסים בהם קיבלו אישור המחלקה ותו"מ פקולטה, וועדת ההוראה אפיינה אותם כקורסים אקדמיים, יוכלו לקבל פטור בהתאם לתקנון ועדת הסטטוס וכן על בסיס אינדיבידואלי.

6. בחינות מיוחדות

א. הבחינות ומועדיהן

(1) בחינות בכתב נערכות בשני מועדים, חוץ מהפקולטה למשפטים. על כל תלמיד לגשת במועד א' לבחינות ב- 75% לפחות מהקורסים שלמד באותה השנה, מתוך תכנית לימודים מלאה.
(2) תלמיד שקיבל ציון שאינו עובר במחלקה, או ציון שאינו מניח את דעתו במועד א', רשאי לגשת אוטומטית (מבלי להזדקק לאישור מדור הסטטוס) לבחינה חוזרת במועד ב' של הקורס באותה שנה. עליו להרשם באמצעות האינטרנט וכפוף להנחיות מדור הבחינות. בכל מקרה של בחינה חוזרת הציון האחרון הוא הקובע.
(3) תלמיד שנכשל במועד א' ובמועד ב', או שנעדר בשני המועדים ללא הצדקה* או שנכשל באחד מהם ונעדר מן השני ללא הצדקה, לא יהיה זכאי לבחינה נוספת. הוא יוכל להירשם לאותו קורס שנית ולהיבחן בו ככל תלמיד אחר. בכל מקרה לא יוכל סטודנט ללמוד באותו קורס יותר מפעמיים ולהיבחן בו יותר מארבע פעמים, (בסך הכול שתי בחינות לכל פעם שלמד את הקורס).
(4) התלמידים שלהלן יהיו רשאים לבקש אישור להיבחן במועדים מיוחדים:

(א) סטודנט שנעדר ממועד א' ו/או ממועד ב' מסיבות מוצדקות (ראה סעיף ד להלן)

(ב) תלמיד אשר השלים את לימודיו לקראת התואר הראשון, פרט לקורס אחד או שניים המהווה/ים דרישה אחרונה לקבלת התואר ועומד בתנאים הבאים:

1. למד את הקורס/ים בשנה האקדמית האחרונה.

2. נעדר מהבחינה/ות מסיבות מוצדקות (ראה סעיף ד' להלן)

3. בתנאי שלא התקיים מועד נוסף באותו הקורס, או בקורס מקביל במהלך הסמסטר העוקב.

ב. מועדי הבחינות המיוחדות

(1) בחינות מיוחדות, אם יאושרו, יתקיימו במועדים האלה:

(א)

 

עם הבחינות הרגילות בקורסים של השנה העוקבת

(ב)

 

בקורסים שאינם ניתנים בשנה השוטפת ייקבע מועד מיוחד בחודשי מארס-אפריל של השנה העוקבת.

(ג)

 

בקורסים המהווים תנאי מעבר משנה לשנה, תיבדק האפשרות לקיים מועד מיוחד מוקדם (מועד ג') אחרי מועדים א' ו-ב', לקראת שנת הלימודים הקרובה

(ד)

 

סטודנט ששירת במילואים - נא ראה פרסומי לשכת דיקן הסטודנטים המתעדכנים מעת לעת

(ה)

1.

בקורסים סמסטריאליים הניתנים במחלקה לכלכלה במתכונת זהה בשני הסמסטרים, מועד ב' של סמסטר א' ניתן יחד עם מועד א' של סמסטר ב'.

 

2.

תאריכי הבחינות של המועדים המיוחדים בכל הקורסים הניתנים במחלקה לכלכלה, כולל קורסי מעבר משנה לשנה, יהיו באותם התאריכים שבהן מתקיימות הבחינות הרגילות.

(2) תלמיד אשר אושרה לו בחינה במועד מיוחד לפנים משורת הדין, אף שסיבות היעדרותו מהבחינות אינן נכללות בסיבות שנקבעו כמוצדקות*, יהיה חייב בתשלום דמי בחינה בשיעור ובתנאים שיקבעו מוסדות האוניברסיטה. אישורים מסוג זה יוגבלו למקסימום של 5 קורסים, ויינתנו אך ורק בשנה"ל העוקבת ללימודים באותם הקורסים, לפי שיקול דעת של מדור הסטטוס.

ג. שיפור ציון

(1) תלמיד שקיבל ציון שאינו מניח את דעתו במועד א' רשאי לגשת לבחינה חוזרת במועד ב' של הקורס, בשנה"ל שבה הוא לומד את הקורס. עליו להרשם באמצעות האינטרנט וכפוף להנחיות מדור הבחינות.

(2) תלמיד שלא נבחן שנית, במועד ב' של הקורס, בשנה"ל שבה למד את הקורס, יוכל לפנות למדור הסטטוס בבקשה לבחינה חוזרת לשיפור ציון בשנה"ל העוקבת בלבד, (ראה סעיף א' לעיל, מועד הגשת בקשות למדור סטטוס) מועד נוסף יאושר בתנאים שלהלן:

א. הקורס ניתן שנית בבסמסטר העוקב בשנה"ל הבאה (לא ייקבע מועד מיוחד לשם שיפור ציון).
ב. הקורס אינו מהווה תנאי מוקדם לקורס מתקדם שבו למד או לומד התלמיד;
ג. הקורס אינו נכלל ברשימת הקורסים המוגבלים לשיפור ציון בשנה"ל שבה נלמד הקורס בלבד, בהתאם להחלטת המחלקות.

(3) תלמיד שיימצא זכאי לשיפור ציון, יותר לו להיבחן רק בשנה"ל העוקבת ללימודיו באותו קורס בפעם הראשונה.

(4) תלמיד רשאי לשפר ציון בחינה פעם אחת בלבד בכל קורס.

(5) חל איסור להירשם מחדש לקורס לצורך שיפור ציון.

(6) לא תאושר הגשה חוזרת של עבודה/סדנה/תרגיל לשם שיפור הציון לאחר שהמרצה כבר נתן ציון.

(7) בחינות חוזרות לשיפור ציון יתקיימו במועדים הרגילים יחד עם נבחני אותה שנה, על החומר שנלמד באותה שנה, או במועד מיוחד אשר אושר בין כה וכה ע"י מדור הסטטוס. בקשה לשיפור ציון לא תהיה עילה לאישור מועד מיוחד.

(8) לא תאושר בחינה מיוחדת לשם שיפור ציון לאחר קבלת אישור על זכאות לתואר.

בכל מקרה של בחינה חוזרת הציון האחרון הוא הקובע! כל ציון קודם מתבטל מיד ברגע שבו התלמיד מופיע לבחינה נוספת בקורס זה.

אישור להיבחן במועד מיוחד אינו מהווה אישור לזכותו של הנבחן לקבלת הציון באותו הקורס, או לזכות אחרת כלשהי (כגון, אם יתברר שלא נרשם לקורס או שנעדר ממנו ללא הצדקה).

ד. סיבות מוצדקות להיעדרות מבחינה הן:

(א) חפיפה חלקית או מלאה במועדיהן של שתי בחינות
(ב) שירות מילואים לתקופה של 15 יום ומעלה, המסתיים פחות מ-7 ימים לפני הבחינה, או שירות מילואים בזמן
הבחינה עצמה
(ג) מחלה ממושכת, אשפוז בבי"ח, שמירת היריון, לידה וכד
(ד) כל סיבה אחרת שוועדת הסטטוס תחליט שהיא מוצדקת (כגון: נישואין, אבל וכדו')

7. חלות של תקנות לימודים

על התלמיד יחולו התקנות כפי שפורסמו בשנת לימודיו הראשונה במחלקה. עם זאת רשאית המחלקה להכניס שינויים במערכת הלימודים, ובלבד שהללו לא יהיו כרוכים בשינוי בסך הכול של שעות הלימוד, כפי שהיו נהוגות בשנת לימודיו הראשונה. מדור הסטטוס בשיתוף עם המחלקות הנוגעות בדבר ידון בדרישות להשלמת התואר של תלמיד שלא סיים את לימודיו בתוך שש שנים רצופות.