בחינות

שם המדור מדור בחינות
שם ראש המדור גב' אודליה עזאני
כתובת למשלוח דואר מדור בחינות, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן 52900
מיקום בקמפוס אזור 502 מבנה מספר 1
טלפון לסטודנטים 03-5318573
פקס 03-7384014
דוא"ל  exam.office@biu.ac.il
שעות קבלה ימים א-ה בשעות: 8:00 - 9:00,  11:30 - 12:30, 15:00 - 16:00.  בימי ו ובערבי חג אין קבלת קהל
תיאור המדור ותפקידיו המדור עוסק בתכנון וארגון מערכת הבחינות באוניברסיטה ובמכללות.
הדפסת מבחנים וסריקתם, מעקב אחר קבלת ציונים והכנתם לפרסום במחלקות.
אחראי לבחינות במכללות האוניברסיטה.
 
נושא פירוט והרחבה של הנושא
נהלי הבחינות ועריכתן המדור עוסק בתכנון וארגון מערכת הבחינות באוניברסיטה, הדפסת מבחנים וסריקתם קליטת ומעקב אחר קבלת ציונים , הזנתם למחשב והפצתם למחלקות. אחראי על טוהר הבחינות ושמירה נאותה על כללי התנהגות בעת הבחינה.
פרסום מועדי הבחינות לוח מועדי הבחינות נבנה ע"י המחלקות ולפי בקשתם, בשיתוף מדור בחינות.
  תאריכי הבחינות של סמסטר א' ותאריכי הבחינות של הקורסים השנתיים יפורסמו שבוע לפני תחילת הרישום האינטרנטי לקורסים (פריא"ל) במהלך הקיץ. פרסום זה הוא ראשוני וניתן לשינוי בתקופת השינויים כמפורט להלן.
 שינויים בתאריכי הבחינות בשנה שבה נלמד הקורס תאריכי הבחינות של קורסים שמתקיימים בסמסטר ב' יפורסמו שבוע לפני מועד השינויים והרישום הנוסף לקורסים שמתקיימים בסמסטר ב'. פרסום זה הוא ראשוני וניתן לשינוי בתקופת השינויים כמפורט להלן.
 
  • ניתן לערוך שינויים בתאריכי הבחינות בהסכמת 80% ממשתתפי הקורס למשך שלושה שבועות בלבד מתום תקופת השינויים ברישום לקורסים. לוח זה הינו סופי.
  • לאחר סגירת הלוח הסופי, במקרים חריגים בלבד ולפי בקשת המחלקות, יתאפשרו שינויים אך ורק בהסכמה של 100% ממשתתפי הקורס. שינויים יתבצעו עד שלושה שבועות לפני תום סמסטר. לא יטופלו בקשות שיתקבלו מעבר לתקופת השינויים.
  • יובהר כי במקרים רבים שינוי תאריך בחינה במועד א' יחייב שינוי גם בתאריך של מועד ב' והחתימה של הסטודנטים מהווה הסכמה לשינוי שני התאריכים.
  • ניתן להגיש בקשות לשינויים אך ורק באמצעות המחלקה, שתדאג להעביר אותן למדור בחינות. לא תתקבלנה בקשות ויוזמות אישיות שיגיעו למדור ע"י הסטודנטים עצמם.
  • בתום תקופת השינויים מדור בחינות יפרסם את תאריכי הבחינות הסופיים באתר האינטרנט. יובהר כי האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתאריכי הבחינות, ללא צורך בהסכמת הסטודנטים, עד שלושה שבועות לפני תום הסמסטר ותחילת תקופת הבחינות.
  מדור הבחינות לא מודיע אישית לסטודנט על שינויים במועדי הבחינות. חובה על הסטודנט לעקוב אחר הפרסומים ולהתעדכן בשינויים שחלים במועדי הבחינות. התאריכים המחייבים הם אלה המתפרסמים באתר האינטרנט בלבד.
  שבועיים לפני הבחינות מדור הבחינות יפרסם לוח בחינות מעודכן וסופי. הלוח יוצג באינטרנט תחת מידע אישי.
מדור הבחינות  ישתדל להנפיק לוח בחינות אישי לכל סטודנט בבחינות סמסטר א' ו-ב' (באמצעות מדור שכ"ל) ולהעבירו לסטודנט כשבועיים לפני חופשת הסמסטר - תקופת הבחינות.
פרסום חדרי בחינה   בתקופת הבחינות חדרי הבחינות יפורסמו, יומיים לפני הבחינה באתר האינטרנט : מידע אישי וכללי לסטודנט  - מידע כללי - מועד בחינה ומיקומה. בנוסף הודעה תשלח לסטודנט בדוא"ל 3 ימים לפני מועד הבחינה. באם שליחת החדרים האוטומטית כפי שמצוין לעיל לא תעבוד, רשימת החדרים תעמוד לרשותכם במדור שמ"ע.
זכאות להיכנס לבחינות על כל סטודנט להיבחן אך ורק בקורס ובקבוצה שבהם הוא רשום. על הסטודנט לוודא כי הוא רשום לקורס שבו הוא לומד. אם עבר קבוצה במהלך שנת הלימודים, עליו לבצע את השינויים הדרושים לקראת הבחינות כדי שיופיע ברשימה. סטודנט ששמו אינו מופיע ברישומי המחשב באחד הקורסים, לא יורשה לגשת לבחינה ועליו להסדיר זאת במדור תכניות לימודים מבעוד מועד.. חובה על הנבחן הניגש לבחינה להצטייד בתעודת זהות , או בתעודה מזהה אחרת , ובכרטיס נבחן מקורי בלבד, לסמסטר שעליו מוטבעת האות של הסמסטר הנלמד (כגון, א, ב). ובו מצויין "לא לתשלום". מי ששילם באיחור חייב להציג כרטיס נבחן עם חותמת הבנק. סטודנט ששכח או איבד את כרטיס הנבחן, יכול לקבל אישור שאינו חייב בשכר לימוד ובאמצעותו ייכנס לכיתה. אישור זה ניתן לקבל בשעות הקבלה של מדור שכ"ל שבבניין ס"ל- 404,  חדר 10, או במדור תל"ם שבבניין404  -  חדר 1     . או במדור שמ"ע בניין 502/19
סטודנט יכול לקבל אישור חד פעמי לבחינה במדור שכר לימוד.
בחינות חופפות

סטודנט שנקבעו לו שתי בחינות, באותו יום ובאותה שעה ומעוניין להיבחן בשתיהן, ירשם באמצעות המידע האישי עד 3 ימים לפני הבחינה, לא כולל יום הבחינה.
הבחינה תתקיים בחדר מיוחד בבניין 605 כיתה 61. אנו מבקשים מכם להודיע למרצים כי הנכם נבחנים בכיתת חופפות על מנת שיגיעו גם לכיתת הבחינה שלכם.
גם אנו מיידעים את המרצים, אך הגיבוי שלכם חשוב.

בחינות חופפות שנקבעו לשעה 15:30 תתחלנה בשעה 13:30. בחינות שנקבעו לשעה 16:00 תתחלנה בשעה 14:00. בחינות שנקבעו לשעה 18:00 תתחלנה בשעה 16:00.

סטודנט שסיים את הבחינות מוקדם מהצפוי או שהחליט להיבחן רק בבחינה אחת, יוכל לצאת מהכיתה רק כעבור חצי שעה מהמועד הרשמי של תחילת הבחינה.

לדוגמא, בבחינות שנקבעו לשעה 15:30, לא ניתן לצאת לפני שעה 16:00

סריקת מחברות בחינה מצ"ב הנחיות בנושא סריקת מחברות בחינה
החזקת חומר חשוד   או חשד להעתקה. חובה על הנבחן להניח חפציו האישיים, כולל ספרים חוברות ומחברות, ליד המשגיח/ה על הבחינה מיד בהיכנסו לכיתת המבחן, ולהתיישב במקום שתקבע לו המשגיחה. חל איסור חמור להחזיק חומר רלוונטי הקשור, ולו גם בעקיפין ,לקורס שבו מתקיימת הבחינה. החזקת חומר לימודי ו/או העתקה הן בגדר עבירת משמעת חמורה. נבחן אשר ברשותו חומר אסור או נחשד בהעתקה, חייב למסור למשגיחה את החומר הקשור לבחינה. על פי הוראת המשגיחה יתאפשר לו להמשיך בבחינה תוך אזהרה כי תוגש נגדו תלונה לוועדת המשמעת. הסטודנט יוזמן לדיון משמעתי ועלול לקבל עונש הרחקה מלימודים.
 החזקת טלפון נייד ומכשירים אלקטרוניים בשעת בחינה  חל איסור מוחלט להחזיק מכשירי טלפון ניידים, שעון חכם, או כל מכשיר אלקטרוני אחר (גם כשהם כבויים) בשעת הבחינה. יש לכבותם ולהניחם בתיק ליד הלוח בכיתה. אין יוצאים מן הכלל בנושא זה - כולל אנשי בטחון . בהתאם להחלטת הסינט, כל העובר על איסור זה יוענש מידית, ללא הזמנה לוועדת משמעת, בביטול הקורס כולו.
בחינה שלא מתחילה בזמן ככלל, בחינה אמורה להתקיים בשעה שנקבעה, ועל כן במקרים מיוחדים, עקב תקלה כלשהי כאשר הבחינה לא מתחילה בזמן, חובה על הסטודנטים לשהות בכיתה במשך שעה. אם בתום שעה עדיין לא ניתן לקיים את הבחינה , תרשום המשגיחה את שמות הסטודנטים הנוכחים והעניין יועבר לטיפולו של דיקאן הפקולטה וראש המחלקה.
 סטודנט שהחליט לא לגשת לבחינה לאחר שקיבל שאלון נבחן שקיבל שאלון בחינה והחליט (מסיבה כלשהי) שלא להיבחן, דהיינו שלא לענות על השאלון, הציון שייקבע לו הוא ציון נכשל.
נבחן זה חייב להמתין באולם הבחינה מחצית השעה מרגע תחילת הבחינה. הוא חייב למסור למשגיחה את מחברת הבחינה שבה רשומים כל פרטיו האישיים. יציאה מחדר הבחינה במחצית השעה הראשונה אסורה בהחלט ומהווה עבירת משמעת חמורה.
הוראות אלה נוגעות גם לסטודנט אשר החליט לשפר את ציונו במועד ב'.
 יציאה לשירותים במהלך הבחינה – בבחינה של סמסטר א' ועשוי להשתנות עפ"י ההנחיות של האוניברסיטה היציאה לשירותים מותרת בליווי משגיח החל מ-45 דקות מתחילת הבחינה ועד חצי שעה לפני מועד סיומה הרשמי. בחצי השעה האחרונה של הבחינה לא תותר יציאה לשירותים לכל הנבחנים, כולל לאלה שזכאים לתוספת.
 נשים הרות נשים הרות זכאיות (נא להצטייד באישור רפואי מתאים ולהציגו למשגיחה בתחילת הבחינה): 1. לתוספת זמן של 25% לכל שעת בחינה. תוספת זו לא תינתן לנשים  שזכאיות כבר לתוספת זמן מסיבות אחרות (לקויות למידה וכו'). 2. לצאת לשירותים בכל עת.
 דיבור בשעת בחינה דיבור בשעת בחינה מהווה עבירת משמעת, ועל כן התקשרות כלשהי בין נבחן לחברו, אם ע"י שיחה ואם ע"י העברת חומר כלשהו אסורה בהחלט. נבחן העובר על תקנה זו יוכל להמשיך בבחינה תוך אזהרה כי הוא יועמד לדין משמעתי.
מקום ישיבת הסטודנט בכיתת הבחינה יהיה בהתאם להוראת המשגיחה.
תפקיד המשגיחים וסמכותם המשגיחים בבחינה אחראים בלעדית מטעם האוניברסיטה להפעלת הבחינה וניהולה התקין. בסמכות המשגיחים להושיב כל סטודנט בתחילת הבחינה במקום הנראה להם ללא צורך בנימוקים. הסטודנטים והמרצים נדרשים לשתף פעולה.
 משך זמן הבחינה משך זמן הבחינה מצוין בראש כל שאלון. עם הודעת המשגיח/ה על סיום הבחינה, על הנבחן להפסיק את הכתיבה מיד, למסור את מחברת הבחינה לידי המשגיח/ה ולצאת מן האולם. הוראה זו תקפה גם לגבי נבחן שסיים את הבחינה לפני הזמן הנקוב בשאלון.
ציונים - חלקיים, סופיים, מטלות ומשקליהן ומחברות סרוקות ציונים סופיים מועברים לסטודנטים בדוא"ל ומפורסמים באתר האינטרנט , תחת מידע אישי - ציון בקורס.
ציון סופי בקורס נקבע רק לאחר שנמסרו כל מרכיבי הציון מהמרצה. הרכב המטלות ומשקליהן נקבע ע"י מרצה הקורס. ציוני המטלות מופיעים תחת  ציון בקורס – ציוני ביניים
  שיפור ציון במועד ב'  בשנה"ל בה הקורס נלמד   הזכות לשיפור ציון ניתנת לכל הסטודנטים המעוניינים בכך ואשר נבחנו במועד א', בתנאים שלהלן:

1.הרישום מתבצע באתר האינטרנט עד שבוע לפני מועד הבחינה, לא כולל יום הבחינה. הרישום ייפתח 17 יום לפני הבחינה וייסגר 7 ימים לפני מועד המבחן .   טופס הרשמה , למקרה חירום, נמצא באתר האינטרנט וניתן לשולחו לפקס 7384014 אך ורק בתקופת הרישום. טפסים אשר יישלחו לאחר סגירת חלון       הרישום לא יטופלו.   2. שיפור ציון מתאפשר במועד ב' של אותו סמסטר/שנה בשנה"ל שבה נלמד הקורס. 3. סטודנט שנכשל או קיבל ציון סופי של עד 70 כולל, או לא הופיע למועד א' מופיע        אוטומטית ברשימת הנבחנים ואינו צריך להירשם. 4. בקורסים שנתיים / סמסטריאליים שבהם אין עדיין ציון סופי, הרישום מתבצע על        פי ציון הבחינה. 5. לידיעתך, תקנות האוניברסיטה קובעות כי הציון האחרון הוא הקובע. 6. סטודנט שנרשם וקיבל שאלון לידיו לא יוכל לחזור בו מבקשתו, וציונו יהיה נכשל ובאם החליט שלא להיבחן. 7. תלמיד שלא הופיע למבחנים שלהם נרשם לשיפור ציון 3 פעמים בשנה מסוימת, תהא האוניברסיטה זכאית על פי שיקול דעתה לדחות את בקשתו לשיפור ציון במבחנים של השנה שלאחר מכן. 8. ההרשמה למועד ב' מחייבת את האוניברסיטה להיערכות מיוחדת. לפיכך ההרשמה אינה ניתנת לביטול, גם לפני שהבחינה התקיימה. 9. בכל מקרה של אי הופעה לבחינה יוטלו על הסטודנט דמי ביטול בסך 40 ש"ח לבחינה. על דמי הביטול יחולו כל הכללים והנהלים החלים באוניברסיטה על חובות שכר לימוד. 10.  בקשה להירשם לשיפור ציון במועד ב' לאחר תקופת הרישום ( פחות מ- 7 ימים) תחייב קנס של 80 ₪, לכן מומלץ להירשם במועד. לא ניתן להירשם לבחינה במועד ב' לאחר שהחלה, גם בתשלום.

 שיפור ציון בשנה"ל העוקבת לשנה שבה נלמד הקורס בקשה לשיפור ציון בשנה"ל העוקבת לשנה שבה נלמד הקורס
יש להפנות בקשה למדור הסטטוס. ראה תקנות מדור הסטטוס ונוהל מורחב לשיפור ציון .  
מקורות מידע בנוסף לתחנות המידע ברחבי הקמפוס, עומדים לרשות הסטודנטים מידעיים, באינטרנט בכתובת http://www.biu.ac.il/ .
ניתן לצפות בתאריכי בחינות, בכל קורס ,בקטלוג הקורסים  של מערכת שעות. וכן במידע האישי – מידע כללי – מועד הבחינה ומיקומה.
מועדים מיוחדים אישור למועד מיוחד הנו באחריות מדור סטטוס והועדה לתואר שני בקשות לבחינות במועד מיוחד יש להגיש דרך המידע האישי. לתואר ראשון יש להגיש למדור סטטוס,לתואר שני לוועדה תארים מתקדמים. מועדים מיוחדים שאינם מתקיימים בשנה השוטפת יאושרו ע"י ועדת הסטטוס, ויתקיימו בתיאום עם מדור בחינות.
סטודנט אשר קיבל אישור למועד מיוחד המאפשר לו להיבחן עם נבחני השנה,(ענ"ת), ייבחן לרוב בכיתה. סטודנטים שאינם מופיעים ברשימה, וכן סטודנטים בעלי אישורים שהונפקו באיחור , ייבחנו אך ורק במדור הבחינות.
בחינות רבות משתתפים: מושגי יסוד, מיון אנגלית לתואר שני והבעה עברית מועדי ההרשמה לבחינות רבות משתתפים: מושגי יסוד, הבעה עברית ובחינת מיון באנגלית יפורסמו באתר האינטרנט. http://stuad.biu.ac.il/node/3326  בבחינות אלו אין צורך להציג כרטיס נבחן.
ההרשמה תיפתח כחודש ימים לפני הבחינה. ההרשמה תיסגר לאחר שתתמלא מכסת הנבחנים שנקבעה לאותו מועד - כל הקודם זוכה!. פרטים נוספים במחלקות.
בחינה במושגי יסוד ביהדות:
שימו לב סטודנטים שהתקבלו החל משנה"ל תשע"ו- אינם מחויבים בבחינה במושגי יסוד ביהדות. סטודנט שנרשם לבחינה במושגי יסוד ולא הופיע, לא יוכל לגשת לבחינה במועד שלאחריו.
הרישום להבעה עברית: יתקיים ביחידה להבעה עברית, בניין 410 חדר 104
מיון באנגלית, לתואר שני: יתקיים בבניין 1004. סדרי ההרשמה לבחינה הינם באחריות היחידה לאנגלית כשפה זרה .בכל הקשור לבחינה זו נא לפנות לטל' 5318237. הרישום לבחינה מתבצע באתר בר אילן דרך המידע האישי,
אישורים - סוגי אישורים אישורי מדור הבחינות:
א. אישור על השתתפות בבחינה - נמסר לסטודנט ע"י המשגיחה בכתה בתום הבחינה.
ב. אישור לוח הבחינות לגורמי חוץ (מילואים, עבודה וכו'), באשנב המדור.
ג. אישור כניסה לבחינה - תחליף חד-פעמי לכרטיס נבחן, ביום הבחינה, לסטודנטים אשר אינם חייבים בתשלום שכ"ל.
ערעור על ציוני בחינות, נעשה במחלקה - מול המרצה . 1. סטודנט רשאי לערער על ציון הבחינה שנקבע לו, וזאת בתוך 3 שבועות מיום פרסום הציון. 2. סטודנט רשאי לערער על ציון של כל בחינה ובלבד שעיין במחברת הבחינה או בעבודה קודם להגשת הערעור. 3. סטודנט המבקש לערער על ציון שנקבע לו בבחינה זכאי לראות את מחברתו. מחברות הבחינה נסרקות (רק בחינות פתוחות שאינן אמריקאיות). סריקת מחברות הבחינה מתבצעת לאחר בדיקת המחברות ומסירת הציונים. ניתן לצפות במחברת הבחינה דרך המידע האישי שבאתר בר אילן. הצפייה ללא תשלום לכל הסטודנטים ששילמו דמי רווחה. לסטודנטים שלא משלמים דמי רווחה הצפייה בתשלום חד פעמי של 5 ₪ למבחן . מצ"ב מידע נוסף בנוגע לסריקת המחברות. 4. אם לאחר העיון במחברת הבחינה, החליט הסטודנט לערער על הציון שנקבע לו, יגיש ערעורו בכתב בדוא"ל למרצה הקורס, למעט סטודנטים למשפטים שיגישו ערעור למזכירות הפקולטה. 5. החליט המרצה לבדוק את הבחינה מחדש, ובעקבות זאת שינה את ציונו של הסטודנט, יהווה הציון החדש את ציונו הסופי של הסטודנט בבחינה האמורה, גם אם הוא נמוך מן הציון המקורי שנקבע. 6. נימוקי המרצה לבדוק את הבחינה מחדש ומחברת הבחינה יועברו לראש המחלקה ולדקאן הפקולטה לאישור. אם אושר הציון, הוא יועבר על ידי מזכירות המחלקה למדור הבחינות על גבי טופס תיקון ציון, וטופס הערעור ותוצאותיו יישמרו בתיקו האישי של הסטודנט. 7. תוצאות הערעור יימסרו לסטודנט בתוך שבועיים מיום הגשת הערעור (אחריות - מחלקה/פקולטה). 8. בנסיבות מיוחדות, כאשר מרצה הקורס אינו מוכן לבדוק את הבחינה, רשאי ראש המחלקה להעביר את ערעור הסטודנט לבדיקת מרצה אחר בתיאום עם מרצה הקורס. 9. על פי חוק זכויות סטודנט: גם במקרה של מבחן אמריקאי, התלמיד רשאי לדרוש בדיקה של השאלון והתשובות והמרצה נדרש לשבת עם הסטודנטים. גם במקרה זה הערעור יעשה מול מרצה הקורס והמחלקה בלבד.