תנאי קבלה ללימודים לקראת תואר ראשון

אוניברסיטת בר-אילן מוסמכת להעניק לבוגריה תארים מוכרים, בהתאם לחוק המועצה להשכלה גבוהה תשי"ח - 1958. כל המסיימים לימודיהם לקראת התואר הראשון בהתאם לדרישות שנקבעו ע"י הסנאט, מקבלים תואר בוגר (B.A במדעי היהדות, הרוח והחברה, B.S.C במדעי החיים ובמדעים מדויקים ו-L.L.B בפקולטה למשפטים).

תעודת בגרות, מבחן כניסה פסיכומטרי

לאוניברסיטת בר-אילן מתקבלים, לאחר מיון, מועמדים בעלי זכאות לתעודת בגרות ישראלית, או בעלי תעודות מקבילות מארצות אחרות שעמדו בבחינת הכניסה הפסיכומטרית, ובתנאי ציון 85 ומעלה בפרק האנגלית שבמבחן הפסיכומטרי.

מועמדים הפטורים מהבחינה הפסיכומטרית (בחלק מהמחלקות) בשל ממוצע בגרות גבוה חייבים לעמוד בהצלחה בבחינת המיון באנגלית (אמי"ר) של המרכז הארצי לבחינות והערכה ברמה של 85 לפחות.

ניתן יהיה לשוב ולדון במועמדותם של חסרי ציון 85 באנגלית, ובמועמדותם של אלה שישפרו ציונם ל- 85 ומעלה לפני פתיחת שנה"ל.

ההחלטה תתקבל גם על פי יכולת הקליטה של המחלקות באותו מועד.

קבלת סטודנטים והענקת סיוע כספי נעשים ללא כל אפליה וללא התייחסות לאמונה ומוצא אתני או לאומי.

מעמד מן המניין ושלא מן המניין

מעמד מן המניין מוענק ל:

1. לבעלי תעודת בגרות מקורית, ראה להלן פרק "סדר קבלת תלמידים".

2. לבוגרי מכינה 30+. ראה להלן.

3. לתלמידים מאוניברסיטאות אחרות בישראל שהיו במעמד מן המניין, כפוף להצגת אישור מאוניברסיטה אחרת.

מעמד שלא מן המניין מוענק ל:

מציגי צילום לא מאושר של תעודת הבגרות, ראה להלן פרק "סדר קבלת תלמידים".

  ב. מועמדים בני 30 ומעלה חסרי תעודת בגרות

א. מועמדים בני 30 ומעלה שהם חסרי תעודת בגרות יהיו חייבים במכינת 30+.

מועמד שסיים בהצלחה את לימודיו במכינה לבני 30+ לפני תחילת שנה"ל ולא יאוחר מתחילת ספטמבר, ושציונו במכינה וציונו במבחן הכניסה הפסיכומטרי יעמוד בתנאי הקבלה של המחלקה המבוקשת על ידו, יתקבל ישירות למחלקה במעמד מן המניין.

ב. תכנית הלימודים במכינה לבני 30+:

אנגלית

מתמטיקה

כתיבה מדעית

יסודות המשטר בישראל

מדע וטכנולוגיה

ג. הרשמה למכינה לבני 30+:

ההרשמה למכינה לבני 30+ תתקיים במשרדי מינהל המכללות והמכינות, בניין טבע 202 חדר 110. טלפון 03-5317957.

ד. ההרשמה למכינה תהיה פתוחה לכל המעוניין, כולל תלמידים שאין בכוונתם ללמוד באוניברסיטת בר-אילן.